LỜI DẪN

  Khi Đức Cao Thượng Phẩm bị bịnh nặng, đàn cơ đêm 26-2-Mậu Thìn (15-4-1928) Đức Chí Tôn giao cho Đầu sư Thượng Trung Nhựt chưởng quản Toà Thánh.

  Từ trước, Ngài Thượng Đầu Sư tuy là chức sắc cao cấp bên Cửu Trùng Đài nhưng phải phổ độ khắp lục tỉnh. Còn Đức Hộ Pháp lo mở Đạo ở Kim Biên ( Nam Vang), Ngài Ngọc Lịch Nguyệt đi lập các Tịnh Thất ở các nơi. Tại Toà Thánh chỉ có Đức Cao Thượng Phẩm và Giáo sư Thái Bính Thanh lo việc xây dựng Toà Thánh tạm .

  Từ năm 1929 dưới sự chưởng quản của Đức Quyền Giáo Tông tập họp dược nhiều chức sắc cao cấp như Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ba vị Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh , Ngọc Trang Thanh, và Thượng Tương Thanh … Hội Thánh tổ chức có tôn ti trật tự. Cơ sở Đạo được mở rộng. Đền Thánh bắt đầu xây dựng bằng gạch ngói.

  Để chấn chỉnh nền Đạo. Hội Thánh ban hành ba Châu tri :

   1) Cấm việc cầu cơ chấp bút ngoài Hiệp Thiên Đài

   2) Cấm việc truyền pháp luyện Đạo ( vì ông Ngọc Lịch nguyệt cho đi mở Tịnh Thất, lại tuyên truyền lập phe phái).

   3) Cấm việc khuyên góp tiền bạc của bá tánh ( vì có kẻ lợi dụng mưu cầu riêng).Top of Page

      HOME