HOME
UNICODE FONTs

Phần thứ sáu :

Giải thích các chi tiết & Điển tích


1. Tiểu sử tóm tắt của 5 vị có tượng tại Tòa Thánh
(Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung, Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh, Đức Hộ Pháp Phạm công Tắc, Đức Thượng Phẩm Cao quỳnh Cư, Đức Thượng Sanh Cao hoài Sang)

2. Đạo kỳ

3. Cổ Pháp Tam giáo

4. Long Hoa

5. Tám khuôn hình nơi bao lơn Tòa Thánh
(Hạ Võ trị thủy, Ngu Thuấn cày voi , Toại Nhân - Hữu Sào , Phạm Lãi - Tây Thi , Khương Thượng ngồi câu , Khương Thượng ngồi câu, Sào Phủ - Hứa Do , Châu Mãi Thần)

6. Cây Cân Công bình

7. Hai pho tượng : Ông Thiện- Ông Ác

8. Lôi Âm Cổ Đài & Bạch Ngọc Chung Đài

9. Bó hoa

10. Hiệp Thiên Đài

11. Thất Đầu Xà

12. Cửu Trùng Đài & Nghinh Phong Đài

13. Bát Quái Đài

14. Hầm Bát Quái

15. Tứ Linh

16. Kim Mao Hẩu

17. Hai con Hạc và Dây Nho

18. Long Mã phụ Hà Đồ

19. Tam Thế Phật

20. Bát Bửu - Dàn Bát Bửu

21. Bát Tiên

22. Thất Thánh

Mục Lục