LỜI DẪN

Tam Thánh ở Bạch Vân Động. Điều đó khẳng định Đạo Cao Đài chọn mảnh đất Việt Nam làm nôi, ươm mầm “Nam Bắc rồi cùng ra ngoại quốc” để thực hiện tiêu ngữ “Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo”.

Tam Nguyễn : Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du thuở sinh thời dù sống khác thời đại, nhưng các danh nhân đều có chung một quan niệm về chữ NHÂN như sau :

Đạo Nhân hay Nhân Đạo đó là phong hoá truyền thống của Dân tộc Việt Nam mà Đạo Cao Đài gọi là Nam Phong. Trong những thế kỷ tới, khoa học kỹ thuật phát minh nhanh chóng kỳ diệu. Người ta chạy theo vật chất quên việc trau giồi đạo đức. Con người bước dần đến chỗ bạo lực sa đoạ. Đó là lúc “Nam phong thử nhựt biến nhơn phong”, đem phong hoá đạo đức của ta giúp nhân loại trở lại cuộc đời hiền lương chơn chất mà Đạo Cao Đài gọi là Đời Thánh Đức .

Muốn được vậy, hai cụ Nguyễn Trãi và Nguyễn Du đã phải nhường cho hậu kiếp của mình là Tôn Trung Sơn và Victor Hugo hiện diện trong Tam Thánh để thu phục nhơn tâm và cãi hoá lòng người, thể hiện bước phổ độ kế tiếp là thực thi Đại Đồng Nhân loại.

- Thanh Sơn Đạo Sĩ là Sư phó (Le Maêtre) Bạch Vân Động

- Nguyệt Tâm chơn nhơn là Chưởng Đạo Hội Thánh Ngoại giáo (La Mission E’trangère).

- Tôn Trung Sơn đắc lịnh giáo đạo Châu á : Tiểu Á, Trung Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á…

Sự cứu rỗi của Đạo Cao Đài đặt trên nền tảng THƯƠNG YÊU và CÔNG CHÁNH đã thể hiện trong tuyên ngôn : AMOUR ET JUSTICE trên bức bích hoạ Tam Thánh và Đức Cao Đài đã phán truyền. “Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau thì chẳng đặng ghét nhau, nghe à!” (Thánh ngôn Hiệp tuyển,quyển nhì,trang 69).

Tóm lại, tìm hiểu TAM THÁNH BẠCH VÂN ĐỘNG là tìm hiểu tôn chỉ, mục đích, triết lý và giáo lý của Đạo Cao Đài.


NEXT / Tiếp Theo / Chương I : Bạch Vân Động

Top of Page

      HOME