NGÔI THỜ ĐỨC CHÍ TÔN
Soạn giả : Hiền Tài Trần Văn Rạng
Quý Sửu - 1973