ĐỨC LÝ THÁI BẠCH - GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO
Soạn giả : Hiền Tài Trần Văn Rạng
Quý Sửu - 1973