ĐỨC LÝ THÁI BẠCH
GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO

Kiểm duyệt số 243/BKD-TT
Ngày 4 tháng 9 năm 1973

Mục Lục
Lời dẫn
Tiểu Sử Lý Giáo Tông
Về Luật Pháp
Về Thi Phú
Những Lời Dạy Của Đức Lý

Unicode font

   HOME


Đức Lý Thái Bạch
GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO

Soạn giả
GS TRẦN VĂN RẠNG
Quý Sửu - 1973

Kiểm duyệt số 243/BKD-TT
Ngày 4 tháng 9 năm 1973
Trưởng Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách
Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài
HỒ TẤN KHOA
(Ấn ký)