Giáo Dục Văn Hóa Đạo Cao Đài
Hiền Tài Trần Văn Rạng
1974