THƯỢNG SANH CAO HOÀI SANG - THẬP NHỊ BẢO QUÂN
Hiền Tài Trần Văn Rạng
1974