Cao Thượng Phẩm - Luật Tam Thể - Nữ Đầu Sư Hương Hiếu
Hiền Tài Trần Văn Rạng
1972