Chân Dung Hộ-Pháp PHẠM CÔNG TẮC
Hiền Tài Trần Văn Rạng
Ất Mão - 1974