Công Đức ĐỨC PHẬT MẪU, CỬU VỊ NỮ PHẬT
Soạn giả : Hiền Tài Trần Văn Rạng
Quý Sửu - 1973