MƯỜI HAI ĐỆ TỬ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẠO CAO ĐÀI
Hiền Tài Trần Văn Rạng
1974