Dòng Thiền Phổ Độ  

THƠ THIỀN

Thơ Nhiều Tác Giả - Bạch Vân Quán - Giáp Thân / 2004