ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

Tiểu Sử
ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
THƯỢNG TRUNG NHỰT
(LÊ VĂN TRUNG)

 

Hội Thánh Giữ Bản Quyền

IN LẦN THỨ NHỨT
NĂM QUÝ SỬU (1973)

 

Mục Lục

Cẩn từ của Thánh Thất NSW - Australia.

TIỂU SỬ ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT.
Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quí Sửu (1973). 5000 quyển và 100 quyển giấy trắng.
 Giấy phép số 3522-PTUDV/PHBCNT/KSALP ngày 2-9-1973 của Phủ Tổng Ủy Dân Vận.
In tại Sơn Châu 367 Trần Hưng Ðạo SaiGon.
Phát hành ngày 7-11-1973 (ngày 13 tháng 10 Quí Sửu, Niên Ðạo 48).

Tài liệu biếu không.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.
Thư từ đóng góp ý kiến. Xin liên lạc: THÁNH THẤT N.S.W.
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA

Ấn Bản Ngày: 10-10-2002