ĐẠO-LÝ THỰC-HÀNH


TÂM PHÁP
Trong
THỜ-PHỤNG LỄ BÁI

&

TỤNG-NIỆM

DÃ-TRUNG-TỬ Sưu-tập
Tư-liệu tu-học lưu-hành nội-bộ

2005

Mục Lục

Lời Đức Chí-Tôn
Tiểu-dẫn
Phân-biệt thờ phụng theo chánh-tín và mê-tín.
Quan-niệm thờ-phụng theo chánh-đạo.
Nghi-tiết sắp đặt trên Thiên-bàn thờ Đức Chí-Tôn.
Ý-nghĩa và sự ích-lợi của đạo-đức và lễ-bái
trong giáo-lý Cao-đài giáo.

Sự lợi ích về thể-chất trong khi thực hiện lễ-bái.
Yếu-quyết để lễ bái thành-tựu theo ý-nguyện.
Kết-luận