Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


THÁNH NGÔN SƯU TẬP
QUYỂN I

Từ năm Ất Sửu đến năm Giáp Tuất
(1925 - 1934)

Sưu Tầm :
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

Năm Đạo thứ 77
Nhâm Ngọ - 2002

Mục Lục

Ý Hướng
Các Chữ Viết Tắt
Bài 1.- Thất Nương kết nghĩa với 3 ông.
2.- Đấng AĂÂ giáng bàn lần đầutiên.
3.- Hội Yếu DTC lần đầu tiên
4.- Vọng Thiên Cầu Đạo
5.- Đấng AĂÂ là Thượng Đế
.- Đấng AĂÂ là Thầy
7.- Thánh Pierre và Đức Chí Tôn
8.- Đức Chí Tôn khởi dạy Đạo cho 3 ông.
9.- Quí Cao khuyến tu, giải Ngũ Kỵ.
10.- Thất Nương
11.- Đức Chí Tôn dạy hiệp với ông Chiêu
12.- Tu cứu được Cửu Huyền Thất Tổ
13.- Đức Chí Tôn dạy ông Đức
14.- ĐCT dự định ông Chiêu làm GT.
15.- Đức Chí Tôn dạy ông Tắc
16.- ĐCT phong ĐầuSư Thái Minh Tinh
17.- Đức Chí Tôn cho bài thi Chứng hôn
18.- Ông Chiêu bị Quỉ vương thử thách
19.- Ông Thơ tập chấp bút
20.- ĐCT cho ông Thơ phò cơ với Hậu
21,- Đức Chí Tôn
22.- Quỉ vương giả danh Cao Đài
23.- Thiên phong Yết Ma Nhung
.24.- Đức Thích Ca dạy H.T. Như Nhãn
25.- ĐCT phong Thái Chưởng Pháp
26.- Cao Quỳnh Tuân
27.- ĐCT dạy Bà Lâm Ngọc Thanh
28.- Đức Chí Tôn dạy ông Thơ
29.- Một nước nhỏ nhen nhờ ĐCT mà làm chủ tinh thần nhơn loại
30.- ĐCT dạy Bà Thanh lập Nữ phái
31.- ĐCT duyệt Phổ Cáo ChúngSanh
32.- ĐCT dạy 2 Bà : Hiếu và Nhiều
33.- ĐCT dạy lập Lễ tại Thánh Thất Từ Lâm, chuẩn bị Lễ Khai Đạo
34.- Đức Chí Tôn dạy tiếp lập Lễ
35.- Đức Chí Tôn dạy lập Tân Luật
36.- ĐCT dạy ô. Thơ lo lập Tân Luật
37.- ĐĐTKPĐ là Quốc Đạo
38.- Chưởng Pháp Tương đăng Tiên
39.- LTB vẽ bùa chữ KHÍ. Sự hữu ích của Cúng Tứ Thời
40.- LTB dạy nạp Tân Luật
41.- LTB giao 3 Bộ luật trở lại cho 3 Ch. Phối Sư hiệp nhứt thành Tân Luật.
42.- Thầy đến độ kẻ vô đạo
43.- LTB dạy : có 3 bực đồng tử
44.- ĐCT dạy : gắng công độ phái Thái
45.- Đức Chí Tôn
46.- Đức Chí Tôn
47.- Đức Chí Tôn dạy ông Tương
48.- LTB cấm uống rượu
49.- H.T.Như Nhãn đòi chùa Từ Lâm
50.- Như Ý Đạo Thoàn CN giáng cơ
51.- LTB dạy phải cẩn thận Cơ Bút
52.- ĐCT phong Ngài Trần Đạo Quang Quyền Thượng Chưởng Pháp
53.- LTB dạy cách dâng Luật lên GT
54.- LTB dạy cách dâng Luật cho HP
55.- ĐCT cho biết chơn linh của ông Thơ và ông Nương
56.- LTB : Chẳng ai phạm oai linh Thầy mà không bị trừng phạt.
57.- LTB : Giờ Tý nơi TTTN cũng là giờ Tý ở Thiên đình
58.- Quan Âm : Đại hội Bạch Ngọc Kinh
59.- Thầy lập Chánh đạo để ban thưởng dân tộc VN
60.- LTB : Khuya nay là Vía ĐCT
61.- LTB : Tây Ninh là Thánh địa. Làm ấn tín Chưởng Pháp và Đầu Sư
62.- LTB dạy Hội Thánh tìm đất mua cất Tòa Thánh
63.- LTB : cắt nghĩa Lục Long Phò Ấn
64.- LTB : Noln Dinh đắc Thần vị
65.- ĐCT: Tòa Thánh là khối đức tin
88.- Đức Chí Tôn dạy cất Tòa Thánh
67.- Đức Lý Thái Bạch
68.- Đức Chí Tôn
69.- ĐCT khen Bà Lâm Hương Thanh
70.- ĐCT : vị trí, kích thước Tòa Thánh
71.- LTB dạy việc xây cất TòaThánh
72.- ĐCT hối thúc ban hành Tân Luật
73.- ĐCT khuyến khích Ngài Bảo Pháp viết sách Đạo
74.- ĐCT : Thánh Ngôn ban hành phải có ấn ký Đầu Sư Thg Trung Nhựt
75.- Đức Chí Tôn
76.- Đức Chí Tôn
77.- ĐCT phong Thánh ở LongThành
78.- ĐCT dạy Nguyễn Ngọc Tương
79.- Đức Chí Tôn
80.- LTB dạy ông Phối Sư Ca
81.- Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
82.- LTB dạy ô. Hoạch may Đạo phục Bảo Sanh Quân
83.- Bát Tiên giáng cơ
84.-ĐCT dạy : 2 Ngài Trung và Lịch phải ở tại Tòa Thánh hành đạo
85.- LTB dạy Giáo Sư Thượng Hoài
86.- ĐCT dạy 2 Ngài : Trung và Tắc
87.- ĐCT dùng huyền diệu pháp trị bịnh cho Ngài Cao Quỳnh Cư
88.- ĐCT phán lịnh : CTĐ và HTĐ phải hiệp
89.- Th. Tâm Tài Nữ : q. hành HTĐ
90.- Quan Âm
91.- Đức Chí Tôn
92.- Đức Chí Tôn
93.- ĐCT : Thiên mạng của 12 Thời Quân
94.- Đức Chí Tôn
95.- ĐCT dạy việc Bảo Đạo đăng Tiên
96.- Diêu Trì Kim Mẫu
97.- QÂ xin Đức Hộ Pháp và Thượng Phẩm tha tội cho Nữ phái
98.- Đức Chí Tôn
99.- Tôn Sơn Chơn Nhơn
100.- Thất Nương và Diêu Trì Kim Mẫu
101.- Linh Sơn Thánh Mẫu
102.- Đức Chí Tôn : Thánh huấn giảng hòa
103.- Đức Chí Tôn : chữ Hòa trong lý nhạc
104.- LTB thăng phẩm Nữ Chánh Phối Sư cho Bà Hương Thanh
105.- Đức Chí Tôn
.106.- Quan Âm dạy Bà Hương Thanh
107.- Cao Thượng Phẩm
108.- ĐCT duyệt cuốn Nghi Tiết Đại Đàn
109.- Đức Chí Tôn
110.- Cao Thượng Phẩm
111.- Lục Nương dạy Nữ phái
112.- Đức Chí Tôn
113.- Đức Lý Thái Bạch và DTKM
114.- Bát Nương dạy Nữ phái
115.- Cao Thượng Phẩm
116.- Đức Chí Tôn - Lý Thái Bạch
117.- QÂ dạy Bà Hương Thanh khai Trường Qui Thiện dạy nữ phái
118.- Đức Chí Tôn
119.- Bát Nương dạy nữ phái
120.- Đức Lý Thái Bạch
121.- LTB : dạy lập Tòa Tam Giáo
122.- QT đắc lịnh khử quỉ trừ tà
123.- CTP giao quyền TP cho Hộ Pháp
124.- LTB : lập 6 Đạo Nghị Định
125.- Đức Lý Thái Bạch : lập Thập Hình
126.- Lục Nương
127.- Đức Lý Thái Bạch - Đức Chí Tôn
128.- Đức Lý Thái Bạch - Đức Chí Tôn
129.- Lục Nương
130.- CTP nói việc cúng tế người chết
131.- Cao Thượng Phẩm
132.- Bát Nương dạy nhạc
133.- Quan Thánh dạy Nữ phái
134.- Diêu Trì Kim Mẫu
135.- Diêu Trì Kim Mẫu
136.- Đức Chí Tôn
137.- Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu Nương
138.- Bát Nương
139.- Bát Nương dạy Cô tư Tranh
140.- Thanh Tâm Tài Nữ đi đầu kiếp
141.- Đoàn Thị Điểm
142.- Đoàn Thị Điểm
143.- ĐCT : Quỉ vương mượn danh Cao Đài
144.- Nhàn Âm Đạo Sĩ
145.- Từ Thứ Huyền Hạo Chơn Quân
146.- Đức Chí Tôn
147.- Lénine
148.- Ông Thần Võ Văn Thoàn
149.- Quan Âm
150.- Nguyệt T. Chơn Nhơn (V. Hugo)
151.- LTB lập Đạo Nghị Định 7 và 8
152.- Nguyễn Du
153.- Paul Doumer thú tội
154.- Nhứt Nương giải Vườn Ngạn Uyển
155.- Đức Quyền Giáo Tông


Các Chữ Viết Tắt

CTP : Đức Cao Thượng Phẩm.
ĐCT : Đức Chí Tôn.
DTKM : Đức Diêu Trì Kim Mẫu.
LTB : Đức Lý Thái Bạch.
QÂ : Đức Quan Âm Bồ Tát.
QT : Đức Quan Thánh.

Các năm :

AS : Ất Sửu.
BD : Bính Dần.
CN : Canh Ngọ.
ĐM : Đinh Mão.
GT : Giáp Tuất.
KT : Kỷ Tỵ.
MT : Mậu Thìn.
NT : Nhâm Thân.
QD : Quí Dậu.
TM : Tân Mùi.

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
ở cuối mỗi bài Thánh Ngôn

ĐS. I. 5 : Đạo Sử I trang 5 của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu.
ĐS. II. 45 : Đạo Sử II trang 45 của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu.
TNR : Thánh Ngôn rời.
TNCT. HH. 12 : Thánh Ngôn chép tay của Bà Nữ Đầu Sư
Hương Hiếu, trang 12.
TNCT. BP. 24 : Thánh Ngôn chép tay của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, trang 24.
TNCT.TTT. 360 : Thánh Ngôn chép tay của Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh, trang 360.
ĐĐTrN. 10 : Đại Đạo Truy Nguyên của Huệ Chương trang


   HOME

UNICODE FONTs