TÌM HIỂU ĐẠO CAO ĐÀI
QUA KIẾN TRÚC
TÒA THÁNH TÂY NINH


TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC
2005


Mục Lục Lời Dẫn
Chương I - Sơ Lược Về Lịch Sử
Và Danh Hiệu Đạo Cao Đài

I.- Sơ Lược Lịch Sử Đạo Cao Đài
II.- Ý Nghĩa Danh Hiệu
    A. Đại Đạo
    B. Tam Kỳ
    C. Phổ Độ
Chương II - Sơ Đồ Tổ Chức Giáo Hội
I.- Cách Tổ Chức
II.- Hiến Pháp Và Luật Pháp Của Đạo
Chương III - Kiến Trúc Toà Thánh
I.- Sự Kiện Xây Dựng Đền Thánh
II.- Kích Thước
III.- Mô Tả Và Ý Nghĩa Cấu Trúc
    A. Tổng Quát
    B. Mặt Trước Đền Thánh
    C. Bên Trong Đền Thánh
    D. Bên Ngoài Đền Thánh
IV.- Giá Trị Lịch Sử -Nghệ Thuật- Kiến Trúc
Phần Hình Ảnh - Slideshow
Tòa Thánh Tây Ninh - Slideshow


   HOME

UNICODE FONT