UNICODE FONTs

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


ĐẠO CAO ĐÀI &
CÁC TÔN GIÁO LỚN
TRÊN THẾ GIỚI

Khảo luận của
Đức Nguyên

Mục Lục

1- Đạo Bà-La-Môn
- Ấn Độ giáo

2- Phật giáo
3- Lạt-Ma giáo
4- Lão giáo
5- Nho giáo
6- Do Thái giáo
7- Thiên Chúa giáo
- Công giáo

8- Đạo Tin Lành
9- Hồi giáo
10- Thông Thiên Học
11- Thần Linh Học
12- Đạo Cao Đài


Những chữ viết tắt :

BQĐ :
Bát Quái Đài.

CTĐ :
Cửu Trùng Đài.

CQPT :
Cơ Quan Phước Thiện.

CKTG :
Càn Khôn Thế Giới.

CKVT :
Càn Khôn Vũ Trụ.

CKVV :
Càn Khôn Vạn Vật.

CLTG :
Cực Lạc Thế Giới.

DTC :
Diêu Trì Cung.

ĐĐTKPĐ :
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

ĐTCG :
Đại Thừa Chơn Giáo.

ĐTCG.18 :
Đại Thừa Chơn Giáo, trang 18.

HTĐ :
Hiệp Thiên Đài.

KGO :
Kinh Giải Oan.

PMCK :
Phật Mẫu Chơn Kinh.

TĐ. ĐPHP :
Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp.

TKPĐ :
Tam Kỳ Phổ Độ.

TLHS :
Thiêng liêng Hằng sống.

TNHT. II. 36 :
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển II, trang 36.

TTL :
Trước Tây lịch.

TTTN :
Tòa Thánh Tây Ninh.


   HOME