UNICODE FONTs

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


91 Điển Tích
Hành lang
BÁO ÂN TỪ

Soạn giả
Kim Hương

Mục Lục

MẶT TIỀN BÂT

NHỊ THẬP TỨ HIẾU
1.- Ngu Thuấn
2.- Hán Văn Đế.
3.- Châu Thọ Xương
4.- Vương Tường
5.- Ngô Mãnh
6.- Hoàng Hương
7.- Đường thị
8.- Khương Thi
9.- Đinh Lan
10.- Lục Tích
11.- Vương Thôi
12.- Mạnh Tông
13.- Quách Cự
14.- Dương Hương
15.- Thái Thuận
16.- Mẫn Tử Khiên
17.- Tử Lộ
18.- Lão Lai Tử
19.- Diễm Tử
20.- Đổng Vĩnh
21.- Giang Cách
22.- Sưu Kiềm Lâu
23.- Hoàng Đình Kiên
24.- Tăng Tử

TRUYỆN TÂY DU
Hoa Quả sơn trứng đá nở Hầu Vương
Hầu Vương xưng Tề Thiên Đại Thánh
Tiểu Long hoá Bạch Mã
Yêu tinh Hắc Phong cướp cà sa
Tam Tạng cứu Tề Thiên thoát khỏi núi Ngũ Hành và thâu làm đồ đệ.
Tam Tạng thâu Trư Bát Giới
Tam Tạng thâu Sa Tăng
Hồng Hài Nhi đốt Tề Thiên
Kim Ngư Tinh bắt Tam Tạng

HÀNH LANG 2 BÊN
& MẶT SAU

BÊN TRONG
1.- Tô Võ
2.- Thần đồng vấn Khổng Tử
3.- Tôn Tẫn tầm sư học đạo
4.- Phật Nhiên Đăng
5.- Khổng Tử tác Xuân Thu
6.- Sĩ-Đạt-Ta vượt thành đi tu
7.- Tô Huệ chức cẩm hồi văn
8.- Châu Văn Vương ngồi ngục
9.- Lão Tử giáng sanh
10.-Kỉnh Tâm thọ hàm oan
11.-Từ Giáp
12.- Thành Bình Định, Võ Tánh thiêu mình
13.-Trưng Nữ Vương khởi nghĩa
14.-Đào Viên kết nghĩa
15.- Đường Minh Hoàng du nguyệt điện
16.-Huyền sử Ông Thầy không tên
17.-Trung Úy Võ đông Sơ bình hải khấu
18.-Hạng Võ thất thủ thành Cai Hạ
19.-Sài - Triệu - Trịnh
20.-Hàn Dũ bị đày
21.-Tận trung báo quốc
22.-Hàn Tín lòn trôn
23.-Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi
24.-Tích Mạnh mẫu
25.-Tín nhạn
26.-Trương Lương dâng dép 3 lần
27.-Ngưu Lang - Chức Nữ
28.-Thương dương võ
29.-Mẫu đơn - Trĩ

BÊN NGOÀI
30.-Chiêu Quân cống Hồ
31.-Công Dã Tràng
32.-Bao Công chẩn bần xứ Trần Châu - Hồn Y Thị đội trạng đầu cáo.
33.-Tống Hoằng chí trượng phu không đổi
34.-Ngọc Mỹ Nhơn thử quẻ Khương Thượng
35.-Đậu Yên Sơn hữu nhân nghĩa
36.-Phật thuyết pháp tại chùa Linh Sơn
37.-Oán trả oán, oán kia không dứt, Lấy nghĩa đáp đền, oán nọ mới tiêu
38.-Phật dạy Ra-Hầu-La
39.-Lê Lễ về rước gia đình
40.-Dương giác Ai tử hữu - Tả bá Đào
41.-Chúa Jésus Christ bị đóng đinh trên Thập tự giá chịu tội cho loài người
42.-Hoàng tử Việc-Văn-Tôn kỵ lạc đà qua sa mạc
43.-Tôn điệt phế nhi
44.-Phật gieo mạ - Ba-Ra-Hoa-Đa
45.-Ngài Trầm Quan lớn đi chơi
46.-Đông Lao - Tây Bích
47.-Người sống hơn đống vàng
48.-Vua Hiên Viên tu đắc đạo
49.-Lương Hồng - Mạnh Quang
50.-Người báu hơn của báu
51.-Từ Thức viếng chùa xem hoa
52.-Hứa Hành chạy loạn tới vườn lê
53.-Vua Sở đi cầu Đổng Vân trên núi Hoài Sơn
54.-Vợ Châu Công
.55.-Bạch khỉ đến sơn khê
56.-Bá Lý Hề
57.-Hữu Phước - Lệ Dung
58.-Lôi Chấn Tử cứu cha thoát nạn


NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT :

ĐĐTKPĐ :
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

BÂT :
Báo Ân Từ.

TTTN :
Tòa Thánh Tây Ninh.

TNHT :
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

CKVT :
Càn Khôn Vũ Trụ.

CKTG :
Càn Khôn Thế Giới.

CKVV :
Càn Khôn Vạn Vật.
   HOME