Nữ Trung Tùng Phận.
   ***************************************************************************
   Trở lại Nữ Trung Tùng Phận mục lục.


    Phụ Lục:

       Chinh Phụ Ngâm

          Đoàn thị Điểm

   (Chép theo bản của Văn Bình Tôn thất Lương in năm 1950 Sách Giáo Khoa Tân Việt)

    

    1.

    Thuở Trời Đất nổi cơn gió bụi,
    Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
    Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy.
    5. Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt,
    Khói Cam tuyền mờ mịt thức mây.
    Chín tầng gươm báu trao tay,
    Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.
    9. Nước thanh bình ba trăm năm cũ,
    Áo nhung trao quan vũ từ đây.
    Sứ Trời sớm giục đường mây,
    Phép công là trọng, niềm tây sá nào.
    13. Đường giong ruổi lưng đeo cung tiễn,
    Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa.
    Bóng cờ tiếng trống xa xa,
    Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.
    17. Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,
    Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
    Thành liền mong tiến bệ rồng,
    Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc Trời.
    21. Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,
    Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao.
    Giã nhà đeo bức chiến bào,
    Thét roi cầu Vỵ, ào ào gió thu.
    25. Ngòi đầu cầu nước trong như lọc,
    Đường bên cầu cỏ mọc còn non.
    Đưa chàng lòng dặc dặc buồn,
    Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.
    29. Nước trong chảy, lòng phiền chẳng rửa,
    Cỏ xanh thơm, dạ nhớ khó quên.
    Nhủ rồi tay lại trao liền,
    Bước đi một bước lại vin áo chàng.
    33. Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi,
    Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên sơn.
    Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,
    Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo.
    37. Săn Lâu lan rằng theo Giới Tử,
    Tới Man Khê bàn sự Phục Ba.
    Áo chàng đỏ tựa rán pha,
    Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.
    41. Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống,
    Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay.
    Hà lương chia rẽ đường nầy,
    Bên đường trông bóng cờ bay ngùi ngùi.
    45. Quân trước đã gần ngoài doanh liễu,
    Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng dương.
    Quân đưa chàng ruổi lên đường,
    Liễu dương biết thiếp đoạn trường nầy chăng?
    49. Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng,
    Hàng cờ bay trong bóng phất phơ.
    Dấu chàng theo lớp mây đưa,
    Thiếp nhìn rặng núi, ngẩn ngơ nỗi nhà.
    53. Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
    Thiếp lại về buồng cũ gối chăn.
    Đoái trông theo đã cách ngăn,
    Tuôn màu mây biếc trải ngần núi xanh.
    57. Chốn Hàm dương chàng còn ngảnh lại,
    Bến Tiêu tương thiếp hãy trông sang.
    Khói Tiêu tương cách Hàm dương,
    Cây Hàm dương cách Tiêu tương mấy trùng.
    61. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
    Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
    Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
    Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
    65. Chàng từ đi vào nơi gió cát,
    Đêm trăng nầy nghỉ mát phương nao?
    Xưa nay chiến địa dường bao,
    Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu.
    69. Hơi gió lạnh người rầu mặt dạn,
    Giòng nước sâu ngựa nản chân bon.
    Ôm yên gối trống đã chồn,
    Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh.
    74. Nay Hán xuống Bạch thành đóng lại,
    Mai Hồ vào Thanh hải dòm qua.
    Hình khe thế núi gần xa,
    Đứt thôi lại nối thấp đà lên cao.
    77. Sương đầu núi buổi chiều như giội,
    Nước lòng khe nẻo suối còn sâu.
    Não người áo giáp bấy lâu,
    Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây.
    81. Trên trướng gấm có hay chăng nhẻ?
    Mặt chinh phu ai vẽ cho nên.
    Tưởng chàng giong ruổi bấy niên,
    Chẳng nơi Hãn hải thì miền Tiêu quan.
    85. Đã trắc trở đòi ngàn xà hổ,
    Lại lạnh lùng những chỗ sương phong.
    Lên cao trông thức mây lồng,
    Lòng nào mà chẳng động lòng bi thương.
    89. Chàng từ sang đông nam khơi nẻo,
    Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu?
    Những người chinh chiến bấy lâu,
    Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây.
    93. Nức hơi mạnh ân dày từ trước,
    Trải chốn nghèo, tuổi được bao nhiêu?
    Non Kỳ quạnh quẽ trăng treo,
    Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò.
    97. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,
    Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi.
    Chinh phu tử sĩ mấy người,
    Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn?
    101. Dấu binh lửa nước non như cũ,
    Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.
    Phận trai già cõi chiến trường,
    Chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về.
    105. Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ,
    Ba thước gươm, một cỗ nhung yên.
    Xông pha gió bãi trăng ngàn,
    Tên reo đầu ngựa, giáo lan mặt thành.
    109. Áng công danh trăm đường rộn rã,
    Những nhọc nhằn nào đã nghỉ ngơi.
    Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai,
    Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây.
    113. Trong cửa nầy đã đành phận thiếp,
    Ngoài mây kia há kiếp chàng vay?
    Những mong cá nước sum vầy,
    Nào ngờ đôi ngã nước mây cách vời.
    117. Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ,
    Chàng há từng học lũ vương tôn.
    Cớ sao cách trở nước non?
    Khiến người thôi sớm thôi hôm những sầu.
    121. Khách phong lưu đương chừng niên thiếu,
    Sánh nhau cùng dan díu chữ duyên.
    Nỡ nào đôi lứa thiếu niên,
    Quan sơn để cách hàn huyên bao đành.
    125. Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu,
    Hỏi ngày về ước nẻo quyên ca.
    Nay quyên đã giục oanh già,
    Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo.
    129. Thuở đăng đồ mai chưa dạn gió,
    Hỏi ngày về chỉ độ đào bông.
    Nay đào đã quyến gió đông,
    Phù dung lại đã bên sông bơ sờ.
    133. Hẹn cùng ta Lũng tây nham ấy,
    Sớm đã trông nào thấy hơi tăm.
    Ngập ngừng lá rụng cành trâm,
    Buổi hôm nghe dậy tiếng cầm xôn xao.
    137. Hẹn nơi nao Hán dương cầu nọ,
    Chiều lại tìm nào có tiêu hao.
    Ngập ngừng gió thổi chéo bào,
    Bãi hôm tuôn dẫy nước trào mênh mông.
    141. Tin thường lại, người không thấy lại,
    Hoa dương tàn đã trải rêu xanh.
    Rêu xanh mấy lớp chung quanh,
    Dạo sân một bước trăm tình ngẩn ngơ.
    145. Thư thường tới, người không thấy tới,
    Bức rèm thưa lần dãi bóng dương.
    Bóng dương mấy buổi xuyên ngang,
    Lời sao mười hẹn chín thường đơn sai.
    149. Thử tính lại diễn khơi ngày ấy,
    Tiền sen nầy đã nẩy là ba,
    Xót người lần lữa ải xa,
    Xót người nương chốn Hoàng hoa dặm dài.
    153. Tình gia thất nào ai chẳng có,
    Kìa lão thân khuê phụ nhớ thương.
    Mẹ già phơ phất mái sương,
    Con thơ măng sữa vả đương phù trì.
    157. Lòng lão thân buồn khi tựa cửa,
    Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm.
    Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam,
    Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân.
    161. Nay một thân nuôi già dạy trẻ,
    Nỗi quan hoài mang mẻ biết bao.
    Nhớ chàng trải mấy sương sao,
    Xuân từng đổi mới, đông nào còn dư.
    165. Kể năm đã ba tư cách diễn,
    Mối sầu thêm nghìn vạn ngổn ngang.
    Ước gì gần gũi tấc gang,
    Giải niềm cay đắng để chàng tỏ hay.
    169. Thoa cung Hán thuở ngày xuất giá,
    Gương lầu Tần dấu đã soi chung.
    Cậy ai mà gởi tới cùng,
    Để chàng thấu hết tấm lòng tương tư.
    173. Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía,
    Ngọc cài đầu thuở bé vui chơi.
    Cậy ai mà gởi tới nơi,
    Để chàng trân trọng dấu người tương thân.
    177. Trải mấy thu tin đi tin lại,
    Tới xuân nầy tin hãy vắng không.
    Thấy nhàn luống tưởng thư phong.
    Nghe hơi sương, sắm áo bông sẵn sàng.
    181. Gió tây thổi không đường hồng tiện,
    Xót cõi ngoài tuyết quyến mưa sa.
    Màn mưa trướng tuyết xông pha,
    Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài.
    185. Đề chữ gấm phong thôi lại mở,
    Gieo bói tiền tin dở còn ngờ.
    Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ,
    Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.
    189. Há như ai, hồn say bóng lẫn,
    Bỗng thơ thơ thẩn thẩn hư không.
    Trâm cài xiêm giắt lạnh lùng,
    Lệch làn tóc rối, lỏng vòng lưng eo.
    193. Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước,
    Bức rèm thưa rủ thác đòi phen.
    Ngoài rèm thước chẳng mách tin,
    Trong rèm dường đã có đèn biết chăng?
    197. Đèn có biết dường bằng chẳng biết,
    Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.
    Buồn rầu nói chẳng nên lời,
    Hoa đèn kia với bóng người khá thương.
    201. Gà eo óc gáy sương năm trống,
    Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên.
    Khắc chờ đằng đẳng như niên,
    Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa.
    205. Hương gượng đốt hồn đà mê mải,
    Gương gượng soi lệ lại chứa chan.
    Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,
    Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng.
    209. Lòng nầy gửi gió đông có tiện,
    Nghìn vàng xin gửi đến non Yên.
    Non Yên dù chẳng tới miền,
    Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng Trời.
    213. Trời thăm thẳm xa vời không thấu,
    Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong.
    Cảnh buồn người thiết tha lòng,
    Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.
    217. Sương như búa, bổ mòn gốc liễu,
    Tuyết dường cưa, xẻ héo cành ngô.
    Giọt sương phủ bụi chim gù,
    Sâu tường kêu vẳng, chuông chùa nện khơi.
    221. Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc,
    Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên.
    Lá màn lay ngọn gió xuyên,
    Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm.
    225. Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm,
    Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông.
    Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng,
    Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đâu.
    229. Đâu xiết kể trăm sầu nghìn não,
    Từ nữ công phụ xảo đều nguôi.
    Biếng cầm kim, biếng đưa thoi,
    Oanh đôi thẹn dệt, bướm đôi ngại thùa.
    233. Mặt biếng tô, miệng càng biếng nói,
    Sớm lại chiều dòi dõi nương song.
    Nương song luống ngẩn ngơ lòng,
    Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?
    237. Biếng trang điểm lòng người sầu tủi,
    Xót nỗi chàng ngoài cõi trùng quan.
    Khác gì ả Chức chị Hằng,
    Bến Ngân sùi sụt cung trăng chốc mòng.
    241. Sầu ôm nặng hãy chồng làm gối,
    Buồn chứa đầy hãy thổi làm cơm.
    Mượn hoa mượn rượu giải buồn,
    Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi.
    245. Gõ sanh ngọc mấy hồi không tiếng,
    Ôm đàn tranh mấy phím rời tay.
    Xót người hành dịch bấy nay,
    Dặm xa mong mỏi hết đầy lại vơi.
    249. Ca quyên ghẹo làm rơi nước mắt,
    Trống tiều khua như đốt buồng gan.
    Võ vàng đổi khác dung nhan,
    Khuê ly mới biết tân toan dường nầy.
    253. Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ,
    Chua cay nầy há có vì ai?
    Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi,
    Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề.
    257. Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng,
    Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn.
    Duy còn hồn mộng được gần,
    Đêm đêm thường đến Giang tân tìm người.
    261. Tìm chàng thuở Dương đài lối cũ,
    Gặp chàng nơi Tương phố bến xưa.
    Sum vầy mấy lúc tình cờ,
    Chẳng qua trên gối một giờ mộng xuân.
    265. Giận thiếp thân lại không bằng mộng,
    Được gần chàng bến Lũng thành Quan.
    Khi mơ những tiếc khi tàn,
    Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không.
    269. Vui có một tấm lòng chẳng dứt,
    Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi.
    Lòng theo nhưng chửa thấy người,
    Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe.
    273. Trông bến nam bãi che mặt nước,
    Cỏ biếc um dâu mướt màu xanh.
    Nhà thôn mấy xóm chông chênh,
    Một đàn cò đậu trước ghềnh chiều hôm.
    277. Trông đường bắc đôi chòm quán khách,
    Rườm rà xanh cây ngất núi non.
    Lúa thành thoi thóp bên cồn,
    Nghe thôi địch ngọc véo von bên lầu.
    281. Non đông thấy lá hầu chất đống,
    Trĩ xập xoè, mai cũng bẻ bai.
    Khói mù nghi ngút ngàn khơi,
    Con chim bạt gió lạc loài kêu sương.
    285. Lũng tây thấy nước dường uốn khúc,
    Nhạn liệng không sóng giục thuyền câu.
    Ngàn thông chen chúc khóm lau,
    Cách ghềnh thấp thoáng người đâu đi về.
    289. Trông bốn bề chân trời mặt đất,
    Lên xuống lầu thấm thoát đòi phen.
    Lớp mây ngừng mắt ngại nhìn,
    Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc quan.
    293. Gậy rút đất dễ khôn học chước,
    Khăn gieo cầu nào được thấy Tiên.
    Lòng nầy hóa đá cũng nên,
    E không lệ ngọc mà lên trông lầu.
    297. Lúc ngảnh lại ngắm màu dương liễu,
    Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong.
    Chẳng hay muôn dặm ruổi dong,
    Lòng chàng biết có như lòng thiếp chăng?
    301. Lòng chàng ví cũng bằng như thế,
    Lòng thiếp đâu dám nghĩ gần xa.
    Hướng dương lòng thiếp như hoa,
    Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương.
    305. Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái,
    Hoa để vàng bởi tại bóng dương.
    Hoa vàng hoa rụng quanh tường,
    Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần.
    309. Chồi lan nọ trước sân đã hái,
    Ngọn tần kia bên bãi đưa hương.
    Sửa xiêm dạo bước tiền đường,
    Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẫn thờ.
    313. Bóng Ngân hà khi mờ khi tỏ,
    Độ Khue triền buổi có buổi không.
    Thức mây đòi lúc nhạt nồng,
    Chuôi sao Bắc đẩu thôi đông lại đoài.
    317. Mặt trăng tỏ thường soi bên gối,
    Bừng mắt trông sương gội cành khô.
    Lạnh lùng thay bấy nhiêu thu,
    Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi.
    321. Một năm một nhạt mùi son phấn,
    Trượng phu còn thơ thẩn miền khơi.
    Xưa sao hình ảnh chẳng rời,
    Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương.
    325. Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ,
    Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in.
    Gió xuân ngày một vắng tin,
    Khá thương lỡ hết mấy phen lương thì.
    329. Xảy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy,
    Trước gió Xuân vàng tía sánh nhau.
    Nọ thì ả Chức chàng Ngâu,
    Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông.
    333. Thương một kẻ phòng không luống giữ,
    Thời tiết lành lầm lỡ đòi nau.
    Thoi đưa ngày tháng ruổi mau,
    Người đời thấm thoát qua màu xuân xanh.
    337. Xuân thu để giận quanh ở dạ,
    Hợp ly đành buồn quá khi vui.
    Oán sầu nhèo rối tơi bời,
    Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân.
    341. Kìa Văn Quân mỹ miều thuở trước,
    E đến khi đầu bạc mà thương.
    Mặt hoa nọ gã Phan lang,
    Sợ khi mái tóc điểm sương cũng ngừng.
    345. Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở,
    Tiếc quang âm lần lữa gieo qua.
    Nghĩ mệnh bạc, tiếc niên hoa,
    Gái tơ mấy chốc đã ra nạ dòng.
    349. Gác nguyệt nọ mơ màng vẻ mặt,
    Lầu hoa kia phảng phất mùi hương.
    Trách Trời sao để lỡ làng,
    Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên.
    353. Chàng thấy chăng chim uyên ở nội,
    Cũng dập dìu chẳng vội phân trương.
    Chẳng xem chim yến trên rường,
    Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau.
    357. Kìa loài sâu đôi đầu cùng sánh,
    Nọ loài chim chắp cánh cùng bay.
    Liễu sen là thức cỏ cây,
    Đôi hoa cũng dính đôi cây cũng liền.
    361. ƒy loài vật tình duyên còn thế,
    Sao kiếp người nỡ để đấy đây.
    Thiếp xin về kiếp sau nầy,
    Như chim liền cánh như cây liền cành.
    365. Đành muôn kiếp chữ tình đã vậy,
    Theo kiếp nầy hơn thấy kiếp sau.
    Thiếp xin chàng chớ bạc đầu,
    Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung.
    369. Xin làm bóng theo cùng chàng vậy,
    Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên.
    Chàng nương vầng nhật thiếp nguyền,
    Mọi bề trung hiếu thiếp xin vẹn tròn.
    373. Lòng hứa quốc tựa son ngăn ngắt,
    Sức tỳ dân dường sắt trơ trơ.
    Máu Thuyền vu, quắc Nhục chi,
    ƒy thì bữa uống, ấy thì bữa ăn.
    377. Mũi đòng vác đòi lần hăm hở,
    Đã lòng Trời gìn giữ người trung.
    Hộ chàng trăm trận nên công,
    Buông tên ải bắc, treo cung non đoài.
    381. Bóng kỳ xí giã ngoài quan ải,
    Tiếng khải ca trở lại thần kinh.
    Đỉnh non khắc đá đề danh,
    Triều thiên vào trước cung đình dâng công.
    385. Nước Ngân hán vác đòng rửa sạch,
    Khúc nhạc từ réo rắt lừng khen.
    Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền,
    Tên ghi gác khói, tượng truyền đài lân.
    389. Nền huân tướng đai cân rạng vẻ,
    Chữ đồng hưu bia để nghìn đông.
    Ơn trên tử ấm thê phong,
    Phần vinh thiếp cũng đượm chung hương Trời.
    393. Thiếp chẳng dại như người Tô phụ,
    Chàng hẳn không như lũ Lạc dương.
    Khi về đeo quả ấn vàng,
    Trên khung cửi dám rẫy ruồng làm cao.
    397. Xin vì chàng xếp bào cởi giáp,
    Xin vì chàng giũ lớp phong sương.
    Vì chàng tay chuốc chén vàng,
    Vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng.
    401. Mở khăn lệ chàng trông từng tấm,
    Đọc thơ sầu chàng thẩm từng câu.
    Câu vui đổi với câu sầu,
    Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời.
    405. Sẽ rót vơi lần lần từng chén,
    Sẽ ca dần ren rén từng thiên.
    Liên ngâm đối ẩm đòi phen,
    Cùng chàng lại kết mối duyên đến già.
    409.


    412.
    Cho bỏ lúc sầu xa cách nhớ,
    Giữ gìn nhau vui thuở thanh bình.
    Ngâm nga mong gữi chữ tình,
    Dường nầy âu hẳn tài lành trượng phu.
     


    Hết


    [ Mục lục  ] Top of Page

    

   __________________________________________________________________________
   Đức Nguyên: Giới thiệu & Chú thích.

Top of Page

      HOME