Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


NGHI LỄ
Tóm Lược

Sưu tầm
Lễ Sanh Lê Hương Muội

2000

Mục Lục

Sắc lịnh, lời tựa, tâm thư
Các Nghi Lễ về Thiên Đạo
Các Nghi Lễ về Thế Đạo
Lòng Sớ
Bài Thài và Văn Tế
Tang Lễ
Phụ Lục


   HOME

UNICODE FONTs