UNICODE FONTs
    Lời Nói Đầu

         Quyển sách nầy là những lời vàng tiếng ngọc của Đức HỘ-PHÁP, là một vị Giáo-Chủ hữu-hình của nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Đức Ngài đã để lại rất nhiều lời giảng dạy đượm-nhuần tinh-hoa chơn-lý, lưu-truyền hậu thế.
         Đặc biệt quyển sách này Đức-Ngài trả lời từng câu hỏi mà chư-vị Chức-Sắc, Chức-Việc, Đạo-Hữu thỉnh-giáo trong lúc hành-sự gặp phải khó khăn. Đức-Ngài dạy, phê rất rõ-ràng từng câu, từng trường-hợp. Ấy là khuôn vàng thước ngọc để chúng-ta làm kim chỉ nam vạch lối đi trên đường lập-công.
         Nay chúng-tôi xin in lại, phổ-biến đến chư đồng-đạo để chúng-ta học hỏi, nghiên-cứu, lãnh-hội hầu hành xử trên đường phục-vụ Chơn-Pháp.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Toà Thánh Tây Ninh


LỜI PHÊ
của
ĐỨC HỘ-PHÁP

Sao y theo tài-liệu của:
Ông: Du-Văn-Siêu
Biên-Soạn Văn-Phòng BKT,
ngày 6 tháng 6 Mậu-Thân (dl. 1 Juillet 1,968)

VP.TV/B.P.C.
10-9-M.T. / (31/10/68)


II