LỜI GIÁO HUẤN
của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc
Tập I

Đạo Lý Thực Hành
Dã Trung Tử Sưu Tập
Tài Liệu Tu Học Lưu Hành Nội Bộ


Trang bìa
31- Trọng giá của tam-bửu
32- Khi hiến tam-bửu cho chí-tôn
33- Khuyên cả thảy định-thần khi dâng tam-bửu
34- Trau-luyện tinh khí thần
35- Tu-luyện đệ nhị xác thân
35- Chí-Tôn khai đạo giáo-hoá loài người biết rõ tội-phước. Giồi luyện cho con người tận thiện đến hiệp cùng Ngài.
37- Bí-pháp (phép xác) cắt đứt dây oan-nghiệt
38- Vì sao mà ta phải tu
39- Lý-do Đức Chí-Tôn chọn bông rượu trà tượng-trưngtam-bửu
40- Lời nguyện khi dâng tam-bửu
41- Giá trị tam bửu là gì ?
42- Sự tương-liên giữa tam-bửu
43- Sự tương-liên giữa tam thể: phàm thân, pháp-thân & linh-thân
44- Tam-bửu là ba cơ quan tạo nên con người
45- Sự tương-liên giữa tinh khí thần
46- Dâng "tam bửu"bí-pháp huyền- diệu vô-biên
47- Ba khí chất tượng ra hình-hài của con-người
48- Chơn thần chúng ta có thể ẩn hiện
49- Quyền-năng chơn-linh
50- Chúng-sanh sẽ trở thành phật
51- Quyền-năng của đức tin
52- Nguyên-căn của chí-tôn
53- Đấng tạo-đoan ấy là đại-từ-phụ
54- Thiên võng khôi-khôi, sơ nhi bất lậu
55- Đại-từ-phụ đấng tạo ra vạn-linh
56- Mỗi sinh-vật đều có điểm linh-quang
57- Đại-từ-phụ tạo sự-nghiệp cho con cái của ngài
58- Đại-từ-phụ tạo người kế nghiệp
59- Khí là sự-sống của vạn-vật
60- Âm-dương phối-hiệp

Xem Tiếp theo