Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


KINH
THIÊN-ĐẠO & THẾ-ĐẠO

Hội Thánh Giữ Bản Quyền

Mục Lục

Tựa
Tiểu-Dẫn
Cách Thờ-Phượng và Cúng-Kiếng
Bàn thờ Hộ-Pháp
Cách Lạy
Cúng Đàn
Trai Kỳ
Cách Thiết-Lễ Mỗi Nghi-Tiết
Tẩn-Liệm
Cầu-Siêu
Thành-Phục
Đưa Linh-Cữu
Hạ-Huyệt
Làm Tuần Cửu
Tiểu-Tường
Đại-Tường
Cầu-Hồn và Cầu-Siêu
Cách Nhập-Đàn Hành-Lễ Cúng Phật-Mẫu

Kinh Thiên Đạo
Kinh Cúng Tứ Thời
Niệm Hương
Khai Kinh
Kinh Ngọc-Hoàng Thượng-Đế
Thích Giáo
Tiên Giáo
Nho Giáo
Bài Dâng Hoa
Bài Dâng Rượu
Bài Dâng Trà
Ngũ Nguyện
Phật Mẫu ChơnKinh
Tán Tụng Công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu
Kinh Giải Oan
Kinh Tắm Thánh
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
Kinh Khi Đã Chết Rồi
Kinh Tẩn Liệm
Kinh Cầu Siêu
Kinh Đưa Linh Cữu
Kinh Hạ Huyệt
Vãng Sanh Thần Chú
Kinh Khai Cửu, Đại Tường và Tiểu Tường
Kinh Đệ Nhứt Cửu . . . , Cửu Cửu
Kinh Tiểu-Tường
Kinh Đại Tường
Di - Lặc Chơn Kinh
Kinh Sám Hối
Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối
Bài Xưng Tụng Công Đức, Phật, Tiên, Thánh, Thần
Giới Tâm Kinh

Kinh Thế Đạo
Kinh Thuyết Pháp
Kinh Nhập Hội
Kinh Xuất Hội
Kinh Đi Ra Đường
Kinh Khi Về
Kinh Khi Đi Ngủ
Kinh Khi Thức Dậy
Kinh Vào Học
Kinh Vào Ăn Cơm
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi
Kinh Hôn Phối
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà
Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị
Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu
Kinh Cứu Khổ
Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng
Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu


   HOME

    UNICODE FONTs