NHỮNG LỜI TIÊN TRI ĐẦY HUYỀN DIỆU CỦA ÔNG PHẬT SỐNG LÀ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC MÀ ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẾN

Đức Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC Giáo Chủ Đạo CAO ĐÀI Tòa Thánh Tây Ninh là một Ông PHẬT SỐNG mà Chức Sắc Bổn Đạo cùng Đồng Bào VIỆT NAM hằng Tôn kính những lời Tiên Tri của Đức NGÀI đã phán dạy hướng dẫn HỘI THÁNH CAO ĐÀI vượt qua mọi khảo đảo thử thách đã ứng hiện như sau:

Còn nhớ rõ ngày Rằm tháng 03 năm Đinh Sữu (26-04-1926) Đức NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ giáng Cơ phong cho Ông PHẠM-CÔNG-TẮC chức HỘ-PHÁP là Hộ Giá Tiên Đồng Tá Cơ Đạo Sĩ. Đồng thời Đức LÝ-GIÁO-TÔNG cho biết nguyên căn của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP:

o  HỘ giá CHÍ TÔN trước đến giờ

o  PHÁP luân thường chuyển máy Thiên Cơ

o  CHƯỞNG quyền Cực Lạc phân ngôi vị

o  QUẢN xuất Càn Khôn định cõi bờ

o  NHỊ kiếp Tây Âu cầm máy tạo

o  HỮU duyên Đông Á nắm Thiên Thơ

o  HÌNH hài Thánh Thể chừ nên Tướng

o  ĐÀI trọng hồng ân gắng cậy nhờ.

Bài Thơ khoán thủ kể trên chứng tỏ kiếp thứ Hai của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP là CHÚA JESUS-CHRIST Giáng sanh lập Đạo Công Giáo ở Tây Âu. Đức PHẠM- HỘ-PHÁP chính là Đức CHÚA JESUS-CHRIST Tái sanh đã gieo vào lòng tín hữu CAO ĐÀI ngoan Đạo một ý nghĩa sâu xa với niềm tin mãnh liệt là một Ông PHẬT SỐNG.

          Chẳng những người Tín Đồ mà cả 3 Ngài Chánh Phối Sư THÁI-PHẤN-THANH, THƯỢNG-CHỮ-THANH, NGỌC-TRANG-THANH đã chứng kiến thấy rõ trong lòng bàn tay và bàn chân của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP có dấu vết hình hoa Sen đỏ hồng.

          Một tiệc trà thân mật hiếm có tại Hậu Điện Thánh Thất         Chợ Lớn với sự hiện diện của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP, 3 Ngài Chánh Phối Sư: THÁI-PHẤN THANH, THƯỢNG-CHỮ-THANH, NGỌC-TRANG-THANH và một số đông Chức Sắc Nam-Nữ và Bổn Đạo cùng tham dự.

          Trong lúc vui vẻ đàm luận Đạo sự Ngài THÁI-PHẤN-THANH xòe bàn tay ra và nói: “Các Bạn thử xem bàn tay nầy đã khét tiếng oanh liệt một thời ở tỉnh Bà Rịa!!! Nhìn thấy bàn tay của Ngài THÁI-PHẤN-THANH đưa cao lên như thế, Đức PHẠM-HỘ-PHÁP liền phụ họa Bàn Tay như thế mà cũng khoe sao??? Đức NGÀI liền xòe bàn tay của mình đưa lên cho quý vị hiện diện trong buổi tiệc trà thấy với lời nói dịu dàng thân mật Bàn tay của Bần Đạo như vầy nè!!! Bần Đạo có khoe đâu!!! Bàn tay của Đức NGÀI xòe ra rồi nắm lại thì Chức Sắc hầu quạt vội vàng nắm ngay cườm tay của Đức NGÀI”

          Đức PHẠM-HỘ-PHÁP liền hỏi: “Sao Em dám nắm tay Bần Đạo?” Vị Chức Sắc hầu quạt Lễ Sanh THÁI-SON-THANH liền bạch: “Thưa THẦY, THẦY mới xòe bàn tay đưa ra mà chưa được mọi người trông thấy mà THẦY nắm tay lại”.

Đức PHẠM-HỘ-PHÁP vui cười đáp: ‘Vậy hả Em, Đức NGÀI liền xòe bàn tay ra cho Bổn Đạo nhìn thấy trong lòng bàn tay của Đức NGÀI có dấu vết hình đóa hoa sen đỏ hồng bằng ngón tay gây thêm niềm tin vô bờ bến của Bổn Đạo tôn vinh Đức NGÀI là Ông PHẬT SỐNG”.

Moät huyeàn dieäu Thieâng Lieâng voâ cuøng taän laø Đoàng baøo Cao Mieân (Phnom-Penh) thöôøng thaáy Ñöùc PHAÏM HOÄ PHAÙP hieän veà neân ngöôøi Cao Mieân heát söùc tin töôûng vaø toân vinh ĐỨC NGÀI là Ông Phật VIEÄT NAM.

***

THÊM MỘT NHÂN CHỨNG SỐNG ĐỘNG NỮA LÀ HIỀN HUYNH GIÁO SƯ THƯỢNG-TUY-THANH THUẬT LẠI CHO CHỨC SẮC VÀ BỔN ĐẠO BIẾT RÕ LÀ VÀO NĂM 1958 HIỀN HUYNH GIÁO SƯ LÊN TRẤN ĐẠO TẦN QUỐC (PHNOM-PENH) KIẾN DIỆN ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP ĐỂ TRÌNH BÀY MỌI SỰ BIẾN CHUYỂN CỦA HỘI THÁNH TÂY NINH VỪA QUA. ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP ĐANG NẰM TRÊN VÕNG Ở BÁO ÂN ĐƯỜNG TIẾP HIỀN HUYNH GIÁO SƯ THƯỢNG-TUY-THANH.

Bái lễ Đức NGÀI xong, GS.THƯỢNG-TUY-THANH đứng dưới chân võng trình bày mọi sự chuyễn biến ở Tòa Thánh Tây Ninh – Hiền Huynh GIÁO SƯ nhìn thấy rõ ràng trong lòng bàn chân của Đức NGÀI có dấu vết hình Hoa Sen đỏ hồng chứng tỏ những vết thương mà Chúa JESUS-CHRIST bị đóng đinh trước kia hiện ra cho Hiền Huynh GIÁO SƯ chiêm ngưỡng để chứng minh lời phổ biến của Bổn Đạo là lòng bàn tay và lòng bàn chân của Đức NGÀI ứng hiện bông Hoa Sen đỏ hồng là đúng sự thật.

THÊM MỘT NHÂN CHỨNG ĐÃ NHÌN THẤY TRONG LÒNG BÀN TAY VÀ LÒNG BÀN CHÂN CỦA ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP ĐÃ ỨNG HIỆN DẤU VẾT CỦA CHÚA JESUS-CHRIST BỊ ĐÓNG ĐINH TRƯỚC KIA.

Vào năm 1957 Bà PHAN-THỊ-NHƠN Nữ Hộ Sinh Quốc Gia rời khỏi nhà Bảo Sanh NHƠN ÁI ở tỉnh Tây Ninh VIỆT NAM theo lời gọi của chồng là LÊ-QUANG-TẤN (Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài) đang lưu vong tại Phnom-Penh. Cả 2 Mẹ-Con liền rời khỏi VIỆT NAM được sum hiệp với nhau tại Phnom-Penh…là nhờ hồng ân của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP phán dạy Sĩ Tải TẤN phải rước vợ con lên Phnom-Penh sinh sống qua ngày trong một ngôi nhà nhỏ hẹp.

Thường ngày Bà PHAN-THỊ-NHƠN đến đo huyết áp và chích thuốc cùng ngồi xe của Đức NGÀI đưa ra Thủ Đô Phnom-Penh rước Bác sỹ BESIERE vào khám bịnh cho Toa mua thuốc cho Đức NGÀI đang bị bịnh Bán Thân Bất Toại (không đi đứng được) mà Bà PHAN-THỊ-NHƠN được nhìn thấy Hoa Sen đỏ hồng ứng hiện trong lòng bàn tay và lòng bàn chân của Đức NGÀI mà Bà NHƠN đã được nghe Hiền Huynh Sĩ Tải TẤN tường thuật cho biết từ lâu. Chờ đợi sức khỏe của Đức NGÀI được phục hồi. Bà PHAN-THỊ-NHƠN mới dám trình bày: Bạch THẦY: Vì sao mà 2 lòng bàn tay và bàn chân của THẦY ứng hiện hình Hoa Sen đỏ hồng như thế!!! Đức NGÀI tươi cười vui vẻ đáp “NHƯ VẬY ĐÓ CON” và bà PHAN-THỊ-NHƠN không dám hỏi tiếp vì sợ làm bận rộn Đức NGÀI.

Hơn nữa trong thời gian sống tại quê nhà (tỉnh Tây Ninh) Bà NHƠN đã được Đức NGÀI phán dạy về việc mở Hai Khóa NỮ HỘ SINH THÔN QUÊ đào tạo cho Nữ Phái Cao Đài phải có Cấp Bằng NỮ HỘ SINH mới được làm phép Hôn Phối. Cả Hai Khóa Nữ HỘ SINH THÔN QUÊ đều do bà PHAN-THỊ-NHƠN đào tạo tại tỉnh thành Tây Ninh dưới sự hướng dẫn của Bác Sỹ SUA Trưởng Ty Y Tế tỉnh Tây Ninh và Cô Giáo Hữu HƯƠNG TRANH (thứ nữ Đức NGÀI) thì hướng đưa các em Giáo Nhi của Hai Khóa Nữ Hộ Sinh cho cô PHAN-THỊ-NHƠN tiếp nhận.

***

THÊM MỘT HUYỀN DIỆU THIÊNG LIÊNG ĐÃ KHIẾN CHUYỂN CHO ĐẠI ĐỨC NATHERA LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO THÁI LAN ĐẾN TÒA THÁNH TÂY NINH TƯỜNG THUẬT CHO HỘI THÁNH SỰ MẦU NHIỆM HUYỀN BÍ MÀ ĐẠI ĐỨC NATHERA ĐÃ CHỨNG KIẾN XÁC NHẬN ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM-CÔNG-TẮC CÓ THẦN ĐIỂN CAO THÂM VÔ CÙNG TẬN.

Vào năm 1950, Đại Đức NATHERA Lãnh Đạo Phật Giáo THÁI LAN sang VIỆT NAM chữa bịnh cho một Nữ Tín Đồ đang điều trị tại Bịnh Viện Chợ Rẫy (Saigon) nhưng trước khi lên đường Đại Đức NATHERA được thông báo là chuyến đi nầy Đại Đức sẽ được kiến diện Đức Hộ Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC Giáo Chủ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh để nhờ Đức PHẠM HỘ PHÁP trợ Thần Điển cho Đại Đức NATHERA giải bịnh cho Nữ Tín Hữu.

Huyền diệu Thiêng Liêng điều khiển Đại Đức NATHERA kiến diện Đức PHẠM HỘ PHÁP với lời thỉnh cầu trợ Thần Điển cho ĐẠI ĐỨC làm tròn sứ mạng giải bịnh Nữ Tín Hữu Thái Lan được sự chấp nhận của Đức HỘ PHÁP.

Được biết Đại Đức NATHERA Lãnh Đạo 3.000 Đại Đức Giáo Hội Phật Giáo THÁI LAN không ngần ngại yêu cầu Đức PHẠM HỘ PHÁP trợ Thần Điển cho ĐẠI ĐỨC giải bịnh Nữ Tín Hữu vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-05-1950 nhưng Đức PHẠM HỘ PHÁP bận xem Kinh Sách mà quên giờ trợ Thần Điển cho ĐẠI ĐỨC Hành Pháp nên Thần Điển của ĐẠI ĐỨC làm cho thể xác Đức HỘ PHÁP khó chịu để nhớ lại là 12 giờ trưa này ĐẠI ĐỨC giải bịnh nên Đức PHẠM HỘ PHÁP liền hổ trợ Thần Điển quá mạnh khiến cho hai bàn tay của ĐẠI ĐỨC run lên và thể xác bịnh nhân cùng cữ động và chỉ trong 15 phút sau thì bịnh nhân hồi phục sức khỏe ngồi dậy cám ơn Đại Đức NATHERA rối rít. Đây là lời tường thuật của Đại Đức NATHERA trong dịp viếng thăm HỘI THÁNH CAO ĐÀI lần đầu tiên.

Còn nhớ rõ vào năm 1953, Đại Đức NATHERA từ THÁI LAN sang VIỆT NAM viếng thăm HỘI-THÁNH trao tặng XÁ LỢI PHẬT và một CÂY BỒ ĐỀ để lưu niệm Phật Giáo THÁI LAN và Cao Đài Giáo với lời xác nhận là Thần Điển của Đức HỘ-PHÁP quá mạnh khiến cho hay tay của ĐẠI ĐỨC phải run lên trong giờ giải bịnh nên Đại Đức NATHERA tôn vinh Đức HỘ-PHÁP là Sư Tổ.

***

HỌA SĨ LÊ-MINH-TÒNG ĐƯỢC ĐẶC ÂN CỦA ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHO XUỐNG THẾ VẼ BỨC TƯỢNG TAM THÁNH TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH CHO HỘI-THÁNH CAO ĐÀI SAU KHI Ở CÔN SƠN CÙNG VỀ CHUNG VỚI QUÝ NGÀI THƯỢNG-SÁNG-THANH, NGỌC-TƯỜNG-THANH, NGUYỄN-BỮU-TÀI, TRẦN-VĂN-QUẾ, HUỲNH-THIÊN-TINH VỀ TẠM NGỤ TẠI VĂN PHÒNG QUỐC SỰ VỤ NỘI-Ô TÒA THÁNH TÂY NINH.

          Họa Sĩ LÊ-MINH-TÒNG là một nhà Cách Mạng nỗi tiếng ở tỉnh Bạc Liêu Miền Tây Việt Nam đã bị Nhà Cầm Quyền Thuộc Địa Pháp bắt năm 1941 – Mãi cho đến ngày 09-03-1945 Ngài Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH (Thượng-Vinh-Thanh) Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hiệp tác cùng Quân Đội Nhật Bổn với Sợi dây luột và Tầm vong vạc nhọn mà Nội Ứng Nghĩa Binh của Giáo Sư Đại Biểu đã bắt trói gọn số Sĩ Quan Pháp Cầm Đầu Cai Trị cả Đông Dương trong một đêm 09-03-1945 mà không hao một viên đạn. Thật là hi hữu tuyệt đối gây tiếng vang lớn khắp cả Thế Giới rất ngưỡng mộ.

          Họa Sĩ LÊ-MINH-TÒNG từ Côn Đảo được Thiếu Tá VÕ-MINH-TÁ đưa 28 chiếc Thuyền lớn nhỏ ra tận Đảo Côn Sơn (Poulo Condore) theo lịnh của Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH để rước số tù Chánh Trị Phạm.

          Được biết rõ trong số Chánh Trị Phạm này có một số “Đông” Chức Sắc Cao Đài như Giáo Sư THƯỢNG-SÁNG-THANH, Giáo Sư TRẦN-VĂN-QUẾ, Giáo Sư TRẦN-THIỆN-TINH, Lễ Sanh NGỌC-TƯỜNG-THANH cùng ngồi một chiếc Tàu với những nhân vật Cách Mạng Coäng Sản LÊ-DUẨN, TÔN-ĐỨC-THẮNG, PHẠM-HÙNG từ đảo Côn Sơn trở về Thủ Đô Sài Gòn được đồng bào tiếp đón vô cùng trọng thể để rồi chia tay mỗi người một ngã.

          Thật là Nhiệm mầu do Huyền Diệu Thiêng Liêng quyết định, được tự do từ trại tù Côn Sơn trả về đất liền ở cùng gia đình vợ con. Nhưng Hoạ-Sĩ có sứ mạng CHÍ-TÔN giao phó là phải hoàn thành bức Tượng TAM THÁNH tại TỊNH-TÂM-ĐÀI mà Thợ Hồ đã tô xong khuôn hình TAM THÁNH trên bức tường từ năm 1941 chỉ chờ Hoạ-Sĩ “phát hoạ” chân dung Đức Trạng Trình NGUYỄN-BỈNH-KHIÊM, Đức NGUYỆT-TÂM-CHƠN-NHƠN, TÔN-DẬT-TIÊN hoàn tất.

          Chắc thời gian bị lao tù ở Đảo CÔN-SƠN Hoạ Sĩ LÊ-MINH-TÒNG đã được Đức LÝ-THÁI-BẠCH, Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho bảo trước là đã đến ngày giờ Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG phát họa Tượng TAM THÁNH tại ĐỀN THÁNH Toà Thánh Tây Ninh nên Họa-Sĩ TÒNG mới tháp tùng theo quý Chức Sắc cùng về thẳng Quốc Sự Vụ Toà Thánh Tây Ninh mà không về sum hiệp cùng gia đình vợ con để gia đình phải vất vã lên Tây Ninh thăm sau bao ngày xa cách âu cũng là Huyền Diệu Thiêng Liêng sấp sếp cho vợ con của Họa Sĩ LÊ-MINH-TÒNG được dịp đến bái leã Đức NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ cùng biết rõ là Chơn Linh của LÊ-MINH-TÒNG có sứ mạng xuống thế gian để hoàn thành Bức Tượng TAM THÁNH cho HỘI-THÁNH CAO ĐÀI.

          Điều ngộ nghĩnh hơn hết là vợ con được trông thấy chồng, cha mình vui vẻ dùng cơm chay sống chung với Quý Ông Đốc Phủ Sứ TRẦN-VĂN-TÂN, Đốc Phủ Sứ HỒ-TẤN-KHOA, Đốc Học NGUYỄN-BỮU-TÀI, Giáo Sư TRẦN-VĂN-QUẾ, giáo Sư TRẦN-THIÊN-TINH, Bác Sĩ TRẦN-VĂN-VANG, Hoạ Đồ OANH. Nhứt là hằng đêm vào thời Tý (12 giờ khuya) không ai bảo ai mà cả thảy mặc áo dài trắng đầu đội khăn đen để đến ĐỀN- THÁNH Hiến lễ Đức CHÍ-TÔN trong lúc tuổi đã xế chiều.

          Vợ chồng con cái gặp nhau vui vẻ vô cùng tận và Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG đưa vợ con lên xe trở về Sài Gòn với lời dặn dò đầy triều mến: “Mẹ con về trước đi tôi chờ Đức HỘ-PHÁP hồi hương rồi tôi sẽ về sau”.

          Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG rất hài lòng vì được sống với Qúy Ông Bạn Già từng trãi việc Đời, hằng ngày nhứt là giữa đêm khuya đi Hiến lễ Đức CHÍ-TÔN, để chờ ngày kiến diện Đức HỘ-PHÁP còn đa đoan nhiều việc, nhưng một hôm dạo xem Bá-Hoa-Viên thì gặp Ngài Bảo Thế LÊ-THIỆN-PHƯỚC, Ngài liền hỏi Họa-Sĩ được mạnh khỏe và thích nghi với cuộc sống của người Tu Sĩ không??? Họa-Sĩ liền đáp: “Tôi rất thích sống tại Thánh Địa này lắm”. Ngài Bảo Thế liền hỏi tiếp: “Họa-Sĩ thấy cần gặp Đức HỘ-PHÁP không?” bởi NGÀI biết rõ Họa-Sĩ là một nhà Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG nổi tiếng ở Bạc Liêu vừa ở Côn Sơn cùng về với các Chức Sắc hiện trú ngụ tại Quốc Sự Vụ nên NGÀI mới hỏi Họa-Sĩ muốn gặp Đức HỘ-PHÁP không???

          Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG từ tốn đáp: “Mấy tuần lễ nay tôi đang mong chờ Đức HỘ-PHÁP gọi”.

          Ngài Bảo Thế LÊ-THIỆN-PHƯỚC vui vẻ nói: “Vậy Họa-Sĩ đi theo Tôi lên kiến diện Đức HỘ-PHÁP”.

          Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG liền đáp: “Thưa Ngài cho phép Tôi về thay đồ (mặc áo dài đội khăn đóng) cho đủ lễ Đức NGÀI rất khoan hồng không chấp nhứt điều ấy đâu hơn nữa mình gặp nhau ở giữa đường.

          Vừa nói vừa đi, nên Họa-Sĩ cùng nối bước theo chân Ngài Bảo Thế LÊ-THIỆN-PHƯỚC đến kiến diện Đức HỘ-PHÁP.

          Mới bước chân đến ngưỡng cửa Hộ Pháp Đường thì Đức HỘ-PHÁP trông thấy Đức NGÀI cất lời chào Họa-Sĩ dường như Đức NGÀI đã biết Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG từ lâu.

          Đức HỘ-PHÁP hỏi: “Họa-Sĩ có biết Danh nhân VICTOR HUGO, TÔN-DẬT-TIÊN, Trạng Trình NGUYỄN BỈNH KHIÊM không?”.

          Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG do dự trong một phút …thưa biết.

          Đức HỘ-PHÁP liền hỏi tiếp: “Họa-Sĩ còn nhớ Chơn Dung của 3 vị Thánh nầy không???”.

          Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG sau ít phút suy nghĩ mới đáp: “Tôi còn nhớ sơ qua hình ảnh VICTOR HUGO và TÔN-DẬT-TIÊN trên báo chí và Kinh Sách còn chơn dung Đức Trạng Trình NGUYỄN-BỈNH-KHIÊM Tôi không nhớ rõ lắm!!!” (Vì NGUYỄN-BỈNH-KHIÊM ra đời vào thế kỷ 15 (1491- 1582).

          Đức HỘ-PHÁP bảo: “Có em nào đó đem giấy viết ra cho Họa-Sĩ phát họa hình ảnh 3 vị THÁNH thử coi”.

          Một nhân viên văn phòng đem giấy và viết ra cho Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG phát họa. Mãi suy nghĩ và cố nhớ lại hình ảnh 3 vị THÁNH nầy trong một tiếng đồng hồ Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG mới phát họa xong Bức tượng TAM THÁNH dâng lên Đức HỘ-PHÁP chắc chắn rằng trong lúc Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG phát họa Thần Điển của Đức HỘ-PHÁP hỗ trợ cho Họa-Sĩ TÒNG hoàn thành bức Tượng mà Đức NGÀI không chỉnh sữa chi cả.

          Đức HỘ-PHÁP hân hoan nhận bức phát thảo phát họa hình ảnh TAM THÁNH của Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG mà Đức NGÀI không sửa đổi thêm bớt gì trong bức ảnh TAM THÁNH cả.

          Đồng thời Đức NGÀI liền dẫn Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG tới Đền Thánh xem lại khuôn khổ kích thước Bức Tượng TAM THÁNH đã phát họa vào tường.

          Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG rất say sưa đem hết tài năng sẵn có để hội nhập vào TAM THÁNH mà Bổn Đạo thường tới lui chiêm bái.

          Hội-Thánh và Đức NGÀI rất hài lòng về bức Tượng do Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG đã phát họa vào năm 1946.

          Rất tiếc là Chân dung 3 TAM THÁNH đã bị phai mờ bởi nhiều lần Họa-Sĩ không chuyên nghiệp tô vẽ lại nên mất đi vẽ đẹp mỹ thuật của Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG trước kia.

          Một bữa cơm thân mật của Đức HỘ-PHÁP thếch đãi Họa-Sĩ TÒNG và quý nhân vật ở Quốc Sự Vụ vô cùng trọng thể.

          Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÒNG xuống Trần Kỳ Ba của ĐẠI-ĐẠO nêu cao tinh thần một nhà Cách Mạng chơn chánh Quốc Gia thật tâm yêu nước cho nên lễ tang của Người tại Tư gia 107 đường Nguyễn Biểu Quận 5 TP.HCM được Chức Sắc và Bổn Đạo Thánh Thất Sài Gòn đến hành lễ tang rất trang trọng đúng theo nghi lễ ĐẠI-ĐẠO mà Đồng Bào xung quanh phân vân không biết Họa-Sĩ này có Chức Phẩm gì trong Đạo Cao Đài mà Bổn Đạo đến hành lễ quá đông đảo và chu đáo.

Vâng lịnh Đức CHÍ TÔN Chơn Linh LÊ-MINH-TÒNG xuống Thế nêu gương một nhà Cách Mạng chơn chất Ái Quốc mà không Cộng Sản chịu khổ hạnh tù đày 5 năm tại Đảo Côn Sơn để cùng về tạm ngụ tại Quốc Sự Vụ chờ ngày kiến diện Đức HỘ-PHÁP ban lịnh vẽ TƯỢNG TAM THÁNH là một BÍ PHÁP Thiêng Liêng cùng Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ giành riêng cho HỘI-THÁNH CAO ĐÀI Tòa Thánh Tây Ninh.

***

MỘT KỲ DIỆU HIẾM CÓ MÀ GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGƯỜI NAM- MỸ CẦU XIN ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP CHO NHẬN PHÉP GIẢI OAN TẠI ĐỀN THÁNH.

Dưới thời Tổng Thống NGÔ-ĐÌNH-DIỆM có một Giáo Sư người Nam- Mỹ rất thông thạo tiếng VIỆT đến Tòa Thánh Tây Ninh mượn Kinh Sách Cao Đài để nghiên cứu, được xem hết cuốn này đến cuốn khác cho đến 1 ngày nọ Giáo Sư Tiến Sĩ mới xin HỘI THÁNH chấp thuận ban cho được nhận phép Giải Oan do Ngài Tiếp Pháp TRƯƠNG-VĂN- TRÀNG đưa đến ĐỀN THÁNH thọ phép Giải Oan.

Sau khi Giải Oan xong, Tiến Sĩ Thỉnh cầu Ngài TIẾP PHÁP đặc ân cho Người được nói vài lời cảm ơn Chức Sắc và Bổn Đạo hiện diện trong trong buổi lễ Giải Oan: Tôi xin kể trong lúc tôi đang thọ Pháp chính tôi được Hầu kiến Đức NGỌC- HOÀNG-THƯỢNG- ĐẾ giáng tại đây mà Chức Sắc và Bổn Đạo không thấy được. Khi Đức THƯỢNG-ĐẾ giáng thì Hào quang chiếu sáng cả ĐỀN THÁNH mà tôi quả quyết là Đức THƯỢNG-ĐẾ ngự nơi đây chớ không nơi nào khác. Ngoài ra Giáo Sư Tiến Sĩ còn đưa cho quý Chức Sắc xem phù hiệu KIM TỰ THÁP của Tôn Giáo của Người mà trên chóp KIM TỰ THÁP lại có Tượng THIÊN NHÃN và sau cùng là Giáo Sư Tiến Sĩ cầu xin HỘI THÁNH CAO ĐÀI ban cho một Phẩm vị gì cũng được thì HỘI THÁNH đặc ân cho Phẩm Hiền Tài với một bộ Phẫm phục.

Rời khỏi Thánh Địa Cao Đài Tây Ninh trở về Sài Gòn Giáo Sư Tiến Sĩ thường đến tiệm cơm chay TÍN NGHĨA dùng cơm mà lúc nào cũng mang Phẫm phục Hiền Tài gây hiều thắc mắc cho quý khách không biết người Ngoại quốc nào kỳ lạ vậy.

Một hôm, Ngài Đầu Sư THƯỢNG-SÁNG-THANH, Ngài Khai Đạo PHẠM-TẤN-ĐÃI, Ngài Khai Pháp TRẦN-DUY-NGHĨA đến dùng cơm chay tại TÍN NGHĨA liền hỏi Giáo Sư Tiến Sĩ đi đâu cũng mặc Phẫm phục chi vậy??? Gs.Tiến Sĩ Hiền Tài đứng dậy từ tốn đáp rằng: “Khả năng tài chánh của tôi thừa sức mua bất cứ đồ nào để may mặc nhưng bộ Phẫm phục này của HỘI-THÁNH ban cho là của ĐẠO của Đức CHÍ TÔN ban cho Tôi, không có số tiền nào mua nỗi bộ Phẫm phục này. Tôi rất tôn kính quý mến nó nên lúc nào cũng muốn mặc và khi nào trở về Đất Nước Tôi,Tôi vẫn luôn luôn mặc bộ Phẫm phục Hiền Tài nầy”.

***

MỘT HUYỀN DIỆU VÔ CÙNG VỀ VIỆC NGÀI ĐẦU SƯ THÁI-THƠ- THANH TẠO LẬP CỰC LẠC TÂY PHƯƠNG THẾ GIỚI CÙNG MỜI CHƯ HÒA THƯỢNG, THƯỢNG TỌA ĐẠI ĐỨC MÀ KHÔNG TRÌNH BÁO VỚI HỘI THÁNH NÊN BUỘC LÒNG ĐỨC NGÀI PHẢI ĐƯA CHỨC SẮC NAM- NỮ CỦA HỘI-THÁNH ĐẾN CHỨNG KIẾN NGHE ĐỨC NGÀI THỐ LỘ NGÀI ĐẦU SƯ THÁI-THƠ-THANH ĐÃ ĂN CẤP BẢN ĐỒ CỰC LẠC TÂY PHƯƠNG THẾ GIỚI TRONG CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN NẾU BẦN ĐẠO ĐEM ANH VỀ VÀI LẦN NỮA THÌ CÓ THỂ ANH SẼ ĂN CẤP BẢN ĐỒ NGỌC-HƯ-CUNG VÀ HÔM NAY ANH PHẢI TUÂN LỊNH BẦN ĐẠO XIN LỔI QUÝ VỊ HÒA-THƯỢNG, THƯỢNG-TỌA ĐÃ ĐẾN LỠ RỒI THÌ ĐƯA TIỀN LỘ PHÍ CHO HỌ VỀ ĐỒNG THỜI VIẾT THƠ ĐÍNH CHÁNH XIN HOÃN CUỘC ĐẠI HỘI SAU

Vào năm 1938, Ngài Đầu Sư THÁI THƠ THANH cho Ban Cai Quản Chùa CỰC –LẠC (dưới chân Núi Bà) xây cất 9 căn nhà. Mỗi nhà có 5 căn 2 chái, tất cả đều có phòng ngủ trang hoàng. Đồng thời Ngài THÁI-THƠ-THANH có thơ mời chư TĂNG các Chùa trên toàn quốc qui tựu về Chùa CỰC LẠC Tây Ninh dự lễ Trường Hương 100 ngày và tiếp nối dự Đại Hội Long Hoa nên quý vị Hòa Thượng Đại Đức các Chùa lần lượt kéo về Chùa CỰC-LẠC khá đông đảo Đức HỘ- PHÁP mới hay tin nên Đức NGÀI mời Đại Tỷ LÂM-HƯƠNG-THANH cùng 3 vị CHÁNH PHỐI SƯ đến Chùa CỰC-LẠC để NGÀI hỏi Ngài Đầu Sư THÁI-THƠ-THANH ai cho phép anh mời CHƯ-TĂNG, HÒA-THƯỢNG, THƯỢNG- TỌA, ĐẠI-ĐỨC về dự ĐẠI HỘI TRƯỜNG HƯƠNG 100 ngày và ĐẠI HỘI LONG HOA? Ngài THÁI ĐẦU SƯ đáp “ Chắc Đức NGÀI quên rồi đó!!! Tôi chỉ làm theo Thiên Thơ, Đức NGÀI liền bảo Anh không được cãi lời Bần Đạo vì thời kỳ này chưa đến mà dám tạo ra như vậy không được.

Ngài Đầu Sư THÁI-THƠ-THANH bạch: “Cây Cờ thứ Nhứt mà Đức NGÀI không cho tôi giựt để giựt cây cờ thứ Hai để lượm tàn hay sao???”

Đức HỘ-PHÁP liền phân trần: “Chị LỚN có nghe không??? Ba CHÁNH PHỐI SƯ có nghe không??? Nếu Bần Đạo đưa Anh về vài lần nữa thì có thể Anh ăn cắp Bản đồ NGỌC- HƯ-CUNG luôn. Nhứt định hôm nay Anh phải tuân lịnh Bần Đạo là xin cáo lỗi với quý vị HÒA –THƯỢNG, THƯỢNG-TỌA, ĐẠI-ĐỨC đã đến lỡ rồi thì đưa tiền lộ phí cho quý vị trở về. Đồng thời có thơ cáo lỗi đính chánh xin hoãn cuộc Đại Hội lại và sẽ thông báo sau.

Cần biết rõ thêm là Ngài Đầu Sư THÁI-THƠ-THANH đã cho tạo Tượng của mình bằng đá Cẫm Thạch đặt mua từ bên TRUNG QUỐC đem về rồi và chỉ một tuần lễ sau đó thì Ngài Đầu Sư THÁI-THƠ-THANH thọ bịnh liên miên.

Đức PHẠM-HỘ-PHÁP biết được vaø giải thích là Thần của Ngài THÁI Đầu Sư đã gia nhập vào Tượng, cho nên Đức NGÀI đã phán dạy buột phải đem Tượng đi chôn và sau khi Tượng được chôn rồi thì Ngài THÁI Đầu Sư hết bịnh và thấu rõ uy quyền của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP Huyền diệu như thế nào nên tha thiết cầu xin Đức NGÀI hoan hỉ tha thứ tội tình cho sự lỗi lầm làm bận lòng đến HỘI-THÁNH như thế.

TRƯỚC KHI BỊ NHÀ CẦM QUYỀN THUỘC ĐỊA PHÁP BẮT VỚI 5 VỊ CHỨC SẮC CAO CẤP ĐÀY QUA ĐẢO MADAGASCA PHI CHÂU, ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP ĐÃ TIÊN ĐOÁN TRƯỚC VÌ THỜI CUỘC SẼ ĐẾN MÀ CHỨC SẮC PHẢI BỊ KHẢO ĐẢO NẶNG NỀ NÊN ĐỨC NGÀI ĐÃ CHỌN GIÁO SƯ THÁI-KHÍ-THANH QUỐC TỊCH TRUNG HOA THAY MẶT ĐỨC NGÀI LÃNH ĐẠO LÈO LÁI CON THUYỀN ĐẠI ĐẠO TRONG KHI ĐỨC NGÀI VẮNG MẶT HẦU VƯỢT QUA CƠN BÃO TỐ HÃI HÙNG MÀ BỔN ĐẠO VÀ HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH PHẢI CHỊU ĐỰNG THÃM CẢNH KHỦNG BỐ ĐÀN ÁP ĐỂ TRẢ ĐỦA VỚI CHỨC SẮC CAO ĐÀI ĐÃ HIỆP TÁC VỚI NHẬT BỖN ĐẢO CHÁNH PHÁP DO NỘI ỨNG NGHĨA BINH CỦA GIÁO SƯ ĐẠI BIỂU TRẦN-QUANG-VINH (Thượng Vinh Thanh) ĐÃ ĐẢO CHÁNH PHÁP NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 1945 GIẢI THOÁT ÁCH NÔ LỆ 80 NĂM CHIẾM ĐÓNG CỦA NHÀ CẦM QUYỀN THUỘC ĐỊA PHÁP.

Còn nhớ rõ là vào năm 1941 đang bận lo hướng dẫn đoàn Công Thợ xây dựng ĐỀN THÁNH thì được người Bạn cố tri cùng làm việc tại sở Thương Chánh trước kia đột ngột vội vàng từ Sài Gòn lên Tây Ninh cho Đức PHẠM-HỘ-PHÁP biết tin Mật là Nhà Cầm Quyền Thuộc Địa Pháp sẽ bắt Đức NGÀI trong một ngày gần đây để trừ hậu hoạn có thể xảy ra về sau này. Người Bạn thâm giao này hết sức khuyên Đức NGÀI nên lánh mặt một thời gian cho qua cơn sóng gió rồi sẽ tiếp tục phục vụ cho Đạo nhưng Đức NGÀI một mực từ chối không thể rời bỏ HỘI-THÁNH và BỔN ĐẠO quý yêu của Đức NGÀI suốt bao năm qua để trốn tránh đi nơi khác được bởi Đức NGÀI đã lãnh Sứ Mạng Thiêng Liêng với CHÍ TÔN là sống chết gì cũng phải ở kề cận với HỘI-THÁNH và BỔN ĐẠO cho trọn tình trọn nghĩa THAÀY TRÒ cùng chung sống bên nhau để lo xây dựng Ngôi ĐỀN THÁNH sớm được hoàn thành. Thuyết phục Đức NGÀI nên rời khỏi Tòa Thánh Tây Ninh một thời gian không kết quả nên Người bạn cố tri trong lúc tuổi còn thanh xuân chẳng được toại nguyện nên đã lặng lẽ từ giã trở về Saigon tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Đức PHẠM- HỘ-PHÁP biết rõ Tâm địa của Nhà Cầm Quyền Pháp lúc bấy giờ là muốn tiêu diệt Tôn Giáo Cao Đài mà mục tiêu chính là phải trừ khử Đức NGÀI trước rồi từ từ sau bắt hết số Chức Sắc thân cận của Đức NGÀI.

Thời gian thấm thoát trôi qua Đức NGÀI lựa chọn Trưởng Huynh Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH thay mặt Đức NGÀI trong khi cả Chức Sắc HỘI –THÁNH Cữu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện còn đầy đủ và có tài đức hơn TRƯỞNG HUYNH. Biết rằng, thế nào Nhà Cầm Quyền Pháp sẽ lần lượt bắt hết những Chức Sắc thân cận nên Đức NGÀI mới chọn Trường Huynh Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH là người TRUNG HOA thay mặt Đức NGÀI trong khi vắng mặt vì Đức NGÀI Tiên đoán rằng Hiền Huynh GS. THÁI-KHÍ-THANH có trọng trách tiếp Phái Đoàn Đồng Minh nhứt là Tổng Thống TƯỞNG-GIỚI-THẠCH là một nhân vật quan trọng của PHÁI ĐOÀN ĐỒNG MINH sau này,

 Hơn nữa Trưởng Huynh GS. THÁI-KHÍ-THANH được biết Tổng Thống TƯỞNG-GIỚI-THẠCH rất nhiều.

Thật đúng sự Tiên đoán của Đức Hộ Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC là vào năm 1946 Quân Đội Pháp thừa cơ hội Quân Đội Đồng Minh do Sỹ Quan Anh Quốc Chỉ Huy chiếm đóng VIỆT NAM thì Quân Đội Pháp liền đưa quân lính tấn công chiếm tỉnh Tây Ninh gây hoang mang cho Bổn Đạo ở Vùng Thánh Địa Cao Đài Tây Ninh là tiếng súng lớn nhỏ pháo kích vào Thánh Địa Tòa Thánh TÂY NINH làm tử thương hai Tín Hữu Cao Đài và một số bị thương.

Trước sự tấn công ồ ạt của Quân Đội Pháp làm cho Bổn Đạo lo sợ chạy vào Nội-Ô Tòa Thánh để lánh nạn quá đông đảo nên Trưởng Huynh GS. THÁI- KHÍ- THANH và Sĩ Tải NGUYỄN-HUỢT-HẢI xuất hiện với 2 lá Cờ CAO ĐÀI và TRUNG HOA đem treo trước cửa Hòa Viện Nội-Ô Tòa Thánh mà Bổn Đạo có mặt tại chổ không biết Trưởng Huynh GS.THÁI-KHÍ-THANH và Sĩ Tải Tải NGUYỄN-HUỢT- HẢI treo Cờ để làm gì??? “Nhưng Hữu Hiệu vô cùng” là tiếng pháo kích không còn ồ ạt rơi vào Nội-Ô nữa. Chỉ còn tiếng súng nhỏ lẻ tẻ khiến cho Bổn Đạo tin tưởng về Huyền diệu Thiêng Liêng che chỡ cho Bổn Đạo thoát khỏi tay nạn đao binh.

Liền khi đó thì một chiếc xe JEEP của Quân Đội Pháp chạy tới Cửa Hòa Viện trong khi nhị vị Giáo Sư THÁI- KHÍ- THANH và Sỉ Tải NGUYỄN- HUỢT- HẢI đang trực chờ.

Chiếc xe JEEP vừa ngừng trước cửa Hòa Viện thì vị Quan Tư người Pháp xuống xe bước đến gặp GS. THÁI-KHÍ- THANH và Sĩ Tải NGUYỄN-HUỢT HẢI bắt tay chào hỏi: “Ai là người Chủ Cao Đài ở tại đây?” Trưởng Huynh THÁI – KHÍ-THANH liền đáp: “Tôi là Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH làm CHỦ Bổn Đạo Cao Đài tại đây” làm cho Sĩ Tải NGUYỄN-HƯỢT- HẢI đắn đo để thông dịch cho Thiếu Tá Pháp vì Sĩ Tải HẢI từng sống chung với Trưởng Huynh Giáo Sư THÁI KHÍ-THANH bao năm qua mà chưa hề nghe Trưởng Huynh GS THÁI- KHÍ THANH cho biết Ông có tờ Ủy Nhiệm của Đức HỘ PHÁP cho Ông Lãnh Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mà hôm nay Trưởng Huynh GS THÁI-KHÍ-THANH nhận là có giấy Ủy Nhiệm của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP.

Thiếu Tá (Commandant) Pháp hỏi tiếp: ‘Có giấy tờ gì chứng minh Ông là CHỦ Bổn Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh không???”

Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH đáp: “Tôi có đủ giấy tờ của Đức Hộ Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC Giáo Chủ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ỦY NHIỆM cho tôi Lãnh Đạo Cao Đài trong khi Đức NGÀI vắng mặt” Được nghe Trưởng Huynh GS THÁI- KHÍ-THANH trả lời như thế gây sự ngạc nhiên cho Sĩ Tải HẢI vô cùng nhưng Sĩ Tải HẢI vẫn dịch nguyên lời của Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH cho Thiếu Tá Pháp nghe rõ.

Giáo Sư THÁI- KHÍ-THANH liền trở vào NỘI-Ô để lấy giấy ỦY NHIỆM trình cho Thiếu Tá Pháp xem.

Thấy Trưởng Huynh Gs THÁI-KHÍ-THANH vội vã đi vào NỘI-Ô Tòa Thánh thì Thiếu Tá Pháp liền lấy xe JEEP chạy theo mời GS THÍA-KHÍ-THANH lên xe để cùng đi với GS THÁI-KHÍ-THANH về văn phòng để lấy tờ ỦY NHIỆM Thiếu Tá Pháp rất tế nhị là ngừng xe mời GS THÁI-KHÍ-THANH lên xe do Thiếu Tá tự lái xe còn GIÁO SƯ thì ngồi ngang hàng với Thiếu Tá. Còn Anh tài xế người Pháp thì ra ngồi băng sau với Sĩ Tải HẢI.

Xe vừa về tới văn phòng thì Ngài GS. THÁI- KHÍ –THANH liền bước xuống xe vội vã lên tiếng gọi có em nào ở nhà sau không đem lên cho tôi con dao gây nỗi sợ hãi của Sĩ Tải NGUYỄN-HUỢT-HẢI là không biết GS.THÁI-KHÍ-THANH muốn làm gì đây mà lớn tiếng gọi bảo đem dao ra cho Trưởng Huynh như thế!!!. Rất may mắn là Thiếu Tá và anh tài xế là người Pháp không biết tiếng Việt nên không xảy ra vụ lôi thôi.

Nhận được con dao Hiền Huynh Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH liền mở cửa phòng lấy cái gối đem ra ngoài dùng con dao rọc cái gối lấy ra bao thơ đựng Thánh Lịnh ỦY NHIỆM của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP đã ấn ký.

Sĩ Tải NGUYỄN-HUỢT-HẢI mới an tâm được nhìn thấy chữ ký tên của Đức HỘ PHÁP cùng con dấu hiện ra nên hân hoan dịch nguyên văn Thánh Lịnh cho Thiếu Tá Pháp nghe.

Được nhìn thấy Thánh Lịnh ỦY NHIỆM của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP ấn ký xác nhận Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH là người Lãnh Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Thiếu Tá Pháp rất vui vẻ niềm nỡ bắt tay chào GIÁO SƯ với lời thỉnh cầu Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH mời giùm GIÁO SƯ Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH (Thượng Vinh Thanh) về Tòa Thánh Tây Ninh cùng chung lo việc Đạo.

Trưởng Huynh GS.THÁI-KHÍ-THANH từ tốn đáp lời Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH ở Sài Gòn tôi đâu có thể mời về Tây Ninh được.

***

ĐỨC BÀ TỪ CUNG HOÀNG THÁI HẬU THÂN MẪU ĐỨC QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI RẤT THẬN TRỌNG VÀ TẾ NHỊ TRONG VIỆC XIN HỘI THÁNH CHO ĐỨC BÀ ĐƯỢC NHẬP MÔN CẦU ĐẠO CAO ĐÀI.

Đúng theo Nghi lễ của Hoàng Triều, Đức BÀ TỪ CUNG HOÀNG THÁI HẬU chỉ định cho Ban Nghi Lễ Hoàng Triều Từ Huế mang theo số tiền Mười ngàn đồng(10.000) lên tận Tòa Thánh Tây Ninh hiến công quả cho HỘI-THÁNH CAO ĐÀI và xin cho Đức Bà Nhập Môn Cầu Đạo.

Ngài Quyền NGỌC-CHÁNH-PHỐI-SƯ liền chỉ thị cho Hộ Viện nhận thu số tiền và cấp giấy Ban Khen đúng theo thủ tục thường lệ.

Còn Lễ Viện thì cấp Sớ Cầu Đạo nhưng Đức BÀ TỪ CUNG chỉ nhận TỜ BAN KHEN, còn Sớ Cầu Đạo thì BÀ không dám nhận vì Đức BÀ chưa Lập Thệ Nhập Môn. Một bài học đích đáng cho Lễ Viện Tòa Thánh Tây Ninh đã quên đi Luật Lệ thu người mới Nhập Môn vào Đạo???.

Vì thế nào Đức BÀ TỪ CUNG phải cho Ban Nghi Lễ Hoàng Triều đến tận Thánh Thất Huế Kiến diện Hiền Huynh Giáo Hữu THƯỢNG-ĐOÀI-THANH Khâm Châu Đạo Thừa Thiên Huế trả lời là nhờ Ban Nghi Lễ về Trình lên Đức BÀ ấn định ngày giờ đến tận Hoàng Cung lập thệ cho Đức BÀ vì quá Tôn kính Đức BÀ mà quên đi Luật Lệ của Đạo là đương sự phải đến Thánh Thất hoặc ở Tư Gia có thờ THIÊN-NHÃN mới được Nhập Môn lập Minh Thệ trước Thiên Bàn.

Đức BÀ rất cẩn thận là trước khi Nhập Môn Cầu Đạo BÀ viết thơ báo cho con là cựu Đức Quốc Trưởng BẢO ĐẠI để cho ý kiến và Đức Quốc Trưởng BẢO ĐẠI gọi con là Thái Tử BẢO LONG lên cho xem thơ của Bà Nội thì Đức QUOÁC TRÖÔÛNG và BẢO LONG đều hân hoan đồng ý để Đức BÀ Nhập Môn vào Đạo Cao Đài cũng như trước đây Đức Quốc Trưởng cũng nhờ Đức HỘ-PHÁP làm Cố Vấn vậy.

Điều đáng ghi nhớ là Đức BÀ rất tôn trọng HỘI-THÁNH-CAO-ĐÀI Tòa Thánh Tây Ninh nên Đức BÀ chỉ thị Ban Nghi Lễ Hoàng Triều phải chung lo một Bàn Hương Án và Khâm Châu Đạo đến thì Ban Nghi Lễ Tiếp đón đưa vào Hoàng Môn rồi báo cho Đức BÀ kịp mặc Bộ Triều Phục để ra chào mừng cùng rước Ông Khâm Châu Đạo vào Hoàng Cung.

Đức BÀ quỳ trước Bàn Hương Án vòng tay mời Ông Khâm Châu Đạo “Chủ Lễ” lập Minh Thệ đúng theo nghi thức của Đạo.

Sau khi Lập Thệ xong, Đức BÀ dõng dạc tuyên bố: “Hôm nay Tôi là một Tín Đồ Cao Đài”, và tiếp theo là Đức BÀ rất hân hoan nhận Sớ Cầu Đạo. Một tiệc cơm thân mật thếch đãi Ông Khâm Châu Đạo và Phái Đoàn rất tươm tất trang trọng.

Đức BÀ cùng Ban Nghi Lễ Hoàng Triều tiển đưa Hiền Huynh Giáo Hữu Khâm Châu Đạo và Phái Đoàn ra tận xe trở về Thánh Thất.

***

MÙA XUÂN NĂM ẤT MÙI (1955) ĐỨC HỘ-PHÁP CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI KIÊM THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM-CÔNG-TẮC CÓ VĂN THƠ THẦY CẦU NGUYỆN ĐỨC CHÍ TÔN BAN PHƯỚC LÀNH CHO TOÀN CẢ TÍN ĐỒ VÀ CHIẾN SĨ SANG NĂM MỚI ĐẠO HẠNH ĐƯỢC TĂNG TIẾN SỨC KHỎE ĐƯỢC DỒI DÀO SINH KẾ ĐƯỢC NO ẤM HƠN ĐỂ PHỤNG SỰ NHƠN LOẠI ĐẠI ĐẠO, THẦY CẦU KHẨN CHO HƯƠNG LINH CÁC TÍN ĐỒ CHIẾN SĨ ĐÃ QUÁ CỐ ĐƯỢC SIÊU SINH TỊNH ĐỘ ĐANG HƯỞNG HẠNH PHÚC NƠI CỰC LẠC.

Nhân tiện THẦY, có vài lời nhắc nhở các con Một Vài Vấn Đề Đạo Lý Và Thế Sự, Đạo Cao Đài Vốn là một ĐAÏI ÑAÏO của những Tôn Giáo do CHÍ TÔN sáng lập hơn mấy mươi năm để thống hợp các Tôn Giáo mà trước đây các bậc Đại Thánh đã tùy thời tùy thế dựng nên ở rãi rác ở các phương trời để phổ độ Chúng sanh. Nói đến TAM GIÁO là nói đến NHƠN NGHĨA thì NHƠN NGHĨA của các nhà PHẬT không thể khác NHƠN NGHĨA của Cơ Đốc. Mọi con đường NHƠN NGHĨA đều giống nhau, NHƠN NGHĨA chỉ có một kẻ thù Bất nhơn và Bất nghĩa là Vô Tôn Giáo là tàn bạo mà thôi. Vậy thì các con đừng hẹp hòi câu chấp ở cái “TA” mà lấy làm lạ khi THẦY ra lịnh cho Quân Đội Cao Đài giúp đở Đồng Bào Công Giáo xây dựng Nhà Thờ khi thấy các Tín Đồ Công Giáo, Phật Giáo đi dự lễ ở Đền Thánh. ĐẠI ĐẠO bao giờ cũng rộng lớn bao la như Biển cả mở cửa sẵn sàng đón tiếp mọi Dòng sông. Các con nên nhớ rằng trong nhơn loại ngày nay chỉ có những người vô Đạo, tất cả mọi người đều là anh em các con tất cả đều có Đạo CAO ĐÀI vì Đạo Cao Đài gồm có Phật Giáo, Công Giáo, Lão Giáo, Nho Giáo.v…v...Đất nước VIỆT NAM này sỡ dĩ được Đức CHÍ-TÔN chọn làm Thánh Địa để Phổ Độ chúng sanh KỲ BA này, chỉ vì VIỆT NAM là nơi tổng hợp các nguồn Đạo Đức NHO THÍCH LÃO là chổ gặp gỡ giữa hai nền Văn Minh Đông Tây là vị trí hội ngộ của hai ý thức hệ Duy tâm và Duy vật. Dân tộc VIỆT NAM với sức cần cù đã chịu đựng mấy ngàn năm ngoại thuộc mà vẫn quật cường đấu tranh để tồn tại để đồng hóa tất cả mọi tàn tích ngoại lai mà gầy dựng nỗi cho mình một Văn Minh riêng một Ngôn Ngữ riêng, một Quan Niệm sống riêng. Một Dân tộc như thế lẽ dĩ nhiên phải có đủ Đạo hạnh dù rằng đủ để đảm nhiệm việc hướng dẫn Văn Minh nhơn loại sau nầy. Các con hãy Thành kính tạ ơn Đức CHÍ-TÔN mà vui vẻ nhận Thiên Mạng Bảo Sanh bằng con đường NHƠN-NGHĨA để đưa Nhơn loại đến Đại Đồng vậy. Các con phải biết gắng sức Đức CHÍ-TÔN bao giờ cũng phù hộ những kẽ có lòng Đạo Đức hiền lương.

Nhưng muốn tròn Sứ mạng Đức CHÍ-TÔN giao phó các con phải lo đấu tranh để bảo vệ sự tồn tại của Dân tộc VIỆT NAM để chống lại bọn Ma Vương, bọn Sa Tăng của thời đại đang cố tiêu diệt Dân tộc VIỆT NAM đã phá hoại ĐẠI ĐẠO. Vì thế THẦY mới nhắn nhũ với các con vài vần Thế Sự.

THẦY nhắc lại các con phải thương yêu giúp đỡ Đồng bào Miền Bắc cũng như Niền Nam. Các con ở trong này được may mắn hơn họ vì 8 năm qua Việt Minh ở đây còn yếu họ đối xữ tử tế với các con, còn ngoài Bắc do chánh sách Tàu Cọng đưa sang VIÊT NAM đối xử Đồng bào rất tàn bạo.

Dân một nước phải coi nhau như anh em ruột một nhà, các Con phải lo việc an cư lạc nghiệp nhường cơm sẻ áo cho Đồng bào chớ đừng dạ Bắc Nam mà mắc phải mưu ly gián của người Ngoài đấy!!! Hiệp Định GENEVE năm 1954 đã giúp cho nước Tàu Cộng đã chiếm mất của các con gần nữa Nước. Họ đang đồng hóa và cai trị những anh em các con ở lại ngoài Bắc. THẦY hối tiếc cho Ông HỒ-CHÍ-MINH vì đã sai lầm đường lối nên muốn phụng sự cho Dân tộc mà lại phụng sự cho NGA-TÀU.

Nếu VIỆT MINH cứ mãi mãi là VIỆT MINH đừng biến đổi thành VIỆT CỘNG hay VIỆT TÀU thì có lẽ THẦY tin chúng ta định an hưởng độc lập từ lâu rồi. THẦY cứ ngại cho Ông HỒ CHÍ MINH vì nêu cái đường lối sai lầm này cứ kéo dài mãi thì dân chúng VIỆT NAM sẽ nổi dậy hết để chống lại Ông ta vì nếu không cả Dân tộc họ sẽ bị tiêu diệt bởi chính sách đồng hóa và thống trị của nước Tàu kia mà chớ!!!.

Bổn phận của các Anh Em chiến sĩ trong Quân Đội Cao Đài là còn nặng nề hơn các con phải lo phục quốc để giữ Nước và giữ Đạo. THẦY mong các con càng ngày càng bỏ được những điều dỡ học thêm những điều hay gắn mối tình Huynh Đệ để cứu Nước cứu Dân.

Ngày xưa tham vọng xâm lăng của HỐT-TẤT-LIỆT của CÀNG-LONG đã đại bại vì những Danh thần NGUYỄN-TRÃI, NGÔ-THỜI-NHIỆM những chiến công hiển hách TRẦN-HƯNG-ĐẠO, QUANG-TRUNG.

THẦY tin rằng rồi đây nhưng Tướng Tá TÀU CỘNG như TRẦN-CẢNH, CHU-ĐỨC cũng sẽ biết tay các con vì các con là con cháu của kẻ chiến thắng mà họ là con cái của kẻ xâm lăng chiến bại.

THẦY cũng cần nhắc lại các Tín Đồ trong Đạo biết các con sỡ dĩ được sống yên ỗn làm ăn là nhờ có sức chiến đấu của Quân Đội, những kẽ đã đem xương máu làm thành trì bảo vệ các con. Các con có bổn phận biết ơn và cứu giúp họ, hãy coi họ là tình ruột thịt Máu chảy ruột mềm – Môi hở răng lạnh.

Thầy hứa sẽ tìm mọi việc để tỏ bày nguyện vọng của các con cho Dân tộc bạn như Dân tộc PHÁP, Dân tộc MỸ, biết rằng: “Các con chỉ muốn được các Nước bạn giúp đỡ các con đương đầu với phe Tàu Coäng để bảo vệ Độc Lập VIỆT NAM mà thôi, chớ các con không muốn các Nước bạn đứng lên chống Coäng để duy trì quyền lợi bất chánh đáng của ngoại bang”.

THẦY sẽ nói cho người xây bức tường để rào giữ ngôi vườn trước chớ không phải tìm lợi ích ở số tiền bỏ ra xây thành mà VIỆT NAM nầy mất thì Đông Nam Á phải mất. Thế giới Âu Mỹ cũng không còn khi kho Người, kho lúa ở đây bị rơi vào vùng kiểm soát của NGA-TÀU CỘNG.

Trước Thiên Bàn để rước Xuân sang, một lần nữa THẦY cầu chúc các con và gia đình được hưởng nhiều phước lành trong năm mới.

Dân tộc VIỆT NAM có nhiều thành công trong năm mới.

ĐẠI ĐẠO sẽ phát triển mạnh mẽ khắp Năm Châu.

***

TIỀN TÀI DANH LỢI TIÊU TAN TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ THẾ GIAN LẮM SỰ PHẢN THẦY PHẢN BẠN NHƯ KHÔNG CÓ GÌ???.

Người Tín Hữu Cao Đài vô cùng xúc động nhìn thấy các Bạn Đồng Môn của mình lại sa ngã quá ư nặng nề.

Thương tiếc thay!!! và buồn thay!!! Luật THƯƠNG YÊU và Quyền CÔNG CHÁNH của CHÍ TÔN dành sẵn cho con cái của NGƯỜI nơi thế gian nầy, thật vô cùng huyền bí hiển linh:

Trung Tướng NGUYỄN-VĂN-THÀNH đã nhiều lần bị Oan Hồn về kêu trả nợ máu mà ĐỨC NGÀI xin tạm hoãn để tội phạm sám hối tội căn lỡ lầm bởi TT.NGUYỄN-VĂN-THÀNH đã vay nợ máu nhứt định phải trả bằng nợ máu Trong cuộc ám sát TT.THÀNH chết tại QUỐC SỰ VỤ Nội-Ô Tòa Thánh Tây Ninh bằng một trái Địa lôi từ cửa sổ bay vào. Tưởng nhớ trong lúc cầm quyền Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài Trung Tướng NGUYỄN-VĂN-THÀNH đã thẳng tay trừng phạt đàn Em bất đồng chánh kiến, thủ tiêu nhiều Sĩ Quan để cũng cố địa vị của mình cũng như:

- Cái chết mờ ám của Đại Tá VÕ-BÁ Tham Mưu Trưởng Quân Đội Cao Đài???.

- Cái chết mờ ám của Trung Tá NGUYỄN-HOÀNG-CƯU trong cuộc hành quân dưới chân Núi BÀ ĐEN???.

- Cái chết mờ ám của Đại Tá HỒ-HÁN-SƠN trên đường đi từ Tây Ninh xuống Thành Phố Sài Gòn???.

Liên tiếp nhiều đêm trằn trọc không ngủ bởi các oan hồn hiện về đòi trả nợ máu là nỗi khổ đau vô cùng tận của cuộc sống lúc tuổi đã xế chiều, nhưng nhờ hồng ân của Tôn Sư HỘ-PHÁP PHẠM-CÔNG-TẮC có lời xin các oan hồn được trì hoãn trả nợ máu để cho THÀNH có thời gian Tụng Kinh ăn năn sám hối tội tình đã gây ra.

Điều rất ngộ nghĩnh là trong lúc cầm quyền Thanh Tra Chánh Trị Đạo TT.THÀNH không thích các CHI PHÁI về dự Đại-Hội Cao Đài Thống Nhứt tại Tòa Thánh Tây Ninh nhưng trong đêm khuya thời Tý sau khi Hiến lễ CHÍ-TÔN tại Đền Thánh xong quý Đại Diện Chi Phái dự buổi cháo chay thân mật do Đại Tỷ Nữ Chánh Phối Sư HƯƠNG-HIẾU thếch đãi tại Nữ Đầu Sư Đường thì nghe một Tiếng Nổ kinh hồn kết liễu cuộc đời của TT.NGUYỄN-VĂN-THÀNH.

Chỉ 5 phút sau thì được tin chính xác là TT.THÀNH bị một trái bom từ cửa sổ bay vào sát hại cuộc đời binh nghiệp của TT.THÀNH.

Trung Tướng NGUYỄN-VĂN-THÀNH bị sát hại có mặt Đại Diện Chi Phái Cao Đài quy tựu về Tòa Thánh để tham dự Đại-Hội các Chi Phái Cao Đài Thống Nhứt đang dùng cháo tại Nữ Đầu Sư Đường thật là trớ trêu cho cuộc sống “Cái gì mình không ưa thích nó thì nó lại đến với mình” bởi Đức CHÍ-TÔN từng phán dạy: “Nếu không đủ sức thương yêu thì chẳng đặng ghét nhau nghe à!!!” Vì thế mà sáng ngày TT.NGUYỄN-VĂN-THÀNH bị mưu sát chết, Thừa Sử LÊ-QUANG-TẤN mời quý Đại Diện Các Chi Phái đến chào vĩnh biệt TT.NGUYỄN-VĂN-THÀNH (trong khi thể xác chưa tẩn liệm) để kỷ niệm ngày Khai Mạc Đại-Hội Chi Phái CAO ĐÀI THỐNG NHỨT mà Nhà Cầm Quyền Miền Nam lúc bấy giờ rất lo sợ và ái ngại về sự Thống Nhứt Cao Đài.

Thảm thương thay cho Trung Tướng NGUYỄN-VĂN-THÀNH đã biết trước cái chết của mình là Đức HỘ-PHÁP đã gọi đến phán dạy “Con không được ra khỏi Nội-Ô Tòa Thánh” nhưng mọi sự ñeàu do Thiên định.

Thật là quả báo Nhãn tiền, mà người Tín Hữu Cao Đài Ngoan Đạo hằng ghi nhớ. Hội-Thánh đã mất đi một người con đã dày công với nền ĐẠI-ĐẠO.

***

 

CÁI CHẾT THÃM THƯƠNG CỦA THIẾU TƯỚNG TRÌNH-MINH-THẾ KHÔNG TUÂN LỊNH CỦA ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ PHẠM-HỘ-PHÁP TỰ ĐỘNG ĐƯA QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI LIÊN MINH RA HIỆP TÁC VỚI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM.

Được biết Quân Đội Cao Đài Liên Minh trưởng thành là nhờ ân huệ của Đức Tôn Sư PHẠM-HỘ-PHÁP đã dày công dìu dẫn nhưng Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ lầm tưởng mình đã mọc lông mọc cánh rồi đủ sức bay nhảy với đời, xong ngờ đâu Thiếu Tướng còn non nớt về Chánh Trị nên bất chấp lời phán dạy của ông THẦY mình là Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC đã nuôi dưỡng, tự đưa Quân Đội Cao Đài Liên Minh ra hiệp tác với Tổng Thống NGÔ-ĐÌNH-DIỆM mà Đức HỘ-PHÁP đã cảnh báo “THẦY không thể ra chứng kiến cái chết của Con” tức là Đức NGÀI không tham dự buổi lễ của Quân Đội Cao Đài Liên Minh ra hiệp tác với Quân Đội Quốc Gia.

Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ vì cải lịnh THẦY và phản Bạn đã đưa Quân Đội Cao Đài Liên Minh ra càn quét Quân Đội Bình Xuyên (tại dốc cầu Tân Thuận) ra khỏi Bến Thành Sài Gòn rút vào rừng Sát để rồi bị bắn chết vô cùng Bí mật tại dốc cầu Tân Thuận trong khi đang hành quân.

Có phảỉ chăng vì quá nghe theo lời đường mật dụ dỗ của Đại Tá LANSDALLE và Cố Vấn Tổng Thống NGÔ-ĐÌNH-NHU dành sẵn ghế Thủ Tướng trong tương lai cho Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ nên TT.THẾ trở thành là Công cụ và làm con Cờ cho chế độ NGÔ-ĐINH-DIỆM để mua lấy cái chết thãm thương như thế để làm sáng tỏ tình nghĩa TRÒ phản THẦY giúp cho đoàn hậu tấn thấm nhuần “Cá không ăn muối Cá ương- Con cãi lời Cha Mẹ trăm đường con hư” nhứt là TT.THẾ đã vô tình quên đi lời hứa hẹn trung kiên trong tình bạn bè với Thiếu Tướng LÊ-VĂN-VIỄN Tư Lệnh Quân Đội Bình Xuyên.

Võ quýt dày có móng tay nhọn TT.THẾ phải ngã gụt tại chiến trường lưu danh muôn thuở cho đoàn hậu tấn chê bai khinh dễ không xứng đáng bậc đàn Anh đã phản THẦY phản BẠN.

Một bài học vô cùng thâm thúy cho cuộc đời binh nghiệp của Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ!!!.

Còn nhớ rõ là vào năm 1955 TT.TRÌNH-MINH-THẾ cho lịnh đàn em chận bắt cóc Phối Sư THƯỢNG-VINH-THANH (Trần-Quang-Vinh) đốt cháy tiêu chiếc xe hơi hiệu SIMCA và dẫn độ TRẦN-QUANG-VINH về thẳng núi BÀ ĐEN giam cầm với một Bản Án Tử Hình do mưu đồ đúng theo kế hoạch của Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG ngấm ngầm giựt dây cho Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ thực hành cố tình không cho Ông TRẦN-QUANG-VINH mượn danh Quân Đội Cao Đài ra tham chánh như đả từng làm Tổng Trưởng Bộ Quốc Phòng của Thủ Tướng NGUYỄN-VĂN-TÂM.

Được biết tin chẳng lành, Đức PHẠM-HỘ-PHÁP ra lịnh cho TT.THẾ phải trả tự do lập tức cho TRẦN-QUANG-VINH.

Một hành động vô cùng táo bạo mất hết tính người là TT.THẾ rãi truyền đơn lên án TRẦN-QUANG-VINH quá nặng nề mà bây giờ phải vâng lịnh trả tự do ngay lập tức cho TRẦN-QUANG-VINH thì còn gì thể thống một Tướng Lãnh đã từng nổi tiếng một thời trên núi Bà Đen.

 Chẳng còn giải pháp nào hơn là TT.THẾ thỉnh cầu Đức HỘ-PHÁP cho Chức Sắc Hiệp Thiên Đài vào tận Núi Bà mở cuộc “Phản Điều Tra” về tội tử hình TRẦN-QUANG-VINH. Được sự chấp nhận của Đức HỘ-PHÁP, TT.THẾ chỉ thị cho Thiếu Tá ĐỜN đưa một Tiểu Đoàn Liên Minh xuống tận chân núi Bà tiếp đón Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Thừa Sử PHAN-HỮU-PHƯỚC và Sĩ Tải LÊ-QUANG-TẤN được Đức HỘ-PHÁP chỉ định lên đỉnh núi Bà Đen đến Bộ Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài Liên Minh để lấy khẩu cung Ông TRẦN-QUANG-VINH.

Tránh sự dòm ngó của Nhà Cầm Quyền PHÁP tại tỉnh Tây Ninh, Thánh Vệ Trưởng Trung Tá PHẠM-NGỌC-TRẤN cho một Tiểu Đội hộ tống Thừa Sử PHAN HÖÕU PHƯỚC và Sĩ Tải TẤN từ của Hòa Viện Nội-Ô Tòa Thánh cho tới chân núi Bà Đen chuyễn giao cho Thiếu Tá ĐỜN Quân Đội Cao Đài Liên Minh rước nhị vị về Bộ Tư Lịnh lên đỉnh núi Bà Đen rất êm thấm.

Được tiếp đón nồng hậu của TT.TRÌNH-MINH-THẾ tại Bộ Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài Liên MINH, Thừa Sử PHƯỚC và Sỉ Tải TẤN tạm nghĩ đề chờ Ông TRẦN-QUANG-VINH được dẫn đến.

Qua ngày hôm sau được phân công trước Sĩ Tải TẤN và Trung Úy TRẦN-VĂN-THƯỞNG tùy viên của TT.TRÌNH-MINH-THẾ đưa đến một cái hang động rất kiên cố là nơi trú ẩn của TT.THẾ mỗi khi có cuộc tảo thanh và thả bom của quân đội PHÁP.Chỉ10 phút sau thì có lính dẫn độ Ông TRẦN-QUANG-VINH tới giao cho Trung Úy THƯỞNG đưa vào hang đá trình diện Sĩ Tải TẤN lấy khẩu cung.

Thảm thương thay cho Ông TRẦN-QUANG-VINH mấy tháng nay bị bịnh rét rừng “mặt mài xanh dờn ốm o” rất đáng thương hại là chưa được gặp TT.TRÌNH-MINH-THẾ bao giờ, Sĩ Tải TẤN liền lấy khẩu cung Ông TRẦN-QUANG-VINH bằng cách viết đặt câu hỏi trên giấy và Ông TRẦN-QUANG-VINH trả lời cũng viết trên giấy không có lời hỏi vì TT.THẾ đã đặt máy ghi âm nơi bàn nên Sỉ Tải TẤN viết lại bằng chỉ Tốc ký mà ít người đọc được (phòng khi trên đường trở về Tòa Thánh bị nhân viên của TT.THẾ chận lấy mà không đọc được).

Nhờ vậy mà số tư liệu Phản Điều Tra được mang về Tòa Thánh thượng trình lên Đức HỘ-PHÁP được thông suốt tốt đẹp.

Sau khi lấy khẩu cung Phản Điều Tra xong. Sĩ Tải TẤN và Trung Úy THƯỞNG trở về Bộ Tư Lệnh gặp Thừa Sử PHAN-HỮU-PHƯỚC hội ý cùng nhau từ giã TT.TRÌNH-MINH-THẾ để trở về Tòa Thánh phúc báo nội vụ lên Đức HỘ-PHÁP.

Xem tờ phúc trình “phản điều tra” Vụ Án Tử Hình TRẦN-QUANG-VINH, Đức HỘ-PHÁP liền ra lịnh mua thuốc ARALENE trị sốt rét rừng và 1 chai rượu RHUM gởi gấp cho Ông TRẦN-QUANG-VINH sử dụng chờ ngày ra Tòa Án xét xử.

Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ liền triệu tập một phiên Tòa xét xử TRẦN-QUANG-VINH hết sức trang trọng dưới chân núi Bà Đen. Một điều hi hữu là Ngài Bảo Đạo HỒ-TẤN-KHOA một Chức Sắc Thời Quân Hiệp Thiên Đài có mặt trong phiên Tòa làm Biện Hộ cho Ông TRẦN-QUANG-VINH. Hơn 2 ngàn đồng bào từ xa đến tham dự vô cùng đông đảo để nghe Ông CHÁNH-ÁN Đại Tá TRƯƠNG-LƯƠNG-THIỆN tuyên bố: “TRẦN-QUANG-VINH trắng Án tha bỏng”. Đồng bào rất vui mừng tự giải tán rời khỏi chân núi Bà Đen.

***

CUỘC ĐỜI ĐEN TỐI BIẾT ĐÂU MÀ LƯỜNG THÔI ĐÀNH CHỊU KHÔNG HỀ THAN VANG MỌI VIỆC ĐIỀU DO ƠN TRỜI SẮP SAO ĐỊNH VẬY TUÂN THEO THỰC HÀNH.

Nghe theo tiếng gọi đàn Anh một chàng trai trẻ lìa bỏ quê hương Rạch Giá tỉnh thành để lên Thánh Địa Cao Đài Tây Ninh sớm kệ chiều kinh.

Được sự hướng dẫn của Khâm Châu Đạo xuống Sài Gòn để xin vào Nội Ứng Nghĩa Binh của Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH.Vừa tới hãng tàu NITINAN là nơi tâp trung của thanh niên cùng trang lứa với mình đang quây quần trước những chiếc Tàu bằng cây do thanh niên Đạo tạo thành hết sức lộng lẫy khiến cho NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG say mê và thưa với Hiền Huynh Khâm Châu Đạo cho người nhập cuộc vì NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG biết rành nghề Mộc mà hôm nay đã nhìn thấy hàng chục chiếc Tàu đã hoàn thành và sếp hàng rất thứ tự trong Xưởng Mộc những Chức Sắc rành nghề đảm trách.

NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được Hiền Huynh Khâm Châu Đạo đứng ra bảo đảm tuyển cử cho PHƯƠNG trực tiếp vị Quản Lý của trại để nhận việc, và sự cố gắng yêu nghề của NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được Hiền Huynh Quản Lý chiếu cố đề cử làm Tổ Trưởng tổ số 24 chăm sóc và điều khiển 12 thanh niên rành Mộc mỗi ngày 2 buổi cưa bào những cây Sao đã được sẻ ra từng đoạn đúng theo thước tất đã quy định, tạo thành những khuôn đúng theo kiểu mẫu một chiếc Tàu hàng hải mà chúng ta thường trông thấy trôi nổi trên sông.

Ban ngày thì lo công quả đóng Tàu cây cho Quân Đội Nhật Bổn, còn ban đêm thì luyện tập những động tác Quân Sự của một người lính trong tương lai do Huấn Luyện Viên Nhật Bổn đảm trách chỉ dẫn.

Thấm thoát trải qua gần một năm với nghề đóng Tàu và học tâp Quân Sự trong hàng ngũ Nội Ứng Nghĩa Binh. Thỉnh thoảng có Ngài Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH cùng đi với Sĩ Quan NHẬT BỖN viếng thăm Trại Mộc để nhờ ung đức tinh thần số thanh niên công quả. Nhứt là thố lộ cho các anh em tại Trại biết trách nhiệm của mình sau này là tiếp ứng Quân Đội Nhật Bỗn Đảo chánh PHÁP giành độc lập cho VIỆT NAM thoát vòng cai trị của thực dân PHÁP.

Điều thú vị cùng hăng say hơn hết là thỉnh thoảng được HH.Giáo Hữu Khâm Châu Đạo hướng dẫn cho dự Đàn Cơ mà các anh lớn thường xuyên tiếp xúc học hỏi để biết về tương lai của nước VIỆT NAM đang trong mọi sự thiếu thốn cực khổ trong công tác đóng Tàu hằng ngày nhứt là có đầy đủ sức khỏe gánh vác mọi “Công tác” của Chức Sắc bề trên giao phó.

Tuy không có tiền thù lao hằng tháng, nhưng cuộc sống hằng ngày rất đầy đủ do Chức Sắc ở các địa phương mang về nuôi nấng hằng ngày rất chu đáo.

Hằng tháng các Trại Viên Nội Ứng Nghĩa Binh được xem phim thời cuộc trên Thế Giới là một khích lệ lớn lao của người Tu-Sỉ tự nguyện hi-sinh làm công quả để chờ ngày Phục Quốc.

Suốt 2 năm qua với trách nhiệm Tổ Trưởng Đóng Tàu tại Trại NITINAN, chàng trai NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được tiến bộ với trọng trách là Vệ Úy (Adjudant) NỘI ỨNG NGHĨA BINH của Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH căn duyên của một chàng trai như NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG đã sớm nhận định phiêu lưu với Chức Sắc đàn Anh đầy đủ nghị quyết tinh thần cứng rắn để phụng sự Tổ Quốc VIỆT NAM là thiểu số mà NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG đã đạt được là do Huyền năng Thiêng Liêng của THƯỢNG-ĐẾ đã an bài ban cho như thế!!!

Nhứt định cái gì đến nó phải đến dù cho trể nó cũng phải đến!!! Ngày giờ Đảo chánh PHÁP đến!!! Đêm 09-03-1945 Chiến Sĩ NỘI-ỨNG-NGHĨA-BINH với bộ quân phục bằng Ca-Teâ Trắng, Đầu đội Calot trắng hiên ngang với cây Tầm vong dạt nhọn Sợi dây luột kề vai cùng Quân Đội NHẬT BỔN Đảo chánh PHÁP bắt trối gọn những Sĩ Quan của PHÁP Cầm Đầu Cai Trị nước VIỆT NAM không tốn một viên đạn.

Nhìn thấy NỘI ỨNG NGHĨA BINH của Giáo Sư TRẦN-QUANG-VINH xuất hiện Sĩ Quan PHÁP cuối đầu đưa tay chịu trói không một ai chống cự, Huyền diệu Thiêng Liêng giúp sức khi thấy NỘI ỨNG NGHĨA BINH là đưa tay chịu trói mà thôi.

Cuộc chiến thắng không hao mòn một viên đạn đã gây sự chiếu cố cùng Vang danh với Quốc Tế là VIỆT NAM đã độc lập. Đồng bào Tín Hữu Cao Đài toàn quốc vui mừng khôn xiết và Danh thể CAO-ĐÀI được Đồng bào nhắc nhở nêu cao trong các buổi lễ giỗ Tổ tiên.

Sau ngày Đảo chánh PHÁP Vệ Úy NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được Vinh thăng là Thiếu Úy nêu cao tinh thần người Tín hữu Cao Đài yêu nước. Nhứt là buổi tập hợp các Đảng Phái trong nước vô cùng tốt đẹp có trên mấy chục nghìn Đồng bào quy tựu về dự METTING không rõ như thế nào mà Ngài Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH dõng dạc tuyên bố: “ Người Tín hữu Cao Đài chúng tôi đã làm xong trách vụ cởi ách nô lệ cho Dân tộc VIỆT NAM thoát khỏi vòng kiềm kẹp đô hộ PHÁP. Vậy chúng tôi xin rút lui trở về thuần túy một Tín hữu Cao Đài và xin dâng cả Vận Mạng Quốc Gia VIỆT NAM cho toàn dân quyết định”. Tiếng vỗ tay hân hoan vang dội khắp cả vườn Ông THÖÔÏNG.

Cuộc METTINH vĩ đại được bế mạc trong bầu không khí vui tươi phấn khởi của toàn dân.

Kế tiếp là Nội Các Chánh Phủ TRẦN-TRỌNG-KIM ra mắt Quốc Dân mà tuyệt nhiên không có một nhân vật Cao Đài tham dự cả, bởi người Cao Đài đã thuần túy trở về phục vụ Đạo-Pháp đúng theo lời tuyên bố của Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH.

Rất buồn thay!!! và đáng tiếc thay!!! Nền độc lập của VIỆT NAM còn quá trẻ khiến cho sự tranh chấp quyền hành của các Đảng Phái trong nước nổi lên tranh dành gây nhiều xáo trộn cho Đồng bào!!!.

Tiếp theo là Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH bị Việt Minh chận lại đón bắt tại BÌNH ÑIEÀN trong khi đi công tác ở các Tỉnh Miền Tây Nam Phần VIỆT NAM mà Ngài Giáo Sư THƯỢNG-VINH-THANH đã cẩn thận xin phép Quốc Gia Tự Vệ của Thành Phố Sài Gòn cấp cho ñaày ñuû.

Bất chấp Luật-Lệ Mặt Trận Việt Minh trọn quyền kiểm soát định đoạt nên một số Chánh Khách Miền Nam VIỆT NAM bị bắt đưa vào Trại Tập Trung, trong đó có Giáo Sư THƯỢNG-VINH-THANH đã thuần túy trở về phục vụ Đạo Pháp mà thôi.

Bị lưu đày xuống tận Cà Mau, Bổn Đạo Cà Mau được tin liền về Tòa Thánh Tây Ninh phúc báo cho HOÄI-THÁNH biết rõ Giáo Sư THƯỢNG-VINH-THANH hiện bị giam cầm tại trại Tân Bằng Cán Giáo (Quận Cà Mau)

Được tin chẳng lành Hội-Thánh cho 2 chi Đội đóng tại Bù-Lu do Thiếu Úy NGUYỄN-VĂN-THÀNH và Thiếu Úy NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG chỉ huy hay biết nên Thiếu Úy NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được đề cử một số chiến sĩ thân tín âm thầm xuống tận Cà-Mau hiệp cùng Bổn Đạo địa phương tìm cách giải thoát giáo Sư THƯỢNG-VINH-THANH.

Còn nhớ rõ là ngày 14-05-Tân Tỵ (04-06-1941) lính Mật Thám PHÁP xâm nhập Nội-Ô Tòa Thánh bắt Đức Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC đưa đi an trú tại GIRINH (Trung Phần VIỆT NAM) Ngày 17-06-năm Tân Tỵ (11-07-1941) lính Mật Thám PHÁP đột nhập vào Nội-Ô Tòa Thánh lần thứ Hai bắt quý Đại Huynh Khai Pháp TRẦN-DUY-NGHĨA, Quyền Thái Chánh Phối Sư THÁI-PHẤN-THANH, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư NGỌC-TRANG-THANH, Giáo Sư THÁI-GẤM-THANH, Sĩ Tải ĐỖ-QUANG-HIỂN đưa thẳng về Sài Gòn giam cầm. Mãi đến ngày 27-07-1941 Năm vị Chức Sắc Cao Cấp thân tín của PHẠM-HỘ-PHÁP mới được gặp Đức HỘ-PHÁP để cùng bị đưa xuống tàu Hàng hải tại bến Cảng Nhà Rồng Sài Gòn nhập 12 vị Chánh Trị Phạm nâng tổng số lên là 18 Chánh Trị Phạm đưa thẳng qua MADAGASCAR (Phi Châu). Sau bao ngày đêm trôi nổi trên biển cả 18 Chánh Trị Phạm VIỆT NAM được đưa tới Trại Giam COMORES thuộc miền Bắc MADAGASCAR thì gặp thêm 11 Chánh Trị Phạm VIỆT NAM nâng tổng số lên 29 vị hầu hết là Đảng Viên Cộng Sản chỉ trừ 2 vị NGUYỄN-THẾ-TRUYỀN và NGUYỄN-THẾ-SONG thuộc thành phần Đệ Tử Quốc Tế cùng với 6 vị Chức Sắc Cao Đài.

          Vị Toàn Quyền PHÁP tại Đông Dương lúc bấy giờ hóng hách to tiếng tuyên bố với Phóng Viên Báo Chí: “Chẳng lẽ tôi đưa họ vào hàng Thánh Tử Đạo, thừa cơ hội có chuyến tàu sang Quân Cảng Diogo Saury của MADAGASCAR, tôi gởi Ông Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC cùng đoàn tùy tùng của Ông ta qua tạm nghĩ suốt Đời tại đó!!! Lời biếm nhẽ ngạo nghễ của Nhà Cầm Quyền Pháp tại Đông Dương đã trắng trợn bộc lộ chân tướng chánh sách tiêu diệt Tôn Giáo Cao Đài mà 6 vị Chức Sắc kể trên là nạn nhơn quá ư rõ rệt.

          Cuộc sống hằng ngày của 29 phạm nhân Chánh Trị VIỆT NAM tại Trại NOAY LEVA COMORRES thể hiện tình người, không phân biệt Tôn Giáo Đảng Phái mà chĩ biết nhìn nhau là nạn nhân khốn khổ của Nhà Cầm Quyền Thuộc Địa PHÁP. Tuy nhiên trong hoàn cảnh tù đài mất tự do, tinh thần bị căng thẳng nên không sao tránh khỏi những cuộc tranh luận lẫn nhau về Quốc Gia-Cộng Sản và mọi sự đều được kết thúc trong tình thương nhượng hòa nhã với nhau rất tốt đẹp.

          Tình hình Thế Giới biến chuyễn nhanh chóng vào cuối năm 1942 số tù Chánh-Trị này được đi chung về Miền Nam MADAGASCAR Trưởng Trại tù Thiếu Tá FREYDIER đưa 27 tù nhân (29 vị chết hết 2 vị) lên chiếc xe Vận tải rời khỏi trại NOAY LEVA COMORRES từ Miền Bắc vào Miền Nam NADAGASCAR suốt 6 ngày 5 đêm vô cùng vất vã hai xe Vận tải chở 27 người tù Chánh Trị VIỆT NAM phải qua một chiếc Phà để qua sông đến Đồn Điền Cà phê và Mía của người PHÁP thì ngừng trước trại giam VOUTROUZOU. Thiếu tá PREYDIER cho lịnh 27 tù Chánh-Trị nhập vào trại VOUTROUZOU Miền Nam MADAGASCAR và cuộc sống nơi đây có phần tốt hơn ở trại NOAY LEVA COMORES Miền Bắc.

          Tháng Giêng 1943 Thiếu Tá FREYDIER tiếp Phái Đoàn Sĩ Quan ANH Quốc đến thăm trại tù Chánh Trị Cộng Sản được các Đảng Viên Cộng-Sản tiếp đón đàm luận trao đổi thân mật trong một tiếng đồng hồ mới kiếu từ ra về cùng 4 Đảng viên LÊ-GIANG, HOÀNG-HỮU-NAM, ĐINH-CÔNG-HOẠT, và NGUYỄN-VĂN-NGỌC rời khỏi trại giam VOUTROUZOU.         

          Thấm thoát tình hình Quốc Tế có nhiều thay đổi là được tin Chánh Phủ Pháp lưu vong do Tướng DE GAULLE Lãnh Đạo đã chuyễn giao hải đảo MADAGASCAR cho Chính Phủ ANH nắm quyền Cai Trị.

          Cuộc sống hằng ngày của 27 tù nhân VIỆT NAM dưới sự quán xuyến của Chánh Phủ ANH Quốc được thoải mái hơn thời gian đương quyền PHÁP Quốc.

          Được tin Quân Đội Liên Xô đánh bậc Quân Đội Đức Quốc Xã ra khỏi LÉNINGRAD thì chỉ 3 tuần lể sau một Phái Đoàn Quân Đội Đồng Minh do một Sĩ Quan Anh Quốc làm Trưởng Đoàn vào trại Giam VOUTROUZOU ân cần tiếp xúc với các Anh Đảng Cộng Sản LÊ-GIANG, HOÀNG-HỮU-NAM, NGUYỄN-VĂN-NGỌC, ĐINH-CÔNG-HOẠT. Cuộc gặp gỡ của Quân Đội Đồng Minh và 4 Anh Đảng Viên Cộng Sản tại trại giam VOUTROUZOU hội thảo bàn luận với nhau suốt một tiếng đồng hồ thì Quân Đội Đồng Minh từ giã ra về dẫn dắt 4 Anh tù nhân Chánh Trị Phạm LÊ-GIANG, HOÀNG-HỮU-NAM, NGUYỄN-VĂN-NGỌC, ĐINH-CÔNG-HOẠT rời khỏi trại giam VOUTROUZOU.

          Được biết 4 anh Cộng Sản LÊ-GIANG, NAM, HOẠT, NGỌC được Quân Đội Đồng Minh đưa đi học khóa Quân Sự tại Calcutta (ẤN ĐỘ) và nghe rõ 4 Anh này được Quân Đội Đồng Minh đưa về Đông Dương vào tháng 9 năm 1944 nhảy dù đột nhập vào Chiến Khu tỉnh Cao Bằng miền Bắc VIỆT NAM để liên lạc với nhóm Kháng Chiến PHÁP chống Phát Xít Nhật Bổn với trọng tâm là giải thoát số tình binh PHÁP còn bị Quân Đội Nhật Bổn giam giữ trong chiến khu Cao Bằng.

Sau này biết rõ thêm là Đảng Viên LÊ-QUANG được bổ nhiệm làm Giám Đốc Công An Nhân Dân đầu tiên của Chính Phủ HỒ-CHÍ-MINH và nghe đâu Ông LÊ-GIANG được vinh thăng tối Cao Pháp Viên nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA.

          Riêng phần 27 tù Chánh-Trị Phạm vẫn còn sống tại trại giam VOUTROUZOU mà Đức Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC là một nhân vật được Chánh Phủ MADAGASCAR ưu ái nhứt bởi Đức NGÀI có nhiều sáng kiến giúp Đồng bào MADAGASCAR còn sống lạc hậu chưa biết sử dụng cối giã gạo theo phương thức ở VIÊT NAM rất tiện lợi, bỏ hẳn việc “giọt gạo” như Đồng bào MADAGASCAR đã áp dụng từ trước.

          Đồng bào MADAGASCAR đang lâm nguy về nạn hạn hán các giếng nước đã bị khô cạn thì Đức HỘ-PHÁP liền chỉ dẫn Đồng bào lấy nước từ trong khe suối được đưa về bằng những ống tre nối tiếp từ sườn núi chạy về tận trong làng cho Đồng bào sử dụng thoát cơn Hạn Hán.

          Đồng bào MADAGASCAR tưởng sống trong cảnh lệ thuộc PHÁP từ lâu rồi nay đến ANH quốc thay phiên Cai Trị nên Chánh Phủ Lâm Thời MADAGASCAR rất thông cảm cho 23 tù nhân VIỆT NAM còn bị lưu giữ ở MADAGASCAR cần sớm được hồi hương trở về VIỆT NAM đoàn tụ gia đình nên Ông Bộ Trưởng Ngoại Giao MADAGASCAR thường xuyên đề cập nhắc nhở Đại Sứ PHÁP tại MADAGASCAR phải lo phương tiện đưa 23 tù Chánh Trị Phạm rời khỏi MADAGASCAR càng sớm càng tốt.

          Mãi đến giữa năm 1946 mới có chiếc tàu buôn của PHÁP cập bến Quân Cảng DIEGO SAUREZ để rước 23 tù Chánh Trị Phạm về VIỆT NAM.

          Nổi Khổ tâm cửa Đức HỘ-PHÁP lúc bấy giờ là 6 Chức Sắc đàn em của mình bị đày qua MADAGASCAR năm 1941 mà được trả tự do trở về cố quốc mà chỉ còn 4 Em còn 2 em Giáo Sư THÁI-GẤM-THANH và Sĩ Tải ĐỖ-QUANG-HIỂN đã bỏ mình nơi đất khách quê người gởi nấm xương tàn nơi Hải đảo MADAGASCAR.

          Chiếc Tàu buôn chở 23 vị Chánh Trị Phạm vừa cập bến Tàu Saint Jacques (nay là Vũng Tàu) thì Nhà Cầm Quyền PHÁP tỉnh Cap-Saint-Jacques liền xuống tận Tàu tiếp rước Đức HỘ-PHÁP lên bờ, còn 22 vị tù Chánh Trị thì đưa về Bến Cảng Nhà Rồng Sài Gòn.

          Sau 3 ngày nghĩ ngơi chờ Phi cơ Sài Gòn ra Vũng Tàu đón rước Đức HỘ-PHÁP về Sài Gòn một cách âm thầm yên lặng không cho Hội-Thánh và Bổn Đạo hay biết. Nhưng Hội-Thánh được tin liền cử một số Chức Sắc xuống Sài Gòn nghinh tiếp Đức HỘ-PHÁP hồi hương về tạm trú tại nhà Ông Sĩ Tải NGUYỄN-VĂN-HỢI

          Nhà Cầm Quyền PHÁP lúc bấy giờ quá lo ngại là Bổn Đạo Cao Đài sẽ Biểu Tình chống đối PHÁP khi Đức HỘ-PHÁP về tới Sài Gòn nên âm thầm đưa Đức HỘ-PHÁP về tư gia Ông Sĩ Tải NGUYỂN-VĂN-HỢI ở đường Colonee Grimand (Chợ Thái Bình Sài Gòn) một cách âm thầm, lặng lội như thế nào.

          Nghe tiếng xe hơi ngừng trước nhà quí Chức Sắc được lịnh Hội-Thánh xuống Sài Gòn chờ nghinh tiếp Đức HỘ-PHÁP liền chạy ra thì gặp Đức HỘ-PHÁP, THẦY-TRÒ mừng rỡ ôm nhau đổ lụy không nói nên lời vô cùng cảm động.

Đức HỘ-PHÁP phải tạm nghĩ nơi nhà Ông Sĩ Tải NGUYỄN-VĂN-HỢI chờ ngày có chuyến xe Con Voi (môt tuần lễ mới có 2 chuyến xe Nhà Binh PHÁP chạy mở đường Sài Gòn-Tây Ninh) Nhà Binh PHÁP mở đường mới tùng chạy theo đoàn xe Nhà Binh PHÁP về Tây Ninh bởi con đường Tây Ninh – Sài Gòn thường bị Việt Minh chận đường đón bắt xe đốt xe liên tục.

          Đức HỘ-PHÁP về tới Tòa Thánh Tây Ninh ngày 22/06/1946 được Chức Sắc và Bổn Đạo tiếp rước vô cùng đông đảo sau bao nhiêu năm xa cách. Bước chân về tới Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh nhìn thấy cảnh Đồng bào và Đồng bào đang sống dưới hai lằng tên mũi đạn của PHÁP và Việt Minh mà lại thêm có Chiến Sĩ Cao Đài làm trung gian là nổi khổ tâm của Đức NGÀI vô cùng tận.

          Tuy nhiên Đức NGÀI vẫn bình thản điều chỉnh Bộ máy Hành Chánh Đạo hoạt động như trước kia vậy hoạt.

Thời gian thấm thoát trôi qua, có nhiều thay đổi không lường trước được là Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG vì quá tham vọng chức THỦ TƯỚNG mà Thủ Tướng NGÔ-ĐÌNH-DIỆM và Cố Vấn NGÔ-ĐÌNH-NHU đường mật dụ dỗ hứa hẹn dành chỗ sau khi truất phế BẢO ĐẠI xong sẽ được ban thường làm chức THỦ TƯỚNG

          Vì thế mà Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG sa vào kế hoạch của Cố vấn NGÔ-ĐÌNH-NHU và Bác Sĩ TRẦN-KIM-TUYẾN (Mật Vụ của Thủ Tướng Phủ) âm thầm đưa Hội Viên PHỤC QUỐC HỘI làm biểu tình truất phế Đức Quốc-Trưởng BẢO ĐẠI gây nhiều khó khăn cho Đức HỘ-PHÁP không ít.

          Cuộc truất phế BẢO ĐẠI thành công thì Trung Tướng PHƯƠNG liền rơi vào cạm bẫy của NHU và TUYẾN cho Cảnh Sát Công An đến bao vây biệt thự Trung Tướng PHƯƠNG tại 113 Yên Đổ (Sài Gòn) xét tịch thu một số xe (xe lậu) xe hơi không có giấy tờ mà Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ tấn công Quân Đội Bình Xuyên cầu chữ Y tịch thu một số xe hơi mà Quân Đội Bình Xuyên bỏ lại về Rừng Sát bởi bị tấn công thình lình không kịp trở tay chống cự vì không ngờ TT.THẾ vâng lịnh NGÔ-ĐÌNH-DIỆM lại “phản bội mình”. Một bài học chua cay cho cuộc đời binh nghiệp của Thiếu Tướng LÊ-VĂN-VIỄN là phải bỏ chạy vào Rừng-Sát trong lúc tuổi đã xế chiều.

          Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG bị Tòa Án mời ra hầu Tòa về Tội tàng trữ xe hơi gian không giấy tờ hợp lệ. Mãi chạy lo trối chết để khỏi ra hầu Tòa nên TT.PHƯƠNG đành xuôi tay đầu hàng vô điều kiện không dám đòi hỏi nhắc nhở đến chức Thủ Tướng hứa miệng “dõm”.TT.PHƯƠNG thủ phận yêm liềm cho đến thoát xác nơi tư gia ở Chợ Lớn.

Thảm thương thay cho cái chết của TT.PHƯƠNG là xe vận tải chở “Quan Tài” từ Chợ Lớn đưa về Tòa Thánh Tây Ninh an táng thì chiếc xe bỗng dưng “Phát Cháy” phải đưa quan tài TT.PHƯƠNG qua một chiếc xe vận tải khác về Tây Ninh và gặp thêm một sự trục trặc nữa là xe không được đưa vào Nội-Ô Tòa Thánh, bởi lúc còn sanh tiền TT.PHƯƠNG có xích mích sao đó nên Nhà Cầm Quyền Tỉnh Tây Ninh không cho xe chở Quan tài TT.PHƯƠNG chạy vào Đền Thánh để Cầu Nguyện theo thông lệ mà phải đưa thẳng vào Nghĩa Trang an táng.

          Có phải chăng đây là quả báo nhản tiền mà Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG đã vâng lời xúi dục của Thủ Tướng NGÔ-ĐÌNH-DIỆM đưa Quân Đội Cao Đài để thanh trừng Chức Sắc ở Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh vào năm 1955.                                       

          Đều khôn khéo là TT.PHƯƠNG là không dám đích thân chỉ huy Quân Đội Cao Đài về vây HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG bởi Sĩ Tải LÊ-QUANG-TẤN đã thừa Lịnh Đức HỘ-PHÁP mà sai bảo TT.LÊ-VĂN-TẤT đưa lính bao vây HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG bị Đoàn Trung Kiên do Tổng Giám VÕ-VĂN-KHÊ hướng dẫn chống cự và Thiếu Tướng TẤT hoãn sợ rút lui Binh Sĩ rời khỏi Thánh Địa êm thắm không một tiếng súng nào mà TT.PHƯƠNG đã được nghe Sĩ Tải LÊ-QUANG-TẤN cảnh báo trước là Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG không được đưa QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI về thanh trừng mà để cho Quân Đội QUỐC GIA của Tổng Thống NGÔ-ĐÌNH-DIỆM đưa QUÂN ĐỘI lên bao vây cho Đức NGÀI dễ dàng đối phó hơn là Đức NGÀI phải xữ trí trong tình THẦY-TRÒ.

          Vì thế mà Thiếu Tướng LÊ-VĂN-TẤT mới đem Quân Đội Cao Đài về bao vây HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG làm náo động xôn xao gây hoang mang Bổn Đạo vùng Thánh Địa để lại vết nhơ muôn thuở là TRÒ phản THẦY.

Thật rất đúng với ngạn ngữ Việt Nam: “Cá không ăn muối cá ương - Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.

Những lời TIÊN TRI Phán dạy của Đức PHẬT SỐNG PHẠM HỘ PHÁP đã in sâu vào tâm não của bổn Đạo và Chức Sắc Cao Đài ngoan ĐẠO.

Thánh Địa Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Mùa Xuân Tân Dậu (1981)

Truyền Trạng Hiệp Thiên Đài

LÊ QUANG TẤN

Tường ThuậtTHE MIRACULOUS PROPHERCIES OF A LIVING BUDDHA NAMED HIS HOLINESS HO PHAP PHAM CONG TAC THAT JUST A FEW PEOPLE KNOW

His Holiness Ho Phap PHAM CONG TAC, the Head of Tay Ninh Holy See CAODAISM was a LIVING BUDDHA that Dignitaries, disciples and Vietnam compatriots always pay honour to His Prophecies taught and guided for CAODAISM SACERDOTAL COUNCIL to overcome all obstacles and examination which have been appeared as the following:

One event was recorded clearly in memory. On the fifteenth of lunar March, Dinh Suu year (26 April 1926), the SUPREME BEING descended down via miraculously automatic apparatus of a séance to nominate Mr. PHAM CONG TAC as HO PHAP position named Ho Gia Tien Dong Ta Co Dao Si. His Holiness LY GIAO TONG also told the origin of His Holiness PHAM HO PHAP:

● ESCORTING SUPREME BEING long since.

DHARMA of wheel of Divine mechanism.

SUPREME power in Nirvana to determine position.

MANAGING the Universe to decide for regions.

SECOND incarnation in holding creation mechanism in Europe.

PREDESTINATION in East Asia to hold Heaven Book.

CARNAL body as Holy Body formed on day.

PALACE blessing favour, try to reply on.

(Bold words must be understood: two first bold words in Vietnamese poem are HO PHAP. All bold words mean: His Holiness HO PHAP governs two Divine Palaces of Caodaism)

The below poem proves the second incarnation of His Holiness PHAM HO PHAP is the JESUS CHRIST descending to found Catholicism in Europe. His Holiness PHAM HO PHAP is really the JESUST CHRIST in reincarnation, this sows a profound meaning for CAODAISM pious Disciples with strong belief that His Holiness PHAM HO PHAP was a LIVING BUDDHA.

Not only for Disciples but also for three persons, (three Principal Archbishops) Mr. Chanh Phoi Su THAI PHAN THANH, THUONG CHU THANH, NGOC TRANG THANH clearly witnessed and saw hollows of hands and feet of His Holiness PHAM HO PHAP with a image of pink-red Lotus.

A rare friendly party of tea was held at the black of Cho Lon Temple with attendance of His Holiness PHAM HO PHAP, Three Principal Archbishop THAI PHAN THANH, THUONG CHU THANH, NGOC TRANG THANH and many Male and Female Dignitaries and Disciples. While they were talking happily, Mr. THAI PHAN THANH spreaded his hands and said: “You try to watch this hand which was famous and glorious in Ba Ria province once”. When seeing the hand of Mr. THAI PHAN THANH rising highly, His Holiness PHAM HO PHAP said: “such a hand, is it worthy to brag?”. His Holiness PHAM HO PHAP immediately spreaded His hands to let people attending the tea party with gentle speech: “Here are My hands in this way, but I do not brag”. He spreaded and folded, the Dignitary valeting with fan hurriedly held His hand. His Holiness PHAM HO PHAP immediately said: “ Why do you dare to hold My hand?” The Dignitary valeting with a fan respectfully replied: “MASTER, you had just spreaded your hand but you folded up while everyone has not seen”. His Holiness PHAM HO PHAP smiled and answered happily: “Really, young brother!”. He spreaded His hands for Disciples to see a pink-red lotus like a finger in His hollow of hand. This bolstered Caodaism Disciple’s boundless confidence, He is honored as a LIVING BUDDHA.

A boundless miraculous thing happens that Cambodia Compatriots (Phnom Penh) often see His Holiness PHAM HO PHAP appearing. Consequently, Cambodia much believes and honour His Holiness PHAM HO PHAP as a VIETNAM BUDDHA.

***


ONE MORE LIVELY DEPONENT, ELDER BROTHER BISHOP THUONG TUY THANH NARRATED AN EVENTFOR DIGNITARIES AND DISCIPLES IN 1958. IN THIS YEAR, ELDER BROTHER WENT TO RELIGIOUS REGION OF CAMBODIA (PHNOM PENH) TO VISIT PERSONALLY HIS HOLINESS PHAM HO PHAP IN ORDER TO STATE CHANGES OF TAY NINH SACERDOTAL COUNCIL IN LAST PERIOD. HIS HOLINESS PHAM HO PHAP WAS LYING ON A HAMMOCK AT THE HOUSE OF GRATITUDE TO KEEP COMPANY WITH ELDER BROTHER BISHOP THUONG TUY THANH.

After doing ritual His Holiness PHAM HO PHAP, BISHOP THUONG TUY THANH stood at the legs of hammock to state all changes at Tay Ninh Holy See. The Elder Brother BISHOP clearly saw a make of pink-red Lotus in His Holiness PHAM HO PHAP’s hand hollow proving injuries JESUS CHRIST had been driven before. It appeared in front of Elder Brother BISHOP to contemplate it to prove Disciple’s real rumour that the hollows of hands and feet of His Holiness PHAM HO PHAP with red-pink Lotus.

THAT IS ONE MORE DEPONENT SEEING THE RE-PINK LOTUS IN HOLLOWS OF HANDS AND FEET OF HIS HOLINESS PHAM HO PHAP. THIS PROVES THE VESTIGE OF JESUS CHRIST WHO WAS EVER DRIVEN BEFORE.

In 1957, Mrs. PHAN THI NHON, a National Midwife left the NHON AI (HUMANE) Maternity House in Tay Ninh province, Vietnam according to her husband’s request. That was LE QUANG TAN, Si Tai Hiep Thien Dai (Archivist of Palace of Divine Alliance) living in exile in Phnom Penh. Both of mother and child immediate left VIETNAM to be gathered in Phnom Penh due to His Holiness PHAM HO PHAP’s blessing because His Holiness PHAM HO PHAP commanded that Archivist TAN had to take wife and child for living in Phnom Penh at a small house.

Everyday, Mrs. PHAN THI NHON tested His Holiness PHAM HO PHAP’s blood pressure, injected medicine and went with His Holiness PHAM HO PHAP on the way to Phnom Penh Capital to invite Doctor BESIERE to test His Holiness PHAM HO PHAP’s health because His Holiness PHAM HO PHAP had a hemiplegic without ability to step. Due to that, Mrs. PHAN THI NHON could see the red-pink Lotus appearing at His Holiness PHAM HO PHAP’s hollow of hands and feet that Mrs. NHON has been related by Elder Brother Archivist TAN for a long time. While waiting for His Holiness PHAM HO PHAP’s restoration health, Mrs. PHAN THI NHON dared to asked: “MASTER! Why do YOUR two hollows of hands and feet appear the red-pink Lotus like that?” His Holiness PHAM HO PHAP happily answered: “SUCHLIKE”. And then, Mrs. PHAN THI NHON did not dare to ask more because she worried to bother His Holiness PHAM HO PHAP.

Moreover, when living at countryside of Tay Ninh province, Mrs. NHON had been commanded for founding two courses of countryside MIDWIFE to train Caodaism Women so that they could have MIDWIFE Certification for being done toward Caodaism Sacrament of Marriage. Both COUNTRYSIDE MIDWIFE Courses were trained by Mrs. PHAN THI NHON in Tay Ninh under Doctor SUA’s guidance, a Chief of Health Service of Tay Ninh province. Giao Huu (Priest) HUONG TRANH  – His Holiness PHAM HO PHAP’s daughter guided Teacher of Children Chorus of two Midwife courses to Mrs. PHAN THI NHON with her training.

ONE DIVINE MIRACULOUSNESS MADE REVEREND NATHERA TO LEAD THE THAILAND BUDDHISM TO TAY NINH HOLY SEE IN ORDER TO RELATE TO SACERDOTAL COUNCIL THE MYSTERIOUS MIRACULOUSNESS WITNESSED TO CONFIRM THAT HIS HOLINESS HO PHAP PHAM CONG TAC HAD A BOUNDLESS AND SUBLIME SACRET WAVE.

In 1950, Reverend NTHAERA led THAILAND Buddhism to VIETNAM To cure a Nun who was curing at Cho Ray Hospital, Saigon. Before beginning the journey, the Reverend NATHERA had been informed that he would visit His Holiness HO PHAP PHAM CONG TAC, the Head of Caodaism of Tay Ninh Holy See in order to depend on His Holiness PHAM HO PHAP’s support for Secret Wave for him in curing the Nun.

The Divine miraculousness controlled the Reverend NATHERA to visit His Holiness PHAM HO PHAP with his petition so that he could completed his mission in curing Thailand Nun. He was accepted by His Holiness HO PHAP.

The Reverend NATHERA leading 3,000 Church Reverends of THAILAND Buddhism did not heresitate to depend on His Holiness PHAM HO PHAP’s support of Secret Wave for REVEREND in curing the Nun at 12pm 28 May 1950. However, His Holiness PHAM HO PHAP was busy in reading religious books and forgot the time of supporting the Secret Wave for the REVEREND doing sacrament. The REVEREND’s Secret Wave made His Holiness PHAM HO PHAP’s body feel uncomfortable to remember the time of curing. His Holiness PHAM HO PHAP supported the Secret Wave strongly, it made two hands of REVEREND tremble and also made the Nun move. Within 15 minutes, the patient restored her health and stood up to thank to Reverend NATHERA profusely. This is the related speech of Reverend NATHERA in the first time of visiting CAODAISM SACERDOTAL COUNCIL.

In 1953, the Reverend NATHERA from THAILAND to VIETNAM visited SACERDOTAL COUNCIL to offer the BUDDHA RELIC and a SNOWBELL as souvenirs between THAILAND Buddhism and Caodaism with a confirmation that His Holiness HO PHAP’s Secret Wave was very strong to made his two hands tremble in time of curing patient. Consequently, Reverend NATHERA respected His Holiness HO PHAP as a Patriarche.

***

THE ARTIST LE MINH TONG WAS RECEIVED A FAVOUR OF SUPREME BEING TO DESCEND DOWN THE EARTH TO DRAW THE STATUE OF THREE SAINTS FOR SACERDOTAL COUNCIL AT THE TAY NINH HOLY SEE AFTER GOING BACK WITH MR. THUONG SANG THANH, NGOC TUONG THANH, NGUYEN BUU TAI, TRAN VAN QUE, HUYNH THIEN TINH, FROM CON LON SON. THEY WERE STAYING THE OFFICE OF NATIONAL AFFAIR AT THE INNER TAY NINH HOLY SEE.

The artist LE MINH TONG was a famous Revolutionary in Bac Lieu province belonging to the West of Southern Region of Vietnam arrested by Authority of French Domination in 1941. Until 9th March 1945, the Delegate Bishop TRAN QUANG VINH (Thuong Vinh Thanh) belonging to Caodaism of Tay Ninh Holy See cooperated with the Japan Military  for Volunteer Infiltrator of Delegate Bishop just with string of nipa and sharp bamboo to rope all French Chief Officers governing whole Indochina within one night on 9 March 1945 without using any bullet. A absolutely rare event exerted an influence for admiration on over the world.

The artist LE MINH TONG from Con Dao was given 28 big and small boats by Major VO MINH TA to take Politic Prisoners at Con Son Isle under order of Delegate Bishop TRAN QUANG VINH.

Among these Politic Prisoners, there were many Caodaism Dignitaries such as Bishop THUONG SANG THANH, Bishop TRAN VAN QUE, Bishop TRAN THIEN TINH, Student Priest NGOC TUONG THANH. They sat with Communist Revolutionaries LE DUAN, TON DUC THANG, PHAM HUNG from Con Son Isle to Saigon Capital with very solemn welcome. Then, they took leave separately.

How Miraculous for decision of Divine Marvellousness! Mr. LE BA TONG could be free from Con Son prison to go back to get together with family. However, he had a mission assigned by SUPREME BEING for completing the Statue of THREE SAINTS at TINH TAM DAI (Dome of Purification of Heart) that mason created the pattern of THREE SAINTS on the wall in 1941. Now, Sacerdotal Council just waited the artist to draw portrait of His Holiness Trang Trinh NGUYEN BINH KHIEM, NGUYET TAM CHON NHON, TON DAT TIEN only.

In the time of living in prison at CON SON Isle, perhaps the artist LE MINH TONG was asked by His Holiness LY THAI BACH – Giao Tong of Great Way – Third Period – Universal Salvation in advance that it was in time to draw the statue of THREE SAINTS at the Tay Ninh HOLY SEE. Therefore, the artist TONG accompanied with Caodaism Dignitaries to straight to National Affair Service of Tay Ninh Holy See, but not to go back wife and children. His family had to go hard to Tay Ninh to meet after distant time. That is the Divine Marvellousness for arranging artist LE MINH TONG’s wife and children getting a chance to kowtow SUPREME BEING and also to know the origin Soul of LE MINH TONG descending down under a mission of completing the statue of THREE SAINTS to CAODAISM SACERDOTAL COUNCIL.

A strange thing was happening that the wife could meet husband, children could meet their father in reunion to see their father getting vegetarian meals with Mr. Cochinchinese District Chief TRAN VAN TAN, Mr. Cochinchinese District Chief HO TAN KHOA, Mr. Provincial Education Officer NGUYEN BUU TAI, Mr. Professor TRAN VAN QUE, Professor TRAN THIEN TINH, Doctor TRAN VAN VANG, Artist OANH. Especially for each 12am, nobody asked nobody, they worn white dress and turban on head to enter the HOLY SEE to sacrifice to SUPREME BEING while they were advanced in years.

Husband, wife and children met together happily. The Artist LE MINH TONG took his wife and children to Saigon with tender advice: “you go back first, I wait His Holiness HO PHAP coming back Vietnam, then I will go back later”.

The Artist LE MINH TONG felt pleased because of being lived with his experienced Old Friends toward life situation and because he could sacrifice to SUPREME BEING each night to wait time of meeting His Holiness HO PHAP. One day, when walking around Ba Hue Vien (Hundred Flowers Garden), he met Bao The (Temporal Conservator) LE THIEN PHUOC, Mr. LE THIEN PHUOC asked: “ How are you? Do you get used to life as Monk life?” The Artist immediately replied: “I like living at this Holy Land here very much”. Mr. Temporal Conservator continued to ask: “Do you need to meet His Holiness HO PHAP?”. As he knew LE MINH TONG was a famous artist in Bac Lieu just coming from Con Son Isle with Dignitaries who were living at the National Affair Service, therefore he asked that question.

The Artist LE MINH TONG moderately replied: “I have been waiting the call of His Holiness HO PHAP for weeks”.

The Temporal Conservator LE THIEN PHUOC happily replied: “if so, you come with me to meet His Holiness HO PHAP”.

The Artist LE MINH TONG replied: “permit me to go back to change the long dress and turban”. “His Holiness HO PHAP is very lenient not to be finical about that thing and moreover we will meet on the street”- Mr. Temporal Conservator answered.

They were walking and talking on the way to meet His Holiness HO PHAP.

They had just come at the gate of Ho Phap Office, His Holiness HO PHAP saw him in salutation. It seemed that His Holiness has known the Artist LE MINH TONG for long time.

His Holiness HO PHAP asked: “Do you know the Celebrities VICTOR HUGO, TON DAT TIEN, Trang Trinh NGUYEN BINH KHIEM?”

The Artist LE MINH TONG demurred in one minute and replied: “Dear Sir, I know”.

His Holiness HO PHAP immediately asked: “ Do you remember the portrait of Three Saints?”.

After some minutes of thinking, he replied: “I can remember cursorily VICTOR HUGO and TON DAT TIEN on newspaper and Prayers. For the portrait of Trang Trinh NGUYEN BINH KHIEM, I can not remember clearly” (Because NGUYEN BINH KHIEM was born in 15th century (1494-1582)).

His Holiness HO PHAP told: “Is there any one taking paper for the Artist to draw the portrait of Three Saints?”

An officer took paper and pen for the Artist LE MINH TONG drawing. He was trying to remember portrait of Three Saints within one hour, the Artist LE MINH TONG could finish the photo of THREE SAINTS to submit to His Holiness HO PHAP. It is sure that while the Artist LE MINH TONG was drawing, the support of Divine Wave of His Holiness HO PHAP to complete the photo without amendment.

His Holiness HO PHAP received the photo draft of THREE SAINTS of the Artist LE MINH TONG of  happily that His Holiness HO PHAP did not amend anything for the photo THREE SAINTS.

His Holiness HO PHAP concurrently guided the Artist LE MINH TONG to Holy See to consider the dimension of THREE-SAINT photo designed cursorily on the wall.

The Artist LE MINH TONG amorously concentrated by his heart with talent, on the THREE-SAINT photo where Believers always go there to contemplate.

The Sacerdotal Council and His Holiness HO PHAP were very pleased for photo drawn by the Artist LE MINH TONG in 1946.

The pity happened because the portrait of THREE SAINTS faded due to unprofessional artists re-drawing many times. It has been lost its art beauty under the Artist LE MINH TONG’s infinitive form.

There was a friendly meal of His Holiness HO PHAP held very solemnly for the Artist LE MINH TONG and other gentlemen at the National Affair Service.

The Artist LE MINH TONG descended the earth in the Third Period of Great Way to display a spirit of a true Revolutionary of a Nation of a patriot. Therefore, his funeral ceremony was held at private home at107 Nguyen Bieu Street, District 5, HCM City attended by Dignitaries and Disciples from Saigon Temple with a solemn ceremony according to GREAT WAY Caodaism rite. People wondered that what position he had in Caodaism that Caodaism Disciples attended in his ceremony in thoughtful and solemn rite.

According the order of SUPREME BEING, soul of LE MINH TONG descended down to display an example of true Revolutionary in Patriotism and to be kept in prison in 5 years at the Con Son Isle. After that, he went back at the National Affair Service wait for time of meeting His Holiness HO PHAP with order of drawing statue of THREE SAINTS. This is a Divine SECRET DHARMA that SUPREME BEING has given to CAODAISM SACERDOTAL COUNCIL of Tay Ninh Holy See.

***

A RARE MYSTERIOUSNESS HAPPENING THAT ONE PROFESSOR DOCTOR OF SOUTHERN AMERICA PETITIONED HIS HOLINESS PHAM HO PHAP FOR A BAPTISM OF EXPIATION AT THE HOLY SEE.

Under the regime of President NGO DINH DIEM, there was a professor belonging Southern America who was very fluent in Vietnamese, going to Tay Ninh Holy See to borrow Caodaism Prayers for his research. He red one by one. One day, the Professor Doctor petitioned to the SACERDOTAL COUNCIL for acceptance to do a Baptism of Expiation for him. Tiep Phap TRUONG VAN TRANG (Juridical Legislator) took him to the Holy See.

After that sacrament, the Doctor petitioned to the JURIDICAL LEGISLATOR to give him a favour for expressing thanks to Dignitaries and Disciples being present at the Baptism of Expiation: “I would like to relate that while I was received the Sacrament, I met the SUPREME BEING descending here that Dignitaries and Disciples did not see. When the SUPREME BEING descended, the Aureole illuminated whole HOLY SEE. I surely assert that the SUPREME BEING is seated here but elsewhere”. Moreover, the Professor Doctor also showed his PYRAMID badge of his Religion with an image of HOLY EYE on the top of PYRAMID. After that, the Professor Doctor petitioned to the SACERDOTAL COUNCIL a Caodaism position. The SACERDOTAL COUNCIL gave a special privilege to him with religious dress as Hien Tai (Gentle and Talented Dignitary).

Leaving Holy Land of Tay Ninh Caodaism to Saigon, the Professor Doctor often went to TIN NGHIA vegetarian shop in Religious Dress. Many people queried for a strange foreign person.

One day, Dau Su (Cardinal) THUONG SANG THANH, Khai Dao (Religious Reformer) PHAM TAN DAI, Khai Phap (Juridical Reformer) TRAN DUY NGHIA had vegetarian meal at the TIN NGHIA shop and immediately asked the Professor Doctor: “why do you wear the religious dress anywhere you go?” The Professor Doctor Hien Tai (Caodaism Dignitary –Gentle and Talented Man) stood up and moderately replied that: “My finance is supernumerary to buy any dress, but this Religious dress conferred by SACERDOTAL COUNCIL belongs to the Tao of SUPREME BEING granting me. I do not have enough money to be able to buy this Religious dress. I highly appreciate it, therefore I always want to wear it. When I return my country, I will always wear this Hien Tai Religious dress”.

***

A VERY MARVELLOUS THING FOR DAU SU (CARDINAL) THAI THO THANH CREATING THE WORLD WESTERN PARADISE AND INVITING MONKS AND SUPERIOR MONKS, BONZES WITHOUT SUMITTING TO CAODAISM SACEDOTAL COUNCIL. THEREFORE, HIS HOLINESS HO PHAP HAD TO TOOK MALE AND FEMALE DIGNITARIES TO GO THERE TO WITNESS THE REVELATION OF HIS HOLINESS HO PHAP: THE CARDINAL THAI THO THANH STOLE THE MAP OF WORLD WESTERN PARADISE IN THE FIRST TRIP. IF I (POOR MONK) TOOK HIM TO SOME TIMES MORE, HE WOULD PERHAPS STEAL THE MAP OF NGOC HU CUNG (COURT OF SUPREME BEING). TODAY, YOU MUST OBEY ME TO APOLOGY TO MONKS, SUPERIOR MONKS. THEY HAVE COME ALREADY, YOU GIVE THEM TRAVELLING EXPENSE FOR RETURN AND YOU ALSO WRITE A DENIAL LETTER TO DELAY GREAT CEREMONY.

In 1938, the Cardinal THAI THO THANH told the Management Service of PARADISE Pagoda at the foot of Ba mountain to build 9 houses. Each house has 5 compartments and 2 lean-tos. All of them have beautiful bedrooms. The Cardinal THAI THO THANH concurrently wrote a letter to invite MONKS of Pagodas on over the country to gather at the Tay Ninh PARADISE Pagoda in order attend the 100 days of the Incense Ritual to continue for attending the Great Dragon Flower Assembly. Therefore, Monks, Bonzes of many Pagodas went to PARADISE Pagoda fully. His Holiness HO PHAP heard that news and invited Eldest Sister LAM HUONG THANH with 3 PRINCIPAL ARCHBISHOPS to go to PARADISE Pagoda so that His Holiness HO PHAP asked the Cardinal THAI THO THANH. His Holiness HO PHAP asked: “who permits you to invite MONKS, SUPERIOR MONKS, BONZES to attend the GREAT CEREMONY OF INCENSE for 100 days and the GREAT DRAGON FLOWER ASSEMBLY?”. He replied: “Perhaps, you have forgotten already. I only act according to Divine Book”. His Holiness HO PHAP immediately told: “you must not contradict against My order because this stage has not come while you are creating in that way”.

The Cardinal THAI THO THANH respectfully replied: “You do not let me hold the Fist Flag. Do I hold the Second one to pick the ashes up?”.

His Holiness HO PHAP immediately elucidated: “Do you hear, Eldest Sister? Do Three PRINCIPAL ARCHBISHOPS hear? If I took him to return some times, he would perhaps steal the Map of SUPREME BEING COURT. Today, you must obey Me that you must apology to MONKS, SUPERIOR MONKS, BONZES with travelling expenses for return. You concurrently write a denial letter do delay the Great Assembly and inform it later”.

There was a clearer issue that the Cardinal THAI THO THANH created his Statue made by Marble stone bought and taken from CHINA. After one week, the Cardinal THAI THO THANH became continuously sick.

           His Holiness PHAM HO PHAP heard that news and explained that the Spirit of Cardinal THAI THO THANH has joined into the Statue. Therefore, His Holiness HO PHAP taught to burry the Statue. After burring the Statue, the Cardinal THAI THO THANH recovered his health. For that reason, he understood thoroughly how His Holiness HO PHAP’s power and mystery are, he also petitioned to excuse his mistake bothering the SACERDOTAL COUNCIL in that way.

***

BEFORE BEING ARRESTED BY FRENCH COLONY WITH 5 SUPERIOR CAODAISM DIGNITARIES AND BANISHED INTO MADAGASCA ISLE OF AFRICA, HIS HOLINESS PHAM HO PHAP HAD PREDICTED THAT DUE TO THE SITUATION OF COUNTRY, THE CAODAISM DIGNITARIES WOULD HAVE BEEN EXAMINED SERIOUSLY. THEREFORE, HIS HOLINESS HO PHAP CHOSE BISHOP THAI KHI THANH WITH CHINESE NATIONALITY TO BE ON BEHALF OF HIM TO LEAD THE BOAT OF GREAT WAY WHEN HE WAS ABSENT IN ORDER OVERCOME A SERIOUS GALE THAT DISCIPLES AND CAODAISM SACERDOTAL COUNCIL WOULD HAVE TO ENDURE THE TERRORISM AND SUPPRESSED SITUATION AS A REPRISAL AGAINST CAODAISM DIGNITARIES COOPERATING WITH JAPAN IN STAGING A COUP TOWARD FRANCE BY INFILTRATOR TROOPS OF DELEGATE BISHOP TRAN QUANG VINH (THUONG VINH THANH) ON 9TH MARCH 1945 TO RELEASE THE SLAVISH YOKE GOVERNED WITHIN 80 YEARS BY GOVERNMENT OF FRENCH COLONY.

A clear memory in 1941, while guiding busily Labours in building the HOLY SEE, His Holiness PHAM HO PHAP was informed a Secret News by His close friend going from Saigon to Tay Ninh hurriedly, who was working with Him at the Customs Service that the Government of French Colony would arrest His Holiness HO PHAP on recent day to prevent future worry happening. This close friend advised His Holiness very much to hide a short time and to go back to serve the Tao after the difficulty. However, His Holiness denied steadfastly to leave His SACERDOTAL COUNCIL and beloved DISCIPLES staying with Him in many years because His Holiness had obeyed Divine Mission from SUPREME BEING that He would always serve SACERDOTAL COUNCIL and DISCIPLES in spite of living or dying to fulfill affection and gratitude of MASTER AND STUDENT in building the HOLY SEE soon. After persuading unsuccessfully, this man went back Saigon to continue his normal life. His Holiness PHAM HO PHAP has known thoroughly the policy of French Connolly Government with campaign of destroying Caodai Religion. The first target was to extirpate His Holiness HO PHAP and to arrest all His close Dignitaries.

The time passed quickly. His Holiness HO PHAP chose Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH to be on behalf of Him when His Holiness HO PHAP was absent. Among Dignitaries of SACERDOTAL COUNCIL of Cuu Trung Dai (Palace of Nine Divine Planes), Hiep Thien Dai (Palace of Divine Alliance), Phuoc Thien (Charity Service), there were many Dignitaries who were more talented and moral than ELDEST BROTHER. As His Holiness HO PHAP could know that French Government would gradually arrest all close Dignitaries, He chose Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH with CHINESE nationality on behalf of Him because His Holiness predicted that Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH would have a duty to welcome the Allied Delegation toward foremost President TUONG GIOI THANH, a significant person of future ALLIED DELEGATION.

Moreover, Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH was friendly acquainted with President TUONG GIOI THACH.

The Prediction of His Holiness HO PHAP PHAM CONG TAC happened correctly. In 1946, the French Troop took advantage of occupied situation at VIETNAM by the Allied Troop governed by United Kingdom Military Officer, the French Troop attacked and occupied Tay Ninh province. The sound of guns made Disciples at Holy Land of Tay Ninh Holy See worried. The attack killed two Caodaism Disciples and made some disciples injured.

Facing on violent attacks of French Troop, it made Disciples afraid to run into inner Holy See to seek shelter fully. For this reason, the Eldest Brother THAI KHI THANH and Si Tai (Archivist) NGUYEN HUOT HAI appeared with one CAODAISM Flag and one CHINESE Flag hung at the door of Institute of Conciliation of inner Holy See. Disciples did not understand what purpose the Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH and Archivist NGUYEN HUOT HAI hung the flags. Those Flags were very useful because the gun sounds did not appear loudly any more into the inner Holy See. There were just some light and sparse sounds, this made Disciples believe in Divine Mystery protecting Disciples out of killing accident.

At that time, a JEEP car of French Troop came to the door of Institute of Conciliation while the Bishop THAI KHI THANH and the Archivist NGUYEN HUOT HAI were waiting there.

The JEEP car stopped at the door of Institute of Conciliation, one French Officer came out and shaked hands with the Bishop THAI KHI THANH and the Archivist NGUYEN HUOT HAI with a question: “Who is owner of Caodaism here?” The Eldest Brother THAI KHI THANH immediately answered: “ I am a Bishop THAI KHI THANH as an owner of Caodaism here”. This made the Archivist ponder to interpret for the French Major because the Archivist HAI has been living with the Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH many years without hearing news from the Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH about the Assigned Documentary issued by His Holiness HO PHAP for him to lead the Caodaism of Tay Ninh Holy See. At this time, he said that he had the Assigned Documentary issued by His Holiness PHAM HO PHAP.

The Major asked: “Is there any documentary to prove that you are the OWNER of Caodaism of Tay Ninh Holy See?”

The Bishop THAI KHI THANH answered: “I have enough documents ASSIGNED by His Holiness HO PHAP PHAM CONG TAC, the Head of Caodaism of Tay Ninh Holy See so that I may lead the Caodaism when His Holiness is absent”. The Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH’s reply made the Archivist HAI very surprised. However, the Archivist HAI still interpreted same to the speech of Bishop THAI KHI THANH so that the French Major could hear clearly.

Bishop THAI KHI THANH returned Inner Holy See to take the ASSIGNED DOCUMENTARY to submit to the French Major.

Seeing the Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH going hurriedly to the Inner Holy See, the French Major followed and invited Bishop THAI KHI THANH to the car. They went together on the car. The French Major was very tender that the Major stopped the car, then invited the Bishop THAI KHI THANH, then drove the car by himself and sat equally. The French diver sat with the Archivist Hai behind.

When going to the office, the Bishop THAI KHI THANH came out hurriedly and called: “is there any one to take me a knife?”. It caused a fear for the Archivist NGUYEN HUOT HAI that why the Bishop THAI KHI THANH wanted to do with noisy sound to need a knife. Luckily, the Major and driver did not understand Vietnamese because they were Frenches, no trouble happened.

          The Gentle Brother Bishop THAI KHI THANH immediately opened the room door, took a pillow and cut out to take an envelope containing the Divine Order of ASSIGNMENT signed by His Holiness PHAM HO PHAP.

          The Archivist NGUYEN HUOT HAI became secure when seeing the signature of His Holiness HO PHAP with a stamp. He happily interpreted the Divine Order to the French Major correctly.

          When the French Major saw the Divine Order of ASSIGNMENT of His Holiness PHAM HO PHAP signed to confirm that the Bishop THAI KHI THANH was the Leader of Caodaism of Tay Ninh Holy See, he shaked hands happily with the BISHOP with a petition to invite the Delegate BISHOP TRAN QUANG VINH (Thuong Vinh Thanh) to return to Tay Ninh in taking care of Religious affair.

          The Eldest Brother Bishop THAI KHI THANH replied moderately: “The Delegate Bishop TRAN QUANG VINH is staying in Saigon, how can I invite to return Tay Ninh?”

***

THE MADAM QUEEN MOTHER OF REVEREND CHIEF OF STATE BAO DAI WAS VERY PRUDENT IN PETITIONING TO SACERDOTAL COUNCIL TO BE ADOPTED CAODAISM.

          According to Royal Ritual, the MADAM QUEEN MOTHER of Reverend Chief of state BAO DAI requested the Royal Ritual Department from Hue to Tay Ninh Holy See to offer 10,000 Dong to CAODAI SACERDOTAL COUNCIL and petitioned to be adopted Caodaism.

          The Interim NGOC CHANH PHOI SU (Interim Bishop of Saint Doctrine) immediately requested the Institute of Finance to receive that money and issue the Certificate of Merit as the normal procedure.

          The Institute of Ritual issued the Certificate of Admission to Caodaism, however MADAM QUEEN MOTHER only received the CERTIFICATE OF MERIT. She did not dare to receive the Certificate of Admission to Caodaism because She has not sworn to Caodaism. This is a lesson for Institute of Ritual of Tay Ninh Holy See about forgetting regulation toward new Disciple of Caodaism.

          Why did the MADAM QUEEN MOTHER have to request the Royal Ritual Service to go to Hue Temple in order meet the Gentle Brother Giao Huu (Priest) THUONG DOAI THANH? The Chief of Religious Province of Thua Thien Hue told that it was replied on the Ritual Service submitted to Madam to assign date and time so that they would go right to Royal Palace to set up a ritual of adoption to Caodaism for Madam. As they respected Her very much, they forgot Caodaism Rule that the concerned person had to go to Temple or Private House with an Altar adoring DIVINE EYE to be sworn in front of the Divine Altar.

          The MADAM QUEEN MOTHER was very prudent before adopting to Caodaism. She wrote a letter to inform Her Child as an Old Chief of State BAO DAI to get his idea. The Chief of State BAO DAI called his Prince BAO LONG to read the letter of Grandmother. The CHIEF OF STATE and BAO LONG also agreed happily that issue. This is same to the event happening that CHIEF OF STATE had replied on His Holiness HO PHAP as a Consultant.

          A thing was worthily recorded that She respected CAODAISM SACERDOTAL COUNCIL of Tay Ninh Holy See. Therefore, She gave an order to ask the Royal Ritual Service to take care for an Incense Table. When the Chief of Religious Province came, the Ritual Service had to welcome and invited to Royal Palace and informed Her in time so that She could wear Royal Dress to welcome the Chief of Religious Province to Royal Palace.

          She kowtowed in front of the Incense Table and invited the Chief of Religious Province to carry the Caodaism ritual toward adopting to Caodaism.

          After the oath, she loudly declared: “Today, I am a Caodaism Disciple”. After that, She happily received the Certificate of Admission to Caodaism. One solemn meal was held to entertained the Chief of Religious Province and Delegation.

          She with Royal Ritual Service saw Gentle Brother Bishop as a Chief of Religious Province and Delegation out right to the car to go back Temple.

***

IN THE SPRING OF AT MUI YEAR (1955), THE HIS HOLINESS HO PHAP GOVERNING TWO VISIBLE PALACES AS THE TIPTOP GOVERNOR OF CAODAISM GAVE A LETTER IN NEW YEAR FESTIVAL: “I (MASTER) PRAYE TO SUPREME BEING TO BLESS FOR ALL DISCIPLES AND SOLDIERS WITH A NEW YEAR UNDER PROMOTION OF RELIGIOUS CONDUCT, UNDER GOOD HEALTH, PROSPEROUS LIFE TO SERVE HUMANKIND OF GREAT WAY. I PRAY THAT SOLDIER DISCIPLES DIED MAY BE GONE BEYOND THE CYCLE OF DEATH AND REBIRTH WITH ENJOYMENT AT THE PARADISE”.

          “By the way, I (MASTER) want to remind you Some Issues of Morality and World Situation. The Caodaism is essentially a GREAT WAY of Religions founded by SUPREME BEING in tens of year to unite Religions founded by Great Saints due to situation everywhere to save all Living Beings. Mentioning THREE RELIGIONS is to mention HUMANITY and that the HUMANITY of Buddhism cannot be different from the Catholicism HUMANITY. All paths of HUMANITY are always same. The HUMANITY has one Inhumane foe and one Disloyal foe named Godlessness and cruelty only. Therefore, you do not be illiberally small-minded for “SELF” to query that I (MASTER) have ordered Caodaism Troop to help Catholics, Buddhists attending ceremonies at the Caodaism Holy See. The GREAT WAY is always immense to look like an open Sea with an open door to welcome all Divers. You should remember that among present humankind, accept for Godless persons, everybody is your brothers and sisters with CAODAISM because Caodai Religion includes Buddhism, Catholicism, Taoism, Confucianism….This country of Vietnam is chosen to become a Holy Land to Save all living beings in THIRD PERIOD of Salvation by SUPREME BEING because VIETNAM is a religion collecting moral sources of CONFUCIANISM, BUDDHISM, TAOISM, a religion interfering two Eastern and Western civilizations, a position meeting between ideologies of Spiritualism and Materialism. The VIETNAM race has been enduring hard in foreign dependent regimes for thousands of year. However, they have been indomitable to fight to exist in order to acculturate all foreign remnants to create a specific Civilization with a specific Language, a specific Conception of living. Such a race obviously must be enough Moral to undertake leading the humankind Civilization later. You! Respectfully express your gratitude toward SUPREME BEING to happily receive Divine Mission of Protecting Life by the HUMANITY path in order to lead the Humankind to the Concord. You must try your strength because the SUPREME BEING always protects persons with Morality and decentness.

          However, in order to fulfill your Mission assigned by SUPREME BEING, you must fight to protect the existence of VIETNAM Race to fight the Demon King, Satan of this epoch, which are trying to destroy the Race of VIETNAM to destroy the GREAT WAY. Thus, I want to recommend world situations to you.

          I remind that you must love and help Compatriots of Southern and Northern regions. You living here are still luckier because Viet Minh has been still weak for 80 years. They have still behaved to you kindly. For Northern region, the Chinese Communist policy was carried out in VIETNAM in behaving to compatriots cruelly.

          The citizens in a country must behave as brothers and sisters in same roof. You must take care of living and working in peace and also sharing rice and clothes for your Compatriots. You must not discriminate the North or the South to be tricked by Divide Strick from Foreign country. The GENEVE Convention signed in 1954 helps the Chinese Communist possess a near half of Vietnam. They are acculturating and ruling your brothers and sisters living in Northern region. I feel sorry for Mr. HO CHI MINH with a wrong policy that He had wanted to serve the Race but he served RUSSIA-CHINA. If VIET MINH continues to be the VIET MINH forever, not to be VIETNAMESE COMMUNIST or VIETNAM-CHINA, I maybe believe that we could live in independence long time ago. In addition, I worry that Mr. HO CHI MINH displays this wrong policy forever, all compatriots of VIETNAM will rebel against Him because if they do not act in that way, VIETNAM race will be destroyed by acculturation and rule policy of China.

          The mission of Soldiers of Caodaism Troop is still onerous in protecting Country and Religion. I (MASTER) wish you to more and more give up bad things to learn good things in order join Brotherhood to save Country and Citizens.

          Formerly, the invasion ambition of HOT TAT LIET of CAN LONG were defeated by Celebrities NGUYEN TRAI, NGO THOI NHIEM, TRAN HUNG DAO, QUANG TRUNG with glorious feat of arms.

          I believe that Tycoons of Chinese Communist such as TRAN CANH, CHU DUC will be defeated by your hands because you are descendants of a winner and they are descendants of invasion defeater.

          I also need to remind Disciples in Caodaism to know that you can live peacefully and work because you are depended on Troop with strength of fighting, who used their blood and bone as bastion to protect you. You have a mission of thanking and helping them. Consider them in blood relation: Blood is thicker than water – lips are open, teeth will be cold.

          I (MASTER promise to seek all affair to express your wishes to other Races such as FRECH Race, AMERICA Race so that they may know: “You just want helps of foreign countries to face on the Chinese Communist in order to protect the Independence of VIETNAM only, you do not want other countries to fight the Communist in order maintain the unjust interest of foreign countries.

          I (MASTER) will tell them to build a wall in order to protect the garden in advance, not to seek for interest from money of building. If VIETNAM is disappeared, this Southeast Asia will disappeared. The Occidental world will also disappear whenever People and rice warehouse are fallen into the control of RUSSIA-CHINA COMMUNIST.

          In front of the Divine Altar for New Year, I pray again that you and your family may enjoy a new year in much blessing.

          VIETNAM Race has many successes in new year.

          GREAT WAY will be spreaded on over the world”.

***

THE MONEY, FAME DESTROYED ATTACHMENT BETWEEN MASTER AND STUDENT. ON THE EARTH, MANY BETRAYALS TO MASTER AND FRIEND HAPPEN BUT IT IS CONSIDERED AS NORMAL EVENT.

The Caodaism Disciple is very touched when seeing Fellow Friends falling seriously.

What a pity! How sad! The LOVE law and JUST and RIGHT of SUPREME BEING given to HIS children on this earth by SUPREME BEING are very mysterious and marvelous:

The Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH was forced in paying blood debt by Souls of victim and injustice, however His Holiness HO PHAP petitioned to delay so that the crime repented his sins. The Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH borrowed blood debt, he would pay surely the blood debt. In a murder, the Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH died at the NATIONAL AFFAIR SERVICE of Inner Tay Ninh Holy See by a Landmine flying from a window. While he was governing the Caodaism Troop, Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH sternly punished his young brothers with contrary opinion, murdered many Officers to consolidate his position such as:

- The dubious death of Colonel VO BA, Chief of staff of Caodaism Troop.

- The dubious death of Lieutenant-Colonel NGUYEN HOANG CUU in operating at the foot of BA DEN mountain.

- The dubious death of Colonel HO HAN SON on the way from Tay Ninh to Saigon City.

Tossing in continuous nights without any sleep due to souls of victim of injustice appearing to reclaim the debt is a boundless misery of life of old age. However, replying favour of Honored Teacher HO PHAP PHAM CONG TAC petitioning toward delaying for paying blood debts, THANH could have enough time to Chant prayers to repent his sins caused.

There was a quaint thing that when keeping position of Inspector of Religious Politics, the Lieutenant-General THANH did not like Caodaism BRANCHES coming to attend the Great Meeting of Union Caodaism at Tay Ninh Holy See. At midnight after offering ceremony to SUPREME BEING at the Holy See, the Representatives of Caodaism Branches were eating vegetarian gruel friendly under Great Sister Female Principal Archbishop HUONG HIEU’s banquet at the Female Archbishop Office, a loud sound of exploding ended the life of Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH.

After 5 minutes, exact news toward the Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH was killed by a mine flying from a window to end the enemy work of Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH.

Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH was killed with attendance of Representatives of Caodaism Branches coming to Holy See to attend the Great Meeting of Union Caodaism Branches when they were eating gruel at the Female Archbishop Office. How whimsical for life! “what we dislike will happen to us” because SUPREME BEING has ever taught: “If no ability of loving, must not hate each other!” Therefore, in the morning of death of Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH, the Thua Su (Commissary of Justice) LE QUANG TAN invited Representatives of Caodaism Branches to say goodbye to Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH when this corpse was not shrouded yet in order to commemorate the date of Opening of Great Meeting of UNION CAODAISM Branches that Southern Government was very afraid of Union of Caodaism.

How mournful for Lieutenant-General NGUYEN VAN THANH! He knew his death in advance because he had been called by His Holiness HO PHAP with teaching: “you must not leave the inner Holy See”. However, everything is replied on God’s hands.

That is a retribution in front of our life that Pious Caodaism Disciples always remember. The Sacerdotal Council has lost a child contributing much to the GREAT WAY.

***

THE MOURNFUL DEATH OF THE MAJOR-GENERAL TRINH MINH THE WHO DID NOT OBEY ORDER OF THE TIPTOP GOVERNOR PHAM HO PHAP TO LEAD THE UNION CAODAISM TROOP BY HIMSELF TO COOPERATE WITH PRESIDENT NGO DINH DIEM.

The Union Caodaism Troop developing strongly was due to the favour of Venerated Teacher PHAM HO PHAP guiding with His great pains. However, the Major-General TRINH MINH THE misunderstood his politics ability to enter the life. Actually, he was still weak for Politics. He defied his TEACHER with instruction, named Ho Phap PHAM CONG TAC looking after him in order to lead the Union Caodaism Troop to cooperate with President NGO DINH DIEM under His Holiness HO PHAP’s warning: “I can not witness your death”. His Holiness HO PHAP did not attend celebration of Union Caodaism Troop cooperating with the National Troop.

The Major-General TRINH MINH THE defied his TEACHER’s order and betrayed Friends to lead the Union Caodaism Troop to mop up Binh Xuyen Troop at the slope of bridge Tan Thuan, then left Ben Thanh Saigon to reside at Sat forest then he was shot secretly at the slope of bridge Tan Thuan when he was operating.

Did he obey the seduced and honeyed speech of Colonel LANSDALLE and Consultant of President NGO DINH NHU that they would set up readily a position of future Prime Minister for Major-General TRINH MINH THE. Therefore, the Major-General THE became a stool and a chess for NGO DINH DIEM regime so that he received a mournful death like that? That proves clearly that a STUDENT betrays a TEACHER to help the generation understand thoroughly: “Rotten fish due to no salt, children protesting parents will be spoilt in hundreds of way”. The Major-General THE forgot his faithful promise for friendship to the Major-General LE VAN VIEN- the Commander of Binh Xuyen Troop.

“Diamond cuts Diamond”. The Major-General THE had to fall at the battlefield gone down forever in posterity with the criticized speech for a Senior who betrayed to TEACHER and FRIEND.

A lesson is very profound for enemy life of Major-General TRINH MINH THE.

In 1955, the Major-General TRINH MINH THE ordered his inferior to stop and to arrest Archbishop THUONG VINH THANH (Tran Quang Vinh), to burn the car with Simca mark and to take TRAN QUANG VINH to BA DEN mountain to intern with a Death Sentence happening as the plan of Lieutenant-General NGUYEN THANH PHUONG pulling a string behind that the Major-General TRINH MINH THE purposefully carried out not to let Mr. TRAN QUANG VINH reply on Caodaism Troop to take a part in politics as he has ever done as Chief of Defense Department of Prime Minister NGUYEN VAN TAM.  

          His Holiness PHAM HO PHAM knew bad news, He ordered the Major-General TRINH MINH THE to have to immediately release TRAN QUANG VINH.  

          TRINH MINH THE had a daring and inhumane behavior that the Major-General TRINH MINH THE distributed leaflet of sentencing TRAN QUANG VING heavily. Now, he was forced to release TRAN QUANG VINH immediately, this impacted on the prestige of famous Leader on the Ba Den mountain. Therefore, there was no method, the Major-General TRINH MINH THE petitioned His Holiness HO PHAP to ask the Dignitaries of Palace of Divine Alliance to go to Ba Den mountain with “Counter-Investigation” toward the death sentence of TRAN QUANG VINH. Under His Holiness HO PHAP’s acceptance, the Major-General THE ordered the Major DON to welcome the Dignitaries of Palace of Divine Alliance by a Union Battalion. The Commissary of Justice PHAN HUU PHUOC and Si Tai (Archivist) LE QUANG TAN assigned by His Holiness HO PHAP went to the Commander Department of Union Caodaism Troop to take the oral deposition of Mr. TRAN QUANG VINH.  

          In order to avoid the attention of French Government in Tay Ninh province, the Chief of Holy Protector Lieutenant-Colonel PHAM NGOC TRAN operated a Squad to escort the Commissary of Justice PHAN HUU PHUOC and the Archivist LE QUANG TAN from the Gate of Institute Conciliation of Inner Tay Ninh Holy See to the foot of Ba Den mountain then to hand over to the Major DON belonging the Union Caodaism Troop to take two Dignitaries to the Commander Department at Ba Den mountain peacefully.  

          Under warm welcome of Major-General TRINH MINH THE at the Commander Department of Union Caodaism Troop, the Commissary of Justice PHUOC and Archivist TAN took a rest to wait Mr. TRAN QUANG VINH.  

          In the next day, according to the first assignment, the Archivist TAN and Lieutenant TRAN VAN THUONG, the Attaché of Major-General TRINH MINH THE went to a very firm cavern which was the shelter place of Major-General THE each time of mopping up and dropping bomb of French Troop. After 10 minutes of order for taking Mr. TRAN QUANG VINH to hand over to the Lieutenant THUONG into the stone cavern to meet the Archivist TAN for oral deposition.  

          How pitiful for Mr. TRAN QUANG VINH enduring the forest fever for many months with a thin and pale face! Pitifully, he has not ever met the Major-General THE. The Archivist TAN immediately the oral deposition of Mr. TRAN QUANG VINH by writing question on paper and Mr. TRAN QUANG VINH also answered by writing on paper without speaking way because the Major-General THE had set up tape-recorder at table. The Archivist wrote by shorthand letters that a few people could read and understand to ovoid being stopped by staff of Major-General THE to take it on the way to Holy See without knowledge for shorthand letters.  

          Due to that way, the information of Counter-Investigation was taken to Holy See to submit to His Holiness perfectly.  

          After getting the oral deposition of Counter-Investigation, the Archivist TAN and the Lieutenant THUONG went back the Commander Department to meet the Commissary of Justice PHAN HUU PHUOC to discuss in order to say goodbye to the Major-General TRINH MINH THE for going back Holy See to reply the situation to His Holiness HO PHAP.  

          After reading the report of “counter-investigation” of Death Sentence for TRAN QUANG VINH, His Holiness HO PHAP immediately ordered to buy ARALENE medicine of treating the forest fever and a bottle of RHUM wine sent to Mr. TRAN QUANG VINH to use to wait the sentenced date of Court.  

          The Major-General TRINH MINH THE summoned a sentenced trial for TRAN QUANG VINH solemnly at the foot of Ba Den mountain. A rare event happening that Bao Dao HO TAN KHOA (Religious Conservator), a the Dignitary belonging Twelve Zodiacal Dignitaries of Palace of Divine Alliance was present at the Trial as Counsel for Mr. TRAN QUANG VINH. Over two thousands of distant compatriots attended to hear the declaration of TRIBUNAL PRESIDENT Colonel TRUONG LUONG THIEN: “TRAN QUANG VINH is cleared from a charge and released”. The compatriots dispersed happily to leave the foot of Ba Den mountain.  

*** 

          THERE ARE NO WAY TO FORESEE. ACCEPT WITHOUT ANY MOAN. EVERYTHING IS DUE TO GOD’S ARRANGEMENT. OBEY TO CARRY OUT.  

          According to the call of older brothers, a young fellow left the countryside of Rach Gia province to go to Holy Land of Tay Ninh Holy See in chanting prayers everyday.  

          Under the guidance of the Chief of Religious Province , he went to Saigon to join the Infiltrator Insurgent Troop of Delegate Bishop TRAN QUANG VINH. He recently went to NITINAN line where was a place of assembly of many young people with same rank managing around the wood vessels created splendidly by Caodaism youths, he felt crazy about it and he respectfully talked to the Gentle Brother-Chief of Religious Province to be joined because NGUYEN THANH PHUONG knew well about woodwork and he could see ten of complete vessels arranged in order in Wood Factory under professional Dignitaries undertaken.  

          NGUYEN THANH PHUONG was nominated by Gentle Brother, Chief of Religious province. He handled directly the wood factory. Due to Endeavour and interest in profession, NGUYEN THANH PHUONG was deigned and elected as a team leader of 24th team taking care and handling 12 skilled youths with two times of one day to saw and shave trees cut into sections with determined dimension of a marine vessel dimension that we could see they on the river.  

          In daytime, he took care doing merit of building wood vessels for Japanese Troop. At night, he practiced military movements of a future soldier undertaken Japanese Trainer.  

          One year rapidly passed with profession of building vessel and of learning Military affair in the Infiltrator Insurgent Troop. The Delegate Bishop TRAN QUANG VINH with JAPANESE Officer sometimes visited the Wood Factory to encourage the spirit of youths doing merit. Especially, they revealed to brothers of factory about their enforcement mission to Japanese Troop in staging a coup against the FRANCE to recover VIETNAM independence out of French Administration.

          His most interesting was guided to join the séance by the Gentle Brother-Chief of Religious Province that Great Brothers often celebrated séance to learn and know the future situation of VIETNAM under deficiency and misery of building vessel daily. The foremost thing was the heath in shouldering all “missions” assigned by superior Dignitaries.

          In spite of no monthly fee, the life was very prosperous because the native Dignitaries provided foods daily fully.

          Ever month, the members of Infiltrator Insurgent Troop could see the world situation. That was a great encouragement of a Religious volunteering to offer his merit to wait the day of recovering independence of VIETNAM.

          Through two years with a responsibility of a Team Leader at the NITINAN factory, the fellow NGUYEN THANH PHUONG progressed and promoted to a Army Officer of INFILTRATOR INSURGENT TROOP belonging the Delegate Bishop TRAN QUANG VINH. NGUYEN THANH PHUONG with his fortune awaked soon toward the venture life with Brother Dignitaries so that we could have a spiritually firm perseverance to serve VIETNAM Motherland. Just a few people such as NGUYEN THANH PHUONG obtaining the awareness. This is due to the Divine Power of SUPREME BEING’ will.

          Everything would happen naturally even it happened late. The date of staging a coup against the France was on time. At night, 9th March 1945, the Soldiers of INFILTRATOR INSURGENT TROOP with white battledress, with Calot on head and nulgar bamboo in hands, strings of Nipa with Japanese Troop proudly arrested and roped all Header Officers of France administrating VIETNAM without any bullet.

          When seeing the INFILTRATOR INSURGENT TROOP of Bishop TRAN QUANG VINH appearing, the French Officers did not fight against and they accepted to be roped. This is the Divine Mystery helping the INFILTRATOR INSURGENT TROOP.

          The triumph using no bullet created a resounding repute for the world that VIETNAM became independent. The Compatriots of Caodaism Disciple on over nation were very happy and the CAODAISM repute was reminded and praised in death ceremonies of Forebears by VIETNAM compatriots.

          After the date of staging a coup against the FRANCE, the Army Officer NGUYEN THANH PHUONG was promoted to Sublieutenant raising the patriotic spirit of Caodaism Disciple. Especially, the Assembly with many Parties attending the meeting under tens of thousand Compatriots was very good while the Delegate Bishop TRAN QUANG VINH declared loudly: “The Caodaism Disciple has completed responsibility of removing slavish disaster for VIETNAM Race out of FRENCH administration. Now, we like withdraw to return as a pure Caodaism Disciple and kindly hand over the VIETNAM Destiny for all citizens to decide”. The thunderous claps resounded at the garden of Mr. Bishop THUONG VINH THANH.

          The great MEETING ended under happy and exciting atmosphere of all citizens.

          The next event was that Government Cabinet of TRAN TRONG KIM cam into sight of all National People that there was completely no Caodaism Disciple attending because the Caodaism people have returned to serve the Dharma according to the declaration of Delegate Bishop TRAN QUANG VINH.

          How sad! How pitiful! The VIETNAM independence was still weak that fights between Parties in nation raised to cause many troubles for Compatriots.

          The next event happening was that the Delegate Bishop TRAN QUANG VINH was arrested by Viet Minh at BINH DIEN when he was working at Western Provinces of Southern Region of VIETNAM even the Delegate Bishop TRAN QUANG VINH had asked permission to the Self-Defense National Organization of Saigon City.

          Regardless of Rule of Viet Minh Battlefield with full decision and control, some Politicians of Southern VIETNAM were arrested to the Concentration Camp. Among them, there was the Delegate Bishop TRAN QUANG VINH even he had returned purely to serve the Dharma only.

          He was exiled to Ca Mau province, Caodaism Disciples of Ca Mau got news and immediately went back the Tay Ninh Holy See to submit to the SACERDOTAL COUNCIL that the Bishop THUONG VINH THANH was prison in Tan Bang Can Giao, Ca Mau District.

          Receiving the bad news, the SACERDOTAL COUNCIL ordered two Battalions stationing at Bu Lu under the Sublieutenant NGUYEN VAN THANH and Sublieutenant NGUYEN THANH PHUONG leading. The Sublieutenant NGUYEN THANH PHUONG assigned some friendly soldiers going to Ca Mau secretly to cooperate the native Disciples in order to find method of releasing the Bishop THUONG VINH THANH.

          One clear memory of 14 May Tan Ty year (4th June 1941), the FRENCH Investigators entered the Inner Holy See to arrest His Holiness Ho Phap PHAM CONG TAC then to take to GIRINH (Central part of VIETNAM). On 17 June Tan Ty year (11th July 1941), FRENCH Investigators suddenly broke into the Inner Holy See second time to arrest Great Brother Khai Phap TRAN DUY NGHIA (Juridical Reformer), the Quyen Thai Chanh Phoi Su THAI PHAN THANH (Interim Principal Archbishop of Buddhism Branch), Quyen Ngoc Chanh Phoi Su NGOC TRANG THANH (Interim Principal Archbishop of Saint Branch), Bishop THAI GAM THANH, Si Tai DO QUANG HIEN (Archivist) then to take to Saigon and confined. Until 27th July 1941, Five Great and Friendly Dignitaries of PHAM HO PHAP could meet His Holiness HO PHAP on the way to seaway vessel at the Nha Rong port with 12 Political Prisoners to increase 18 Political Prisoners. They were taken to MADAGASCAR in Africa. After many days on the sea, 18 Political Prisoners were taken to COMORES prison belonging Northern MADAGASCAR and they met 11 VIETNAM Political Prisoners. Totally, there were 29 persons including Communist Party Members accept for NGUYEN THE TRUYEN, NGUYEN THE SONG belonging International Members and 6 Caodaism Dignitaries.

          The FRENCH Governor-General of Indochina imperiously declared to the Press Reporters: “Should I have listed them to the Holy Martyr, by the an occasion of a vessel of Station Soldiers Diogo Saury of MADAGASCAR, I send Mr. PHAM CONG TAC and His retinue to reside eternally!” The satirized and haughty speech of French Governor in Indochina obviously revealed the real nature of destroying policy toward Caodai Religion that 6 Dignitaries mentioned were victims.

          The daily life of 29 VIETNAM Political Prisoners at the NOAY LEVA COMORRES prison contained the humanity without discrimination about Religion, Party. They just considered together as miserable persons under FRENCH Colony Governor. However, in the dependent prison, their spirits became nervous with discussions about Nation-Communist, but everything ended under an affable concession well.

          The world situation changed rapidly. In 1942, this number of Political Prisoners was changed into the South of MADAGASCAR. The Chief of Prison, Major FREYDIER took 27 prisoners (two persons died) on the truck to leave the NOAY LEVA COMORRES from the North to South of MADAGASCAR in six days of daytime and night under fearsomeness. Two trucks carried 27 VIETNAM Political prisons. They had to cross a river by a ferry-boat to coffee and sugar cane plantation of FRECHES then to stop at the VOUTROUZOU prison. The Major PREYDIER ordered 27 Political Prisoners to enter the VOUTROUZOU of Southern MADAGASCAR. The life seemed better than the NOAY LEVA COMORRES prison of Northern MADAGASCAR.

          On January of 1943, the Major FREYDIER welcomed the United Kingdom Officer Delegation visiting the Communist Political prison with the friendly welcome of Party Members of Communist within one hour. In addition, 4 Party Members LE GIANG, HOANG HUU NAM, DINH CONG HOAT and NGUYEN VAN NGOC left the VOUTROUZOU prison.

          The international situation changed rapidly. The French Governor exiled under the DE GAULLE Leader handing over the MADAGASCAR Isle to UNITED KINDOM Government.

          Under the UNITED KINDOM Government, the daily life of 27 VIETNAM prisons became better than FRENCH Government.

          Soviet Union drove Germany out LENINGGRAD. After three weeks, one Allied Military Delegation under the Delegation Chief of United Kingdom Officer went to the VOUTROUZOU prison and kindly contacted the Members of Communist such as LE GIANG, HOANG HUU NAM, NGUYEN VAN NGOC, DINH CONG HOAT. The meeting between the Allied Military Troop and 4 Communists at the VOUTROUZOU prison lasted 4 hours with a seminar. The Allied Military Troop went back with 4 Political Prisoners LE GIANG, HOANG HUU NAM, NGUYEN VAN NGOC, DINH CONG HOAT.

          Four Communists LE GIANG, HOANG HUU NAM, NGUYEN VAN NGOC, DINH CONG HOAT were taken to learn a Military Course at the Calcutta in India by the Allied Military Troop. These members were taken to the Indochina in September 1944 by the Allied Military Troop, in order to parachute suddenly to the War Zone of Cao Bang province of Northern VIETNAM to contact with the FRENCH Resistance against the Japanese Fascist with a purpose releasing FRENCH Soldiers kept at the war zone of Cao Bang province by the Japanese Troop.

          Later on, it was known that the Party Member LE QUANG was assigned as a first Director of People Police of HO CHI MINH Government. It was also said that Mr. LE GIANG was promoted to the French Highest Member of VIETNAM – DEMOCRACY – REPUBLIC.

          Among 27 Political Prisoners living at the VOUTROUZOU prison, His Holiness Ho Phap PHAM CONG TAC was an affectionate person because His Holiness HO PHAP had many initiatives helping Compatriots of MADAGASCAR still living backward without knowledge of using the rice motor as used in VIETNAM conveniently. They stopped way of old way used by MADAGASCAR Compatriots.

          The MADAGASCAR Compatriots were in drought danger toward dry wells, His Holiness HO PHAP showed the Compatriots with method of taking water from revulet by bamboo culinders joined at mountain side right into their village. They could overcome the drought.

          The MADAGASCAR Compatriots had been living the regime of FRENCH Domination and at the moment, the UNITED KINGDOM was administrating. For that reason, the Provisional Government of MADAGASCAR sympathized 23 VIETNAM prisoners in MADAGSCAR very much. They wanted these persons to return VIETNAM soon with their family. Therefore, the Minister of Diplomatic Department of MADAGASCAR used to mention and remind the FRENCH Ambassador at MADAGASCAR to take car of means for 23 Political Prisoners to leave MADAGASCAR as soon as possible.

          Until midyear of 1946, there was a FRENCH business vessel arrived at the Military Port DIEGO SAUREZ to take 23 Political Prisoners to VIETNAM.

          His Holiness HO PHAP’s sufferings at that time was about His 6 junior Dignitaries exiled at MADAGASCAR in 1941. When going back to VIETNAM, 4 juniors could go back, other Bishop THAI GAM THANH and Archivist DO QUANG HIEN died in strange land with their bone at the MADAGASCAR Isle.

          The business vessel taking 23 Political Prisoners just arrived at the Saint Jacques (Nowadays, it is Vung Tau), the FRENCH Government of Cap-Saint-Jacques province went to reach the station to welcome His Holiness HO PHAP for mainland. 22 Political Prisoners were taken to Nha Rong Station of Saigon.

          His Holiness HO PHAP took a rest for three days to wait the Saigon airplane to take His Holiness HO PHAP from Vung Tau to Saigon discreetly without information for SACERDOTAL COUNCIL and Disciples. However, the SACERDOTAL COUNCIL got news and immediately appointed some Dignitaries to go to Saigon welcome His Holiness HO PHAP coming back. His Holiness HO PHAP resided provisionally at the Archivist NGUYEN VAN HOI’s house.

          The FRENCH Government worried much that Caodaism Disciple would demonstrate against FRANCE when His Holiness went back to Saigon. Therefore, they discreetly took His Holiness HO PHAP to the personal house of Archivist NGUYEN VAN HOI at the Colonee Grimand street (Peaceful Market, Saigon).

          Hearing sound of car in front of house, the Dignitaries welcoming His Holiness HO PHAP, appointed by SACERDOTAL COUNCIL ran out to meet His Holiness HO PHAP. TEACHER and STUDENTS embraced each other happily in drops of tear without speaking in touched passion.

          His Holiness stayed provisionally at the Archivist NGUYEN VAN HOI’s house to wait the Elephant Voyage (there was only one voyage from Saigon to Tay Ninh celebrated by FRENCH Troop) to go with the FRENCH Troop because on the way from Saigon to Tay Ninh, Viet Minh often stopped and burned cars continuously.

          His Holiness HO PHAP went back to Tay Ninh Holy See on 22 June 1946 welcome by Dignitaries and Disciples fully after many distant years. At the Central Temple of Tay Ninh Holy See, seeing compatriots and disciples living under two dangers of FRANCE and Viet Minh with intermediate Caodaism Soldiers made His Holiness very broken-hearted.

          However, His Holiness HO PHAP still operated the Religious Administration Mechanism in old way.

          The time passed rapidly with immeasurable changes that the Lieutenant-General NGUYEN THANH PHUONG had a great ambition for position of PRIME MINISTER under the honeyed and seduced promise of Prime Minister NGO DINH DIEM and the Consultant NGO DINH NHU that after deposing BAO DAI King, NGUYEN THANH PHUONG would hold the position of PRIME MINISTER.

          Therefore, the Lieutenant-General NGUYEN THANH PHUONG was fallen into the plan of Consultant NGO DINH NHU and Doctor TRAN KIM TUYEN (Secret Agent of Prime Minister Palace). They discreetly took the Members of RECOVERING INDEPENDENCE ORGANIZATION demonstrating in deposing the Chief of State BAO DAI. This caused many difficulties for His Holiness HO PHAP.

          Plan of deposing successfully, the Lieutenant-General PHUONG was immediately fallen into the trap of NHU and TUYEN asking Polices to surround the villa of Lieutenant-General PHUONG at 113 Yen Do street of Saigon to examine then to seize some illegal cars collected by the Major-General TRINH MINH THE in the attack toward Binh Xuyen Troop at the Y bridge that Binh Xuyen Troop left. At that time, they were attacked suddenly without repulse, they left those cars to go to Sat forest because they did not think the Major-General TRINH MINH THE obeyed NGO DINH DIEM to betray. A bitter lesson for Major-General LE VAN VIEN that he had to run to the Sat forest at his elderly age.

          The Lieutenant-General NGUYEN THANH PHUONG was invited for a sentence to keeping illegal cars. He managed with many ways not to be sentenced, Lieutenant-General PHUONG accepted to let everything run without any condition that he did not remind the position of Prime Minister promised by deceptive mouth.

          The Lieutenant-General PHUONG denied discreetly until he died at his personal home in Cho Lon.

          How pitiful for the death of Lieutenant-General PHUONG! The truck carrying his coffin from Cho Lon to Tay Ninh for burying suddenly burnt. The coffin had to be moved into other truck to Tay Ninh. Another trouble also happened that the truck could not be run to the Inner Holy See because when the Lieutenant-General PHUONG was living, he had a disagreement toward the Government of Tay Ninh Province. The truck could not run into the Inner Holy See to pray according Caodaism Ritual, it had to run directly to the Graveyard to be buried.

          Is this the karma that the Lieutenant-General NGUYEN THANH PHUONG obeyed the incited speech of Prime Minister NGO DINH DIEM in taking Caodaism Troop to purge Caodaism Dignitaries of Holy Land at Tay Ninh Holy See in 1935?

          There was a smart thing that the Lieutenant-General PHUONG did not dare to command Caodaism Troop to surround HO PHAP OFFICE but he ordered the Major-General LE VAN TAT to do. As the Si Tai (Archivist) LE QUANG TAN obeyed His Holiness HO PHAP to warn that the Lieutenant-General NGUYEN THANH PHUONG could not lead the CAODAISM TROOP to purge, he should let the NATIONAL Troop of Prime Minister NGO DINH DIEM lead TROOP to surround His Holiness HO PHAP because in that way, His Holiness HO PHAP easier coped with being surrounded under treatment of TEACHER-STUDENT sentiment.

          The Major-General LE VAN TAT was fouoght against by the Supervisor VO VAN KHUE leading. The Major-General LE VAN TAT scared to withdraw troops discreetly out of Holy Land without shot.

          Under the instruction of Lieutenant-General NGUYEN THANH PHUONG, the Major-General LE VAN TAT took Caodaism Troop to surround the HO PHAP OFFICE to cause a stir to make Disciples in the Holy Land puzzled. This has bequeathed an eternal vestige of bad that the STUDENT betrayed the TEACHER.

          It matches with Vietnamese proverb: “Fish without salt becomes rotten, child contradicting parents will be spoilt in all ways”

          The predictions and teachings of LIVING BUDDHA PHAM HO PHAP were kept in memory of Pious Dignitaries and Disciples of CAODAISM.

At the Holy Land of Tay Ninh Holy See

Tan Dau Spring (1981)

Truyen Trang of Hiep Thien Dai

(Court Clerk of Palace of Divine Alliance)

LE QUANG TAN

Reporting

 

Bản dịch Anh ngữ này là bản thảo chờ Hội Thánh kiểm duyệt, bổ khuyết. Khi sửa chữa hoàn chỉnh, bản quyền sẽ dâng lên Hội Thánh.

Lễ Hội Yến Diêu Trì, 2012

Khai TâmQuách Minh Chương