TIỂU DN

PREFACEPhò loan:

Hộ Pháp & Văn pháp Sĩ Tải

Phm văn Ng

 

có  lnh  Ðức  Lý  Giáo  Tông triu ba v Chánh Phối v Tòa Thánh, sẵn dịp Hộ Pháp và Văn Pháp xin cho c Chc Sắc hầu nghe dạy luôn.

The persons holding up the apparatus in spiritual séance: Hộ Pháp & Văn Pháp and Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ:

 

Because Lý Giáo Tông ordered to three Chief  Archbishops to come back the Holy See, incidentally Hộ Pháp and Văn Pháp implored that all Dignities attended to be taught.

Tòa Thánh, ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ

(Le 22 Novembre 1930)

TRN VĂN ƠNG

Chào chư vị Thiên Phong. Có Quan Thánh Ðế Quân giáng.

Holy See, 3 October Canh Ngọ year

(22 November 1930)

TRẦN VĂN XƯƠNG

Greet Dignitaries conferred by GOD. There is Quan Thánh Đế Quân descending down.QUAN THÁNH ÐẾ QUÂN

Chào  chư  vị  Thiên  Phong  Hiệp  Thiên  Ðài  và Hương Lự Hiền Muội. Chư vị cứ thiết đàn có ta trấn thủ.

 

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Greet Dignitaries of Palace of Divine Alliance and young sister Hương Lự. All of you can establish the ceremony, I am here to guard.Tái cầu:

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

 

LÝ GIÁO TÔNG

Second of séance of spiritualism:

GREA WAY-THIRD PERIOD -UNIVERSAL SALVATION

LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội. Có Chí Tôn ngự, chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội khá mừng người!

Greet young Brothers and young Sister. The SUPREME BEING is descending down, you should rejoice HIM.

Lão cám ơn Thượng Ðầu Sư làm vẹn phận sự giúp Lão.

 

I thank the Cardinal of Taoism regarding to completing the duties for Me.

Thượng Ðầu Sư bạch: "Ðệ tử cùng cả Chức Sắc đều hết  lòng lo lắng, cúi xin Ðức Giáo Tông từ bi tái nhậm quyền hành hầu chỉnh đốn nền Ðạo."

 

The Cardinal of Taoism kindly replied:” I as a follower and all Dignities take care the religion wholeheartedly humbly implore His Holiness Pope with mercy use right to reorganize the Religion.”

À há! Thì cũng bởi Chí Tôn nài xin nhiều phen rng c Hin Hữu, c Hin Muội chưa đủ cách giáo dân, Lão cũng rộng nghe theo. Ðã trót 5 năm đ đủ cơ đời dy ngoan c Hin Hu, c Hin Muội, ngày nay Lão định trừ diệt quỉ quyn, không cho rối loạn nn Ðo mà thử thách Thiên Phong na.

 

Well! As the SUPREME BEING asked many times that Young Brothers and Young Sisters had not got ability to teach people, I also obeyed by my heart. It elapsed past 5 years, it was already enough for organization of life to make Young Brothers and Young Sisters wise. Nowadays, I am going to exterminate evil right, not to let the Religion troubled for ordeal toward Dignitaries nominated by GOD.

Chư Hin Hu, chư Hin Muội đã đủ tài lực, đo đức   hành  chánh  rồi,  thì  Lão  cũng  nhứt  định  giữ nghiêm lut pháp,  vy t Lão hành chánh c ly công bình làm mực thưc, Lão chng vì thương riêng mà che chở, Lão chng ghét riêng hành pht. Lão nói thit rng: Ðo vốn ca toàn c cng sanh. Lão chng lẽ ly    làm  công  cho  đng.  Lão  phi  chp  chánh quyn hành, công thưởng, tội trng cho đáng lý, chng phi bởi nga nghiêng cơ Ðo, buộc đng Lão tùng Ðời. Lão ly quyn vi Càn khôn làm biểu hiu, Lão chỉ tình nhau, cho c Hin Hu chư Hin Muội biết trước rng: Ðng công c lòng khi lnh. Lão nhứt định chng h tha thứ bao giờ, nên thì đ, hư thì tr, c Hin Hu, chư Hin Muội đừng trách Lão quá ư nghiêm khc nghe!

Young Brothers, Young Sister have got forces, abilities and virtues to administer, I also surely act lawfully. Thus, I will administer by the exemplary justice. I do not depend on private matters to defend, not to depend on private hate to punish. I want to say truly: The Tao essentially belongs to all living beings. I cannot use the private things to impact on general things. I have to apply right to reward for merits and punish for sins fairly. The unstableness of the Religion status has not been consolidated, I cannot reply on it to work following the life law. I use the Universal invisible right as a symbol and I just take care the mutual love to let Young Brothers and Young Sisters to know in advance: Do not reply on general matter to despise the orders. I have decided not to forgive those sins, something good will be preserved, something bad will be liquidated by Me, understand and do not blame I am very severe!

Hộ Pháp! Lão ng văn chương thường dụng của nhà Nam, đng làm my Ðo Nghị Ðịnh ny. Hin Hu gng để hết ý vào, xem xét coi như chánh đáng thì ký tên cùng Lão, đng ban hành, phòng có điều chi trở ngi cho Lão hiu đng toan sa ci nghe!

Hộ Pháp! I use normal literature of Vietnam to form these Decrees. Gentle Friend! Try to pay attention with your heart to examine if those Decrees are true, you and I sign for issue in order to prevent untrue matter so that I know to revise them!

(Sĩ Tải rán chép y như văn Lão.)

(Sĩ Tải/Archivist! Try to write down as My literature.)

 

 

 

 

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ NHỨT

THE FIRST RELIGIOUS DECREEÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

 

GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION

(Ðệ Ngũ Niên)

(The Fifth Year)

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban hành cho Giáo Tông và Hộ Pháp.

According to the Religious Constitutional Law issued for Giáo Tông/Pope and Hộ Pháp.

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Ðầu Sư.

According to the Religious Constitutional Law issued for Đầu Sư/Cardinal.

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Chánh Phối Sư.

According to the Religious Constitutional Law issued for Chánh Phối Sư/Principal Archbishop.

NGHỊ ÐỊNH

DECREE

Ðiu thứ nht: - Cả Chức Sc Hội Thánh Cửu Trùng  Ðài   Hip Thiên Ðài phi tuân y Pháp Chánh Truyn Tân  Lut hành Ðo theo trách nhm của mỗi người. Lớn chng đng giành quyn nhỏ, nh chng đng ln quyn lớn.

The first clause: - All Dignitaries belonging to theCửu Trùng Đài Sacerdotal Council (Palace of Nine Divine Planes) and the Hiệp Thiên Đài Sacerdotal Council (Palace of Divine Alliance) must obey the New Canonical Law and New Canonical Law to act religious activities according to each dignitary’s duty. The superior must not scramble the inferior. The inferior must not transgress the superior.

Ðiều thứ nhì: - Chư Chức Sắc Thiên Phong phải tuân  theo  trật tự lớn nhỏ phải phân minh, chẳng đặng phạm thượng làm nhơ danh của Ðạo.

The second clause: - The Dignitaries nominated by divine law must obey the inferior and superior orders clearly, must not act sacrilegiously to make the Religion’s name dirty.

Ðiu thứ ba: - Cả Chc Sc Thiên Phong Cửu Trùng Ðài Hip Thiên Ðài phi ban hành Nghị Ðịnh ny, kể từ ngày Rm tháng 10, ai phm tội, giải ra Tòa Tam Giáo.

The third clause: - All Dignitaries nominated by divine law of Cửu Trùng Đài and Hiệp Thiên Đài must issue this Decree from the fifteenth of lunar month, October. Whoever sins will be judged by Tòa Tam Giáo/Tribunal of Three Religions.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,

Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ. Ký tên:

Formed at Tây Ninh Holy See

3rd, October Canh Ngọ year/Horse year Signed by:

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

 

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ NHÌ

THE SECOND RELIGIOUS DECREEÐI ÐO TAM K PHỔ ÐỘ

 

GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION

(Ð Ngũ Niên)

(The Fifth Year)

Chiếu theo Pháp Chánh Truyn ban quyn hành cho Giáo Tông Hộ Pháp.

According to the Religious Constitutional Law issued for Giáo Tông/Pope and Hộ Pháp.

Ng vì, c Chức Sc Thiên Phong có quyn đc biệt ngoài lut đã định, còn quyn hành Hội Thánh nữa.

Reflecting that the Dignitaries nominated by divine law have special rights according to laws issued. Besides, they have right of Sacerdotal Council too.

Ng thiếu Lut Hội Thánh, nên quyn hành chánh chng đng vn toàn.

 

Reflecting on lack of the Law of Sacerdotal Council, the administration right has not been complete.

NGHỊ ÐỊNH

DECREE

Ðiu thứ nht: - Ban quyn hành cho Thưng Ðu Sư thay mặt cho Lão thi hành c phn sự Giáo Tông về phn xác, còn phn Thiêng Lng có Lão.

The first clause: - Issue the right for Thượng Đầu Sư/Archbishop of Taoism to be on behalf of Me in order to carry out the Giáo Tông’s responsibilities (Pope) regarding to carnal side, I handle the Divine Side.

Ðiu thứ nhì: - Chức Sc Cửu Trùng Ðài, duy bc Chánh Phối Sư phi tùng quyn hành chánh về phn chánh trị của Ðo, song đng thế mặt cho Ðu Sư, đương buổi Người cm quyn Giáo Tông ca Lão.

The second clause: -  About Dignitaries of Cửu Trùng Đài (Palace of Nine Divine Planes), only positions of Chánh Phối Sư/Principal Archbishop must obey the law to administrate the Religious politics, however they can be behalf of Đầu Sư/Cardinal when Đầu Sư handles My Giáo Tông’s responsibility.

Ðiu  thứ  ba:  -  Mọi  việc  chi  thuộc  v quyn chánh trị, đều giao cho Chánh Phối Sư.

 

The third clause: - All matters belonging to right of politics must be given to Chánh Phối Sư/Principal Archbishop.

Ðiu thứ tư: - Chánh Phối Sư đng trọn quyn thông  công cùng chánh phủ nhơn sanh; nhưng buc phi có Hội Viên Nhơn Sanh và Hội Thánh chăm nom cơ hành động.

The fourth clause: - Chánh Phối Sư has the right to have relation with life government and human beings, however there must have members of the Popular Council and Sacerdotal Council to observe activities.

Ðiu thứ năm: - Nghị Ðịnh ny sẽ ban hành ngày Rm tháng 10 năm Canh Ngọ.

The fifth clause: - This Decree will be issued on the fifteenth of lunar month of October, Canh Ngọ year/Horse Year.

Làm ti Tòa Thánh Tây Ninh,

Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Formed at Tây Ninh Holy See

3rd October, Canh Ngọ year

Signed by:

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

 

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ BA

THE THIRD RELIGIOUS DECREEÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION

(Ðệ Ngũ Niên)

(The Fifth Year)

Chiếu theo Pháp Chánh Truyn và Tân Lut.

According to the Religious Constitutional Law and New Canonical Law.

Ng vì, Chức Sc Nam Nữ không phân quyn hành, làm cho Nữ lấn quyn Nam, Nam giành quyn N.

Reflecting that Female and Male Dignitaries have been separated clearly, Women transgress Men, Men scramble Women for rights.

NGH ÐỊNH

DECREE

Ðiu thứ nht: - Chánh Phối Sư Nam Phái, hành chánh riêng nam; Chánh Phối Sư Nữ Phái, hành chánh về nữ, Nam Nữ phân quyn.

The first clause: - Chánh Phối Sư/ Principal Archbishop belonging to Men administrates separately. Chánh Phối Sư belonging to Women administrates separately. Men and Women are divided toward decentralization.

Ðiu thứ hai: - Chức sc hành chánh các nơi, chia quyn theo đng cấp như vy:

 

The second clause: - Administration Dignitaries of other regions are determined as the following:

·    Phối Sư, phi ở tại Tòa Thánh.

·      Phối Sư/Archbishop must work at the Holy See.

·    Giáo Sư làm đầu một tỉnh.

·         Giáo Sư/Bishop is a leader of one province.

·    Giáo Hu làm đu một họ.

·         Giáo Hữu/Priest is a leader of one parish.

·    L Sanh làm đầu một quận.

·         Lễ Sanh/Student Priest is a leader of one district.

·    Chánh TrSự làm đầu một làng.

·         Chánh Trị Sự handles one village.

·    P Tr S làm đu một xóm cùng Thông Sự.

·         Phó Trị Sự and Thông Sự handle one hamlet.

Ðiều thứ ba: - Cả Chức Sắc có địa phận đặc biệt, chẳng đặng qua khỏi ranh đất trách nhậm của mình, mà gây điều ganh lẫn.

The third clause: - All Dignitaries with special duties must not exceed the duty scope divided to cause competition together.

Ðiu thứ tư: - Cả Chức Sc phi ng lnh Hội Thánh,  chng đng chuyên ci sửa Chơn Truyn của Ðo.

The fourth clause: - All Dignitaries must obey the orders of Sacerdotal Council, must not change Religious Law on one’s own initiative.

Ðiu thứ năm: - Nhng Chc Sc phm tội về Nghị Ðịnh ny, phi bị gii ra Tòa Tam Giáo.

The fifth clause: - Dignitaries causing sins toward this Decree, must be judged by Tribunal of Three Religions.

Ðiu thứ u: - Nghị Ðịnh ny sẽ ban hành từ ngày Rm tháng 10 năm Canh Ngọ.

The sixth clause: - This Decree will be issued from the fifteenth of lunar month of October, Canh Ngọ Year.

Làm ti Tòa Thánh Tây Ninh,

Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Formed at Tây Ninh Holy See

3rd October, Canh Ngọ year

Signed by:

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

 

 

 

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ TƯ

THE FOURTH RELIGIOUS DECREEÐI ÐO TAM K PHỔ ÐỘ

GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION

(Ð Ngũ Niên)

(The Fifth Year)

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Chánh Phối Sư Nam Nữ.

According to the Religious Constitutional Law issues for right of Male and Female Chánh Phối Sư/Principal Archbishop.

Bởi nghĩ vì quyền hành không đặc biệt, sanh ra nghịch lẫn nhau, cơ Ðạo chinh nghiêng, Ðạo Ðời chẳng hiệp, do đó:

Because of particular rights, it makes the Religious mechanism vacillated in mutual and hostile spirits. Consequently:

NGH ÐỊNH

DECREE

Ðiều  thứ  nhứt:  -  Thượng  Chánh  Phối   có quyền xem xét các nơi, chăm nom Ðạo hữu.

The first clause: - Thượng Chánh Phối Sư/Principal Archbishop of Taoism has right about examining the situations of other regions and looking after Followers.

Ðiều  thứ  nhì:  -  Ngọc  Chánh  Phối  Sư,  đặng quyền  trị  Chức Sắc phần Ðạo, và phần Ðời, coi Chơn Truyền Hội Thánh, buộc Chức Sắc làm y phận sự.

The second clause: - Ngọc Chánh Phối Sư/Principal Archbishop of Saint Doctrine has the right to govern Dignitaries about the Religious side and Life side, to examine the True Doctrine of Sacerdotal Council, to force Dignitaries to fulfill their responsibilities as laws.

Ðiều thứ ba: - Thái Chánh Phối Sư, đặng quyền điều đình sự phổ độ, tài liệu của Ðạo đều nơi người chủ, định lương hướng cho Chức Sắc Thiên Phong, lo về tài chánh.

 

The third clause: - Thái Chánh Phối Sư/Principal Archbishop of Buddhism has the right to manage spreading, Religious documentaries are handled and decided by him, he orients for Dignitaries nominated by Divine Law about finance.

Ðiều  thứ  tư:  -  Thượng  Chánh  Phối  Sư,  đặng quyền thay mặt cho toàn Ðạo mà giao thông cùng Chánh Phủ và cả Tín đồ, quyền giáo dục nhơn sanh do nơi tay người nắm, làm Chủ Tọa Hội Nhơn Sanh.

The fourth clause: - Thượng Chánh Phối Sư has right to be on behalf of the Religion to communicate with Government and all Followers. The right of education is handled by him, he is a Chairman of Popular Council.

Ðiều  thứ  năm:  -  Ngọc  Chánh  Phối  Sư,  cầm quyền  sửa trị cả Chức Sắc, Tín Ðồ, thì quyền tạp tụng cũng nơi người nắm chặt.

 

The fifth clause: - Ngọc Chánh Phối Sư has the right to fix and hold all Dignitaries, Followers, thus diverse matters are also handled strictly by him.

Ðiều thứ sáu: - Thái Chánh Phối Sư, đặng quyền cầu xin  Chức Sắc hành Ðạo tha phương, song tại nơi người điều độ, làm Chủ Tọa Hội Thánh.

The sixth clause: - Thái Chánh Phối Sư has the right to petition for Dignitaries who preach in regional places, however everything is managed by him as a Chairman of Sacerdotal Council.

Ðiều thứ bảy: - Cả quyền hành đã phân định trong Cửu Viện đều y như trước.

 

The seventh clause: - All rights in Nine Religious Institutes determined before are intact.

Ðiều thứ tám: - Nghị định nầy sẽ ban hành kể từ ngày Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

The tenth clause: - This Decree will be issued from the fifteenth of lunar month of October, Canh Ngọ Year.

Làm ti Tòa Thánh Tây Ninh,

 Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Formed at Tây Ninh Holy See

3rd October, Canh Ngọ year

Signed by:

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

 

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ NĂM

THE FIFTH RELIGIOUS DECREEÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION

(Ðệ Ngũ Niên)

(The Fifth Year)

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền đã ban hành từ thử.

According to the Religious Constitutional Law issued long since.

Nghĩ vì, Chức Sắc thọ phong chẳng hiến thân trọn vẹn cho Ðạo, làm cho thiếu kém kẻ hành Ðạo, chư Ðại Thiên Phong thiếu sức giúp, nên:

Reflecting that Dignitaries nominated do not completely sacrifice their lives to the Religion, this causes the lack of disciples preaching and the Great Dignitaries nominated by Divine Law do not have force enough. Consequently:

NGH ÐỊNH

DECREE

Ðiều thứ nhứt: - Buộc cả Chức Sắc đã thọ phong phải phế Ðời hành Ðạo.

The first clause: - forcing all Dignitaries nominated The first clause: must abolish normal Life to serve Religious work.

Ðiều thứ nhì: - Những Chức Sắc trọn hiến thân cho Ðạo  mới đặng kể vào Hội Thánh, còn những kẻ ngoài vòng thì chẳng dự vào chánh trị của Ðạo.

The second clause: - Just Dignitaries who sacrifice completely for the Religion are listed in the Dignitaries of Sacerdotal Council. Whoever does not follow cannot attend the Religious politics.

Ðiều  thứ  ba:  -    công  khai  Ðạo  của  nhiều người, nên cho những kẻ nào đặng Hội Thánh nhìn rằng: Hữu công cùng Ðạo, vào hàng Chức Sắc Hàm Phong.

The third clause: - Due to people’s services of opening the Religion, consequently whoever is examined by Sacerdotal Council that: have services for Religion, he can be nominated as an Honorary Dignitary.

Ðiều thứ tư: - Nghị Ðịnh nầy ban hành kể từ ngày Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

 

The fourth clause: - This Decree is issued from the fifteenth of lunar month, October, Canh Ngọ Year.

Làm ti Tòa Thánh Tây Ninh,

 Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Formed at Tây Ninh Holy See,

3rd October, Canh Ngọ year.

Signed by:

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

 

 

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ SÁU

THE SIXTH RELIGIOUS DECREEÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION

(Ðệ Ngũ Niên)

(The Fifth Year)

Chiếu theo Pháp Chánh Truyn của c Hội thánh Bát Quái Ðài, Cửu Tng Ðài, Hiệp Thiên Ðài.

According to the Religious Constitutional Law of all Quái Đài Sacerdotal Council/Octagonal Divine Palace, Cửu Trùng Đài Sacerdotal Council/Palace of Nine Divine Planes, Hiệp Thiên Đài Sacerdotal Council/Palace of Divine Alliance.

 

Ng vì,  Pháp  Chánh  Truyn,  Lão  đã  dy  HPháp c giải, chng thi hành từ thử, làm cho Cu Trùng Ðài và Hip Thiên Ðài phn khc Ðo quyn, gây nên rối loạn Chánh Giáo Chí Tôn.

Reflecting that I have taught Hộ Pháp to explain the Religious Constitution Law, but it has not been done. It caused the Cửu Trùng Đài and Hiệp Thiên Đài are opposite to the Religious rights, it made the SUPREME BEING’s True Doctrine troubled.

NGH ÐỊNH

DECREE

Hai vị Thiên Phong Giáo Tông Hộ Pháp phi điều  đình  Hiến Pháp, sửa trị Ðài mình cho hip Pháp Chánh Truyn, nên đồng ký tờ ny ưc hn.

Two thrones Giáo Tông and Hộ Pháp must discuss Religious Constitution, to fix and hold the Palaces how to be suitable for the Religious Constitutional Law. Consequently, both must sign on this agreement.

Làm ti Tòa Thánh Tây Ninh,

 Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Formed at Tây Ninh Holy See,

3rd October, Canh Ngọ year.

Signed by:

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

 

 

Phò loan:

Hộ Pháp & Tiếp Ðo

 

Tòa Thánh, le 25 Aout 1934

(Ðêm 16 tháng 7 năm Giáp Tut)

The persons holding up the apparatus in spiritual séance: Hộ Pháp & Tiếp Đạo

Holy See, 25th Aout 1934

(Night, 16th  July Giáp Tuất Year)

CAO THƯỢNG PHM

CAO THƯỢNG PHM

Bn Ðo chào Ðc Quyn Giáo ng, Hộ Pháp, Thượng Sanh, Cao Tiếp Ðo và Lê Tiếp Thế.

Poor Monk greet Đức Quyền Giáo Tông, Hộ Pháp, Thượng Sanh, Cao Tiếp Đạo, Lê Tiếp Thế.

Xin mời Thái, Thưng, Ngc Chánh Phối Sư vàNữ Chánh Phối Sư nhp nội.

Invite Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư/Principal Archbishops of Saint Doctrine, Taoism, Buddhism and Nữ Chánh Phối Sư/ Female Principal Archbishop to come in.

Bn Ðo chào chư vị Ðo hữu và Ðo t.

I greet male and female Followers.

Thưa cùng Ðc Quyn Giáo Tông, xin Ngài làm ơn nhc nhở giùm c vị Chánh Phối Sư phi nht gìn phn sự. Xin chỉnh Ðàn cho nghiêm tnh đng tiếp rước Lý Giáo ng. Bn Ðo khuyên c Hội Thánh Nam Nữ đừng ai mật làm cho người phát nộ thì rt rủi cho Hội Thánh lắm nghe!

Politely report to Đức Quyền Giáo Tông/Interim Pope, could you please remind Chánh Phối Sư/Principal Archbishop to act strictly their duties! Please, arrange and meditate quietly to welcome Lý Giáo Tông. I advise all Dignitaries of Male and Female Sacerdotal Council, do not reply on private matters to make Lý Giáo Tông angry. That will be bad for Sacerdotal Council!

Cao Tiếp Ðo, em ráng nâng loan, có qua trợ lc.

Cao Tiếp Đạo, try to lift the apparatus of séance, I also help you.

Thăng!

AscendTái cu:

Next séance:

ÐI ÐO TAM K PHỔ ÐỘ

GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION

GIÁO TÔNG

GIÁO TÔNG

Chào cHiền Hữu và Hiền Muội.

Greet Gentle Brothers and Sisters.

Quyền Giáo Tông bạch ...

Politely ask Lý Giáo Tông…

, Lão còn cầm quyn ngày nào, thì Lão quyết trừ diệt những kẻ tâm cho tận tuyt. Lão nói tht, nn Chánh Giáo của Chí Tôn phi ra thit tướng, bng chng vy, thà Lão thối bước lui chơn hơn thy Thánh Thể của Người phi ra ô trưc.

Yes! Whenever I hold the law, I surely liquidate people with evil heart completely. I say the truth that the True Religion of the SUPREME BEING must be formed quietly. If it cannot be done, I would rather go backward than see the Holy Body of the SUPREME BEING becoming dirty.

Ngc Chánh Phối Sư, mỗi Ðo Nghị Ðịnh ca Lão viết ra phi chính mình Hin Hu đọc lại cho toàn Chức Sc Thiên Phong có mặt tại đây nghe rõ.

Ngọc Chánh Phối Sư/Principal Archbishop of Saint Doctrine, each Religious Decree written by Me, you must re-read by yourself so that all Dignitaries attending, nominated by Divine Law hear clearly.

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ BẢY

THE SEVENTH RELIGIOUS DECREEChiếu y Pháp Chánh Truyn ban quyn cho GiáoTông Hộ Pháp.

According to the Religious Constitution Law about handing over right for Giáo Tông and Hộ Pháp.

Chiếu y Ðo Nghị Ðịnh số hai ban quyn GiáoTông phn xác cho Thưng Trung Nht.

According to the second Religious Decree about handing over right for Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt regarding to carnal side of earth.

Chiếu y Ðo Nghị Ðịnh số ba số bốn ban quyn  hành  cho Hội Thánh Cửu Trùng Ðài Nam Nữ lưỡng phái.

According to the third and fourth Religious Decrees about handing over rights for Sacerdotal Council of Cửu Trùng Đài toward both Male and Female.

Chiếu y Ðo Nghị Ðịnh số năm định cho Chc sc cầm quyn hành chánh thit thọ.

According to the fifth Religious Decree regarding to decision for Dignitaries who hold administration right.

Chiếu y mật chỉ Chí Tôn.

According to the SUPREME BEING’s secret orders.

NGH ÐỊNH

DECREE

Ðiu thứ nht: - Cả Chức Sc Nam Nữ Cu Trùng Ðài đã trọn hiến thân cho Ðo buổi khai đng đng đồng thăng nhứt cp, trừ ra:

The first clause: - All Male and Female Dignitaries of Cửu Trùng Đài who completely sacrificed lives to Religion in the beginning time, are promoted with one level, except for:

Một người nào hiến thân cho Ðo sau ngày rm tháng Mười năm Canh Ngọ.

The fist: whoever sacrificed to the Religion after fifteenth of lunar month October, Canh Ngọ year.

Hai là người không trọn tuân luật pháp, không trọn giữ phận sự của mình.

The second: persons have not followed New Canonical Law, have not completed his responsibility.

Ba là người cầm quyền hành chánh chẳng toàn công.

The third: The persons who hold administration has not fulfilled his work.

Bốn là người nghịch Chơn truyền Chánh giáo, gầy Tả Ðạo Bàng Môn.

The fourth: the persons who have acted contrary to True Doctrine of Caodaism to cause the Heresy.

Năm là mới thọ ân phong thưởng.

The fifth: the person has just been nominated.

Ðiu thứ hai: - Cả Chức Sc Thiên Phong Hi Thánh Ngoi Giao ng quyn Chưởng Ðo Nguyt Tâm đã đủ ân phong công nghiệp, chng đng thăng cp.

The second clause: - All Dignitaries nominated by Divine Law, belonging to Overseas Council obey the orders issued by Chưởng Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, they have been nominated via works and merits, they must not be promoted

Ðiu thứ ba: - Nhng người đã có công nhưng đc tội  cùng Hội  Thánh,  thì  phi  giao  np  cho  Hip Thiên Ðài. Chừng  nào Tòa Tam Giáo Hip Thiên cho trng án, thì đng thăng đng  cấp như Chc Sắc Thiên Phong hữu công cùng Ðo.

The third clause: - The persons who have served their work to the Religion have caused sin for the Sacerdotal Council. They must be examined by the Hiệp Thiên Đài. Whenever, the Tribunal of Three Religions of Hiệp Thiên Đài makes them cleared from an accusation, they will be promoted to as the Dignitaries nominated by Divine Law with work to the Religion.

Ðiu thứ tư: - Quyn Giáo ng và c Chức Sc Thiên Phong Hội Thánh Nhị Hu Hình Ðài phi thi hành Ðo Nghị Ðịnh ny.

The fourth clause: - Quyền Giáo Tông and all Dignitaries nominated by Divine Law of Two Visible Sacerdotal Council must carry out this Religious Decree.

Ðiu thnăm: - Bát c scầu phong thưởng.

The fifth clause: - Decline all the Recompense Petitions.

Làm ti Tòa Thánh Tây Ninh,

Ngày Rm tháng 7 năm Giáp Tut.

Ký tên:

Formed at Tây Ninh Holy See

The fifteenth of lunar month, July Giáp Tuất Year

                           Signed by:

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

 

 

Tái cu:

Lão tiếp

 

Next séance:

I continue

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ TÁM

THE EIGHTH RELIGIOUS DECREE

Chiếu y Pháp Chánh Truyn Cửu Trùng Ðài và Hip Thiên Ðài.

According to the Religious Constitution Law of Cửu Trùng Đài and Hiệp Thiên Đài.

Chiếu y các Thánh Giáo của Chí Tôn.

According to the Divine Messages of the SUPREME BEING.

Nghĩ vì Ðạo duy có một.

Thinking that the Tao only contains one.

NGHỊ ÐỊNH

DECREE

Ðiều thứ nhứt: - Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và  phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.

The first clause: - The Sects of Caodaism is due to the origin of Great Way – Third Period – Universal Salvation, but not to be governed by the Sacerdotal Council, all living being must not accept that they have come from the SUPREME BEING, must recognize they are the Heresy.

 

Ðiều thứ hai: - Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối Chơn truyền phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công nhận.

The second clause: - Other Religions want to adopt Caodaism – A True Doctrine. There must have enough rights accepted by the Power of All Creatures Council and the SUPREME BEING.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,

Ngày Rằm tháng 7 năm Giáp Tuất.

Ký tên:

Formed at Tây Ninh Holy See

The fifteenth of lunar month, July Giáp Tuất Year

Signed by

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH

Hộ Pháp

PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông

LÝ THÁI BẠCH


Thưng Trung Nht, Hiền Hu phải để ý rằng quyền hành của Hin Hữu riêng với phần của Lão, nên Ðạo Nghị Ðịnh phải lập riêng ra nghe.


Thượng Trung Nhựt – Gentle Friend, must pay attention that your power is particular to My power, consequently Religious Decrees must founded separately.