HỘI LÝ XIỂN CHƠN LUẬN

 
 
 
 

MỤC LỤC

 

  1. Đại-Đạo hóa sanh luận
  2. Giới tâm luận
  3. Thiện ác báo ứng luận
  4. Tâm tánh cử động luận
  5. Đại ân luận
  6. Hiền, Thánh, Tiên luận
  7. Chánh-đạo luận
  8. Bàn-môn luận
  9. Cúng-tế luận
  10. Điều lệ tam-qui ngũ-giới luận
  11. Vô hậu luận
  12. Thất chơn-truyền luận
  13. Học vấn luận
  14. Đạo tự xưng luận
  15. Phàm phu trở nên Phật, Tiên, Thánh luận
  16. Công-lý luận
  17. Biện biệt sở hoặc luận
  18. Hư-vô tịch diệt chi giáo luận
  19. Công-bình tôn chỉ luận
  20. Nhơn tâm đạo tâm thuận nghịch luận
  21. Khai hóa tùy thời luận
  22. Siêu đọa tự nhiên luận
  23. Hao tán căn bổn luận
  24. Sở hành tâm-pháp luận
  25. Tu đắc ấn-chứng cảnh nghiệm luận
  26. Thứ tự tu hành luận
  27. Ích thọ diên niên luận

[ Hình Bìa ]

 
Last changed: 02-03-2004