ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

HỘI LÝ XIỂN CHƠN LUẬN

(LUỠNG TRÙNG THIÊN ĐỊA PHÁP)

 

TÁC GIẢ
NGUYỄN VĂN KINH

 

Hội Thánh Giữ Bản Quyền

Tái bản năm Canh Tuất 1970

 

► Mục Lục

HỘI LÝ XIỂN CHƠN LUẬN Tác giả NGUYỄN VĂN KINH
Kiểm duyệt, ngày 27 tháng 5 năm Đinh Mùi (dl. 04-07-1967)
Trưởng Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách Đạo
HIẾN PHÁP H.T.Đ.
TRƯƠNG HỮU ĐỨC
(ấn ký)
Tái bản năm Canh Tuất 1970 In tại nhà in LÊ THÀNH Long Hoa

Tài liệu biếu không.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.
Thư từ đóng góp ý kiến. Xin liên lạc: THÁNH THẤT N.S.W.
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA

Ấn Bản Ngày: 02-03-2004