GIÁO LÝ
Soạn giả ; Tiếp-Pháp Trương Văn Tràng
Canh Tuất - 1970