Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh

DANH NHÂN ĐẠI ĐẠO
Soạn-giả: Đức Nguyên

Mục Lục

Danh Nhân Cửu Trùng Đài

1. Q. Giáo Tông Lê văn Trung
2.Chưởng Pháp Trần văn Thu
3. Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt
4. Đầu Sư Thái Thơ Thanh
5. Đầu Sư Thượng Sáng Thanh
6. Đầu Sư Lâm Hương Thanh
7. Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu
8. Đầu Sư Hàm phong
Hồ Hương Lự

Danh Nhân Hiệp Thiên Đài

1. Hộ Pháp Phạm công Tắc
2. Thượng Phẩm Cao quỳnh Cư
3. Thượng Sanh Cao hoài Sang
4. Bảo Pháp Nguyễn trung Hậu
5. Hiến Pháp Trương hữu Đức
6. Khai Pháp Trần duy Nghĩa
7. Tiếp Pháp Trương văn Tràng
8. Bảo Đạo Ca minh Chương
9. Hiến Đạo Phạm văn Tươi
10. Khai Đạo Phạm tấn Đãi
11. Tiếp Đạo Cao đức Trọng
12. Bảo Thế Lê thiện Phuớc
13. Hiến Thế Nguyễn văn Mạnh
14. Khai Thế Thái văn Thâu
15. Tiếp Thế Lê thế Vĩnh

Danh nhân
Thập nhị Bảo Quân

· Bảo Văn Pháp Quân
Cao quỳnh Diêu

Danh Nhân
Cơ Quan Phước Thiện

1. Phối Thánh Phạm văn Màng
2. Phối Thánh Bùi ái Thoại
3. Hiền Nhơn Lê văn Trung


Unicode font

    HOME