Từ Tòa Thánh tạm đến bê tông
Kết đề về sự tạo tác Đền Thánh
Ba Cung ba Động
Lễ Khánh thành Tòa Thánh và quang cảnh Nội Ô
Hình thức Cao Đài qui nhứt tín ngưỡng
Chủ Chi Thế thực hành thể pháp
Tổng luận Phật, Pháp, Tăng và nhân nghĩa
Nguyên lý tôn giáo triết luận
Tập tục quốc phong chi bổn
Phần thực tập
Phần biện minh thay cáo trình