Phật Lão lý số luận
Cung Đạo với bửu pháp
Thập Nhị Thời Quân số địa chi
Tòa Thánh thể hình bốn quả cầu
Nguyên nhân tạo Cực Lạc Cảnh
Hữu tượng lý, hữu định thể

    Xin vui lòng xem tiếp phần kế
    29 - 47