KD Kinh Sách Đạo số 128-BKD/TT
ngày 3 tháng 10 Nhâm Tý
DL 8 tháng 11 năm 1972

Mục Lục

THỜI THẾ PHÁP
Việc Thống Nhất Chi Phái
Tiếp Tục Xây Dựng Cơ Sở Đạo
Lễ Khánh Thãnh Các Cơ Sở Đạo
Sứ Mạng Làm Xong

Unicode font

   HOME

ĐẠI ĐẠO SỬ CƯƠNG , Quyển III
Soạn giả
GS TRẦN VĂN RAÏNG
1974