Unicode font

  LỜI GIỚI THIỆU

  Của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
  Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh
  kiêm Trưởng Ban Đạo Sử.


  Tôi lấy làm hân hạnh xin chân thành giới thiệu cùng bạn đọc bốn phương cuốn ÐẠI ÐẠO SỬ CƯƠNG này do tác giả TRẦN VĂN RẠNG, Hiệu trưởng trường Trung Học Phú Khương, Hiền Tài Trưởng Nhiệm Văn Hoá Ban Thế Đạo biên soạn rất công phu.

  Cuốn ÐẠI ÐẠO SỬ CƯƠNG này ghi tóm tắt lịch trình thời tiền sử của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nhưng cũng đủ làm tài liệu cho các nhà khảo cứu Sử Đạo.

  Việc sắp đặt đúng theo thứ tự, có trước có sau, khiến cho dễ thấy và dễ hiểu những điều cần muốn biết.

  Điều đáng chú ý và đáng khen tặng là tác giả nhìn thấy được tâm sự của giới trí thức, nhứt là tâm sự của các nhà chí sĩ thời tiền sử Đạo đã vì ôm mối hận nước nhà bị đô hộ mà hết sức cố gắng tìm lối thoát cho dân tộc. Vì vậy mà có sự hoạt động chống chế độ thực dân không ngừng. Những bậc tiền bối sáng lập Đạo Cao Đài cũng thuộc trong nhóm chí sĩ này.

  Khi họ phăng được bất cứ một mối dây nào khả dĩ đem đến một cơ hội giải thoát thì họ nắm chặt lấy liền.

  Cái cớ Đạo Cao Đài xuất hiện không mấy ngày mà thâu hút được một số tín đồ khá lớn cũng vì đó. Vì lúc đầu các Đấng Thiêng Liêng xây chuyển làm rung động tâm hồn của tất cả mọi người. Thêm vào đó lại còn có nhiều huyền diệu thiêng liêng khác nữa.

  Nay tác giả cho cuốn Đại Đạo Sử Cương ra đời tôi nhận thấy rất hạp thời và hữu ích, nên xin kính cẩn lưu ý giới thiệu quý vị độc giả.

  Nay kính.


    Toà Thánh, ngày 16.6 Canh Tuất - (DL 13-7-1970)
    Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
    TRƯƠNG HỮU ĐỨC - ( ấn ký)   LỜI TỰA

   Nhân hướng dẫn nhiều đoàn thể và các nhân vật ngoại giáo đến viếng Toà Thánh (Tây Ninh), sau khi xem qua đền đài và cách sắp xếp, khách nhân xin chỉ dẫn các sách để tìm hiểu về căn cội Đạo Cao Đài. Đến Lễ Viện lay hoay tìm kiếm một quyển sách khả dĩ giúp họ hiểu được đại cương sự diễn tiến của nền Tân Tôn Giáo theo ý thức của một người ngoại đạo, thì khó thấy. Phần lớn các sách đã xuất bản nặng về giáo lý dành cho những người đã nhập môn. Chính vì lẽ đó, không nệ sự hiểu biết nông cạn mà viết quyển "Đại Đạo Sử Cương" này, trước là tập tu học sau giúp nhân sanh một biểu đồ đơn giản của Cao Đài từ ngày lập giáo.

   Việc xây dựng lại lịch sử là một việc khó. Đối với Cao Đài giáo lại càng khó vì thiếu tài liệu. Phương pháp sử là rõ ràng khúc chiết và có cách thế ghi chép phải theo. Tuy nhiên, những nhà làm sử được quan niệm riêng và lối phân tách chọn lựa theo cảm quan của mình, cố gắng được khách quan, chân thực càng nhiều càng hay.

   Dựa vào những lẽ đó, tôi chia lịch sử Cao Đài giáo thành nhiều thời kỳ:

   1- THỜI KHAI PHÁP (1920-1926) : Sở dĩ chọn niên đại này vì đến ngày 18-11-1926 (14-10-Bính Dần) thì Khai Đạo tại Gò Kén. Và dùng 2 chữ khai pháp là khai chánh pháp, Đức Chí Tôn thâu nhận những tông đồ đầu tiên để lập cơ phổ độ.

   2- THỜI ÐẠO PHÁP ( 1926-1929) : tức là bắt đầu từ ngày Khai đạo đến cuối đời Đức Cao Thượng Phẩm. Gọi "Thời Đạo Pháp" là vì thời này đặt cơ sở nền tảng của Đạo : Tân luật, Pháp Chánh Truyền. Theo Thánh ngôn, Đấng Chí Tôn ra lệnh cuối tháng 6-1927 thì bế cơ, có nghĩa là không được cầu tự do như trước. Thời kỳ này coi như chi Đạo quản pháp.

   3- THỜI CHÁNH PHÁP ( 1929-1956): là thời kỳ do Đức Quyền Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp chưởng quản, chấn chỉnh các cơ cấu đạo đúng Pháp Chánh truyền cho ra thiệt tướng.

   4- THỜI THẾ PHÁP ( 1957-1971): do Đức Thượng Sanh chưởng quản. Từ 1926-1971 là 45 năm ( số lạc thư).

   5- THỜI HIẾN PHÁP (1957-1975): do Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức cai quản, cơ Đạo nghiêng dần vào thời kỳ Thiếu Âm.

   Kính thỉnh chư chức sắc Thiên phong và quí đồng bào chỉ giáo cho những sự sơ lầm.

     Tam Tê Anh vào hạ 1970
     Hiền tài Trần Văn RạngTop of Page

      HOME