ÐẠI ÐẠO GIÁO LÝ & TRIẾT LÝ
Hiền Tài Trần Văn Rạng
Ất Mão - 1974