Thay lời tựa

Đàn đêm 13 tháng giêng năm 1927, Đức Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn oai nghiêm, Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giảng dạy như sau :

  "Hiện nay nhân loại đang trãi qua thời kỳ khủng hoảng trầm trọng. Trật tự và thanh bình thuở xưa không còn nữa. Luân lý sụp đổ, nhân tâm sa đọa. Đối với những kẻ hoài nghi. Thượng Đế chỉ còn là tiếng suông. Họ không biết rằng trên Cao Đài kia ngự trị một Đấng Chi Tôn, chúa tể cả vũ trụ loài người.

  "Xưa kia các dân tộc vì thiếu phương tiện xê dịch nên xa nhau, không quen biết nhau. Đức Chí Tôn đã tạo nên trong những thời kỳ khác nhau, ở những địa phương khác nhau nền ngũ chi Đại Đạo :

   1/- Nhơn Đạo (KHỔNG TỬ)
   2/- Thần Đạo (KHƯƠNG THÁI CÔNG)
   3/- Thánh Đạo (GIÊSU)
   4/- Tiên Đạo (LÃO TỬ)
   5/- Phật Đạo (THÍCH CA MÂU NI)

  "Mỗi chi đặt trên những phong tục riêng biệt của nơi phát nguyên.
  "Ngày nay, giữa năm châu sự giao thông trở nên thuận tiện. Nhân loại hiểu biết nhau hơn, ước mong cảnh thanh bình thực sự. Nhưng vì sự hiện hữu của các giáo phái khác nhau mà loài người không sống hòa hợp với nhau được. Cho nên, Đức Chí Tôn quyết định hợp nhất ngũ chi để đưa về Đại Đạo Cao Đài duy nhất"

Đức Phạm Hộ Pháp giải thêm về ngũ chi như sau :-

  Phật Đạo thì có Bà La Môn Giáo (Bramanisme), Thích Ca Mâu Ni (Cakimouni), Pythagore giáo.
  -Tiên giáo thì có Lão giáo (Taoisme), Vạn Pháp giáo.
  -Thánh giáo thì có Thiên Chúa Giáo (Christianisme), Gia Tô (Catholicisme), Tin Lành (Protestantisme), Hồi Giáo (Mahométantisme).
  -Thần Đạo thì có Trung Hoa phong thần, Hy Lạp phong thần, Ai Cập phong thần.
  -Nhơn Đạo thì có socrate, Platon, Mạnh Tử, Thanh Sơn (Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Paris Gasnier 1952, trang 112).

Xem thế, Đạo Cao Đài là tôn giáo bao dung rộng rãi, nhận mọi tôn giáo đã có từ trước. Với lý tưởng Đại Đồng đó, Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành ở Đức nói : "Với chủ trương hòa đồng hòa hợp như thế, dù có viết biết bao nhiêu luận án về triết lý, giáo lý Cao Đài cũng không bao giờ cạn lời, hết ý" (Thư từ Tây Đức ngày 17-12-1971)

   Đại lễ Vía Đức Cao Đài lần thứ 48
   (Thông qua Nghiên cứu vụ 1974)
   HT. Trần Văn Rạng


Top of Page

      HOME