UNICODE FONTs

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Năm Đạo Thứ 46
1971


ÐẠI ÐẠO DANH NHÂN

Soạn giả TRẦN VĂN RẠNG
Hiệu Trưởng Trung Học Phú Khương
Hiền tài Trưởng nhiệm Văn Hóa, BAN THẾ ÐẠO


Kiểm duyệt ngày 10 tháng 6 năm Tân Hợi
(DL : 02/07/1971)
Trưởng Ban Kiểm duyệt Kinh sách
Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài
HỒ TẤN KHOA
(ấn ký)