ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

ÐẠO SỬ


XÂY BÀN

Từ năm ẤT SỬU (1925) đến năm KỶ TỴ (1929)

 

Biên Soạn: Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu

Hội Thánh Giữ Bản Quyền

Thánh Thất Tộc Ðạo Westminster CA - USA
Ấn hành năm Ất Hợi (1995)

 

QUYỂN 1: Ðạo Sử Xây Bàn năm Ất Sửu (1925)
QUYỂN 2: Ðạo Sử năm Ất Sửu - Kỷ Tỵ (1925-1929)
PHỤ LỤC: Hình ành

Cẩn từ của Thánh Thất NSW - Australia.

Tài liệu biếu không.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.
Thư từ đóng góp ý kiến. Xin liên lạc: THÁNH THẤT N.S.W.
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA

Ấn Bản Ngày: 10-10-2002