ĐẠO-LÝ THUYẾT-MINH


CÓ THƯỢNG-ĐẾ HAY KHÔNG

THƯỢNG-ĐẾ ĐANG Ở ĐÂU

Dã Trung Tử
Sưu-Tập

Tư-liệu tu-học Lưu-hành nội-bộ

2005

Mục Lục

Lời Đức Chí-Tôn
Tiểu-dẫn
Quan-niệm khác nhau về Thượng-Đế trong các tôn-giáo.
Quan-niệm về sự hiện-hữu của Thượng-Đế trong các tôn-giáo.
Quan-niệm về sự hiện-hữu của Thượng-Đế trong Cao-Đài-Giáo.
Kết-luận.
Tư-liệu tham-khảo.