ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TOÀ-THÁNH TÂY-NINH


CON ĐƯỜNG
THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG


Thuyết Đạo
của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

Mục Lục
Nghe đọc lại lời Thuyết Đạo của Đ.H.P.

Lời Tựa
*1.- Con Ðường Thiêng Liêng Hằng Sống Là Gì - Ba Cách Lập Vị
*2.- Cung Thừa-thiên hành-hoá
*3.- Hình thể Bát-quái-đài & Bích-hải (Khổ-hải)
*4.- Sự ngăn cách giữ Khổ-hải với Bát-quái-đài
*5.- Cực-lạc thế-giới & Hình ảnh Phật-mẫu
*6.- Do Quyền-năng Phật-mẫu, mỗi khi nhìn thấy Người thì y như hình ảnh của Mẹ ta
*7.- Sông Ngân-hà và Thuyền Bát nhã của Đức Quan-Thế-Âm
*8.- Bí-mật huyền-vi của Bát Quái Đài & Sự vận-chuyển của Bát phẩm chơn-hồn
*9.- Long-hoa-hội định-vị cho các chơn-linh
*10.- Triêt-lý bí-yếu của nền Đạo & Chơn-thần là gì ?
*11.- Hạnh-phúc thật của loài người là gì ?
*12.- Quyền-năng bảo vệ phần hồn chúng-sanh của Tôn-giáo
*13.- Quyền trị thế của Ngọc-hư-cung & Quyền giáo-hoá cuả Cực-lạc thế-giới
*14.- Phương-thức tu-hành của Ngũ-chi tuy khác nhau, nhưng cùng mục-đích làm cho con người thoát khổ
*15 Bí-pháp "Vị tha diệt kỷ" tức là "Dĩ công diệt tư".
*16.- Luật Thương-yêu và Quyềân công chánh dìu dắt con người đi đến thốâng-nhất tín-ngưỡng.
*17.- Quyền năng của Luật thương-yêu và Pháp Công-chánh & Hoà-ước của Đức Chí Tôn với loài người
*18.- Hạnh-phúc chơn-thật của loài người
*19.- Đức Chí-Tôn tạo nên tôn-giáo Cao-Đài cốt tạo hạnh-phúc cho nhơn-sanh & Thái bình cho địa-cầu 68
*20.- Hình ảnh Phật-mẫu tại thế-gian là Đức Phật Civa & Gia-tộc thiêng-liêng của mỗi người đều hội hiệp tại cung Diêu-Trì
*21.-Điều bí-mật: - Mình là gì ? - Đang làm gì ? - Và phải làm gì ?
*22.- Triết-lý của Văn-minh
*23.- Con đường dục tấn (Thiêng-liêng hằng sống) không có giới-hạn
*24.- Tội lỗi chúng ta do tay chơn-thần của chúng ta ghi chép, nên không có cách nào chối tội
*25.- Cung Phục-linh, Tông-đường Thiêng-liêng của mỗi người .
*26.- Phương-pháp tự-trị của Càn-khôn vũ-trụ là ta tự trị lấy ta
*27.- Bí-pháp giải thoát cho chính mình.
*28.- Linh-Tiêu-Điện (Ngọc-Hư-Cung) & Triều-nghi của Đức Chí-Tôn.
*29.- Sự khác biệt giữa cảnh thăng & cảnh đoạ.
*30.- Cực-lạc thế-giưới chỉ là cảnh chúng ta tạm giải-thoát chứ chưa phải là cảnh tối cao tối thượng của các chơn-linh.
*31.- Tông đường Thiêng-liêng của mỗi người chúng ta Đức Chí-Tôn đã dành sẵn.
*32.- Giọt nước cam-lồ ( giọt nước nhành dương) là gì ? Thiệt-tướng của Niết-bàn và thiệt-tướng của Cực-lạc.
*33.- Tu thì nhiều mà thành chánh-quả thì ít,vì lối vào Cực-lạc bị Kim-Quan-Sứ đón đường.
*34.- Cung Hổn-nguơn Thượng-thiên, nơi Đại-Từ-phụ xuất-hiện.
*35.- Lôi-âm-tự nơi ngự của Đức Di-Đà.


   HOME

UNICODE FONT