LỜI GIỚI THIỆU

  của TIẾN SĨ SỬ HỌC CHÂU LONG
  Giáo sư trường Đại Học Văn Khoa Sài goon
  Giáo sư Viện Đại Học Cao Đài Tây Ninh


  Ông TRẦN VĂN RẠNG, sinh viên Cao Học ưu tú, vừa được Ban Sử Học thuộc Trường Đại học Văn Khoa Sài gòn cho trình Cao Học Sử, có nhờ tôi đọc quyển CHÂN DUNG QUYỀN GIÁO TÔNG LÊ VĂN TRUNG.

  Về phương pháp sử học, ông đã cố gắng nghiên cứu khảo sát tài liệu gốc tận nơi, ghi chú cẩn thận đáng tin cậy.

  Về Đạo sự, tôi phải nhờ người bạn thân, Bác sĩ Lê Văn Hoạch, Bảo Sanh Quân Hiệp Thiên Đài đọc hộ. Bác sĩ là chức sắc cao cấp đã nhiều năm hành đạo với Đức Quyền Giáo Tông, cho biết tác giả đã nêu được những nét cơ bản về đời hành đạo của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung. Gương hành đạo của Đức Ngài đáng được toàn đạo noi dấu.

  Nhân danh Giáo sư Sử Học của Viện Đại học Cao Đài, tôi hân hạnh giới thiệu quyển CHÂN DUNG QUYỀN GIÁO TÔNG LÊ VĂN TRUNG với độc giả bốn phương.

  Sài gòn II- LXXV
  Giáo Sư Tiến Sĩ CHÂU LONG  LỜI TỰA

  Đức Chí Tôn đã mặc khải cho Đức Minh Chiêu (Chiêu Minh Linh giác) hai chữ CAO ĐÀI, rồi dùng huyền diệu hiện Thiên Nhãn và Nhựt, Nguyệt, Tinh các biểu tượng của nền Tân Tôn giáo, thì Đức Chí Tôn cũng dùng quyền năng vô đối ban cho nhóm Cao Phạm (Công Tắc) lục tự Cao Đài : ĐAÏI ĐAÏO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

  Đạo đã có hình tướng, việc hoằng dương chơn pháp là nhiệm vụ của Nhựt, Nguyệt, Tinh tức Thượng Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt và Thái Minh Tinh. Thượng Trung Nhựt, là ánh sáng chính ngọ, giữa trưa toả rộng khắp nhân loài, hạt ngọc của Thượng Đế. Thế nên, vai trò của Ngài Thượng Trung Nhựt thật to lớn. Cơ đạo buổi đầu nếu Đức Chí Tôn không giao trọng trách cho Ngài thì không thể nào việc phổ độ tín đồ lên trên hơn triệu chỉ trong thời gian ngắn (1926-1934).

  Đức Minh Chiêu lui về vô vi (1926), Ngài Ngọc Lịch Nguyệt đi lập 72 Tịnh Thất bên Tiên Thiên (1927). Đó là cơ trời, đó là việc an bày của Tạo Hoá để lại cơ phổ độ cho Ngài Thượng Trung Nhựt và nhóm Cao Phạm.

  Ngay từ ngày 5-12-Ất Sửu (28-1-1926), Đức Chí Tôn đã ban cho Ngài Thượng Trung Nhựt bài thi :

    Một trời một đất một nhà riêng,
    Dạy dỗ nhân sanh đặng dạ hiền,
    Cầm mối Thiên cơ lo cứu chúng
    Đạo người vẹn vẽ mới thành Tiên.

  Như thế, Đức Chí Tôn đã ban cho Ngài ngôi nhà đạo riêng nắm cả Thiên cơ mà dạy dỗ nhân sanh theo đời Thánh Đức rồi mới đạt phẩm vị Tiên.

  Theo Thiên chỉ đó, Đức Lý Thái Bạch phong cho Ngài là Quyền Giáo Tông, thay phần xác cho Đức Lý tại thế. Do đó, suốt đời hành đạo, Ngài chỉ mặc tiểu phục Giáo Tông mà thôi. Dù chư Đầu Sư yêu cầu Ngài xin Ơn Trên ban phẩm Giáo Tông thực thụ, Ngài luôn khiêm tốn từ chối.

  Tư cách của Đức Quyền Giáo Tông, đời hành đạo tận tụy của Đức Quyền Giáo Tông, thật đáng được đồng đạo noi gương.

  Tam Tê Anh, ngày 26-5-1974
  TRẦN VĂN RẠNG


Vân Đằng đề liễn :

  NGHĨA THỤC LÊ VĂN TRUNG giáo dân khai tâm mẫn tuệ
  THƯỢNG TRUNG NHỰT GIÁO TÔNG hưng đạo độ thế hằng sanh.

  - 1961 -Top of Page