• Nếu các bạn không đọc được phần chữ Hán nơi quyển CÁC ÐÔI LIỄN, các bạn cần phải cài đặt fonts chữ Hán, down load qua địa chỉ sau đây:

http://www.twinbridge.com/
(Free Chinese TrueType fonts for Microsoft Office, eBook Reader and Internet)

 

 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

CÁC ÐÔI LIỄN

聯 對

 

NHÓM SƯU TẦM và GIẢI THÍCH:
- Huỳnh văn Sinh
- Chánh Trị Sự Bùi thanh Xuân
- Luật Sự Nguyễn văn Thăng
- Hiền Tài Nguyễn văn Hồng

 

 

► Mục Lục

Tài liệu biếu không.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.
Thư từ đóng góp ý kiến. Xin liên lạc: THÁNH THẤT N.S.W.
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA

Ấn Bản Ngày: 10-07-2003