UNICODE FONTs

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ Thập Ngũ Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

HUẤN TỪ
của Ngài BẢO THẾ HIỆP THIÊN ĐÀI
LÊ THIỆN PHƯỚC

(Từ năm Đinh Dậu đến năm Kỷ Dậu) .