UNICODE FONTs

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


BƯỚC ĐẦU HỌC ĐẠO
Dành cho Tân Tín Đồ Cao-Đài

Soạn-giả
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

2003
Bản Thảo để Góp Ý

Mục Lục Các Chữ Viết Tắt
Nhập môn cầu đạo
- Minh Thệ

Cách lạy
Ăn chay
Thờ phượng
Cúng Tứ thời
Nghi tiết cúng đàn
tại Thánh Thất

Nghi tiết cúng đàn tại
Điện Thờ Phật Mẫu

Hành Chánh Đạo địa phương
Pháp Chánh
Phước Thiện
Cơ quan Lập Pháp
(Ba Hội lập Quyền Vạn linh)

Lược sử thành lập
Đạo Cao Đài

Tôn chỉ của Đạo Cao Đài
Nho tông chuyển thế
Phương pháp tu hành
thời Đại Ân Xá

Luật công bình thiêng liêng
Thiên đạo - Nhơn đạo
Tu thân
Cách xưng hô
Ma khảo
Nhơn Sanh Quan
Vũ Trụ Quan
Tận Thế - Hội Long Hoa
Tang lễ

Các Chữ Viết Tắt

BQĐ : Bát Quái Đài.
CTĐ : Cửu Trùng Đài.
CQPT : Cơ Quan Phước Thiện.
CKVT : Càn khôn vũ trụ.
CKTG : Càn khôn thế giới.
CLTG : Cực Lạc thế giới.
DTC : Diêu Trì Cung.
ĐĐTKPĐ : Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
HTĐ : Hiệp Thiên Đài.
PCT : Pháp Chánh Truyền.
PT : Phước Thiện.
TLHS : Thiêng liêng Hằng sống.
TNHT : Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.
TNST : Thánh Ngôn Sưu Tập.


   HOME

UNICODE FONTs