Chương 10

PHƯỚC THIỆNI. Quá trình thành lập CQPT

Khởi đầu là Minh Thiện Đàn do Đức Lý Giáo Tông lập ra tại làng Phú Mỹ tỉnh Mỹ Tho vào năm 1927 để Đức Lý thu nhận các tín đồ tu chơn.

Năm 1929, Đức Lý Giáo Tông giao Minh Thiện Đàn cho Đức Hộ Pháp cai quản. Đức Hộ Pháp đến Phú Mỹ hai lần để cân thần, lựa chọn được tất cả 72 vị công quả.

Năm 1930, Đức Phạm Hộ Pháp mua một sở đất tại xã Trường Hòa, lập ra Phạm Nghiệp là cơ sở đầu tiên của Phạm Môn tại Tây Ninh. Tất cả 72 vị công quả nơi Minh Thiện Đàn được nhập về Phạm Môn.

Các tu sĩ trong Phạm Môn gọi Đức Hộ Pháp là Sư phụ và xưng mình là đệ tử. Tại Trường Hòa, Đức Hộ Pháp cân thần chọn được 72 vị công quả Phạm môn.

Năm Quí Dậu (1933), một số người ganh ghét, vu cáo Phạm Môn chống đối nhà cầm quyền Pháp, nên Pháp ra lịnh đóng cửa các cơ sở lương điền, công nghệ của Phạm Môn. Đức Hộ Pháp phải cho phân tán các vị nầy đi xuống các tỉnh Nam Kỳ khai mở các cơ sở lương điền, công nghệ và thương mãi.

Đến năm Ất Hợi (1935), Đức Hộ Pháp biến Phạm Môn thành Cơ Quan Phước Thiện với đầy đủ cơ sở lương điền công nghệ và thương mãi ở khắp các tỉnh Nam Kỳ.

Năm Mậu Dần (1938), Cơ Quan Phước Thiện (CQPT) được hợp thức hóa bằng Đạo Luật Mậu Dần, chánh thức là một cơ quan của Đạo Cao Đài.

Cũng trong năm nầy, Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký tên lập Đạo Nghị Định số 48/PT ngày 19-10-Mậu Dần (dl 10-12-1938) xác nhận sự thành lập CQPT và Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của CQPT.

Nền Đại Đạo đang phát triển thì tình hình chánh trị của Việt Nam và thế giới biến chuyển, chánh quyền Pháp cấm đạo, đóng cửa Tòa Thánh, bắt Đức Hộ Pháp và một số Chức sắc cao cấp đày đi Madagascar vào giữa năm 1941. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, Nhựt Bổn đầu hàng, Pháp trở lại Việt Nam, chánh quyền Pháp trả tự do cho Đức Hộ Pháp, và đưa Đức Ngài trở về Tòa Thánh, vào ngày 4-8-Bính Tuất (dl 30-8-1946).

Đức Hộ Pháp tái thủ phận sự, củng cố trở lại nền Đạo sau nhiều năm bị đàn áp điêu tàn.

Cuối năm Bính Tuất (1946), Đức Hộ Pháp triệu tập Đại Hội Phước Thiện, thăng thưởng nhiều Chức sắc PT, rồi Đức Hộ Pháp thành lập Hội Thánh Phước Thiện có Cửu Viện giống như bên Hội Thánh Cửu Trùng Đài.

Top of Page


II. Các phẩm Chức sắc Phước Thiện

Đạo Nghị Định 48 của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp thành lập Cơ Quan Phước Thiện, qui định 12 phẩm cấp Chức sắc Phước Thiện gọi là Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của CQPT, với Đạo phục và dây sắc lịnh, kể ra như sau đây :

.

      1. Phật Tử,        (Đạo phục do Đức Chí Tôn định sau)

      2. Tiên Tử,     áo tràng trắng, khăn đóng vàng 9 lớp chữ nhứt,

                                DSL vàng có gắn lịnh bài, chân mang giày trắng.

      3. Thánh Nhơn,                - như trên-

      4. Hiền Nhơn,                  - như trên-

      

      5. Chơn Nhơn, áo tràng trắng, khăn đóng trắng 7 lớp chữ nhơn,

                                      DSL xanh có gắn lịnh bài, không mang giày.

      6. Đạo Nhơn,                     - như trên-

      7. Chí Thiện,      như trên nhưng đội khăn đen 7 lớp chữ nhơn.

 

      8. Giáo Thiện,   áo tràng trắng, khăn đen, DSL đỏ có lịnh bài.

      9. Hành Thiện,                   - như trên-

      10. Thính Thiện,                - như trên-

      11. Tân Dân,       áo dài trắng, quần trắng, khăn đen.

      12. Minh Đức,                    - như trên-

                                        (Viết tắt : DSL : dây sắc lịnh).

Phẩm Hiền Nhơn trở lên không còn phận sự trong CQPT, mà qua HTĐ giúp Hội Thánh HTĐ giữ  gìn chơn pháp.

Dây sắc lịnh trong bộ Đạo phục của Chức sắc Phước Thiện luôn luôn choàng từ vai trái xuống hông mặt, ý nghĩa là thuộc về Chi Đạo của HTĐ.

Chức sắc CQPT chỉ có một bộ Đạo phục, không có đại phục và tiểu phục như Chức sắc CTĐ hay HTĐ.

Chức sắc nữ phái Phước Thiện có Đạo phục giống y như Chức sắc nam phái PT, nhưng đầu để trần, không đội khăn, phẩm nào cũng vậy.

Người muốn gia nhập vào CQPT thì trước hết phải là một Đạo hữu của Đạo Cao Đài, sau đó đến Đầu Tộc Đạo xin giấy chứng hạnh kiểm và làm giấy hiến thân trọn đời cho CQPT. Khi có đủ hồ sơ rồi thì đem nạp vào cơ sở PT mà mình muốn làm công quả tại đó, vị Chủ sở sẽ chấp hồ sơ ấy gởi lên Bàn Cai Quản và vị Quản Tộc Đạo PT.

Đạo hữu khởi đầu làm công quả nơi cơ sở PT, chưa chánh thức là người của CQPT, nên được gọi là Đạo sở. Sau thời gian 6 tháng công quả, vị Đạo sở mới được chánh thức nhập vào CQPT với phẩm khởi đầuMinh Đức.

Top of Page


III. Tổ chức Cơ Quan Phước Thiện

Tổ chức của CQPT có những nét giống như Hành Chánh Đạo của Cửu Trùng Đài, nghĩa là cũng phân làm 2 phái : nam phái và nữ phái. Hai phái nầy có quyền hành riêng biệt và chỉ điều hành bên phái mình mà thôi.

Đứng đầu CQPT bao gồm cảø 2 phái nam và nữ là một vị Thời Quân chi Đạo của Hiệp Thiên Đài, gọi là Thống Quản CQPT.

Dưới Thống Quản CQPT là 2 vị Chưởng Quản nam phái và nữ phái PT, phẩm Chơn Nhơn.

(Xem Sơ đồ tổ chức của CQPT)

Dưới mỗi vị Chưởng Quản là 2 vị Phó Chưởng Quản : Đệ I và Đệ II.

Dưới Phó Chưởng Quản là Cửu Viện PT : Cửu Viện PT nam phái giống y như Cửu Viện PT nữ phái, gồm 9 Viện, có tên và nhiệm vụ giống y như bên Cửu Trùng Đài : Hòa Viện, Lại Viện, Lễ Viện, Học Viện, Y Viện, Nông Viện, Hộ Viện, Lương Viện, Công Viện.

CQPT thì lo tạo tác Điện Thờ Phật Mẫu để thờ phượng Đức Phật Mẫu, còn bên Hành Chánh Đạo CTĐ thì lo xây dựng các Thánh Thất để thờ Đức Chí Tôn.

Hai tổ chức Hành Chánh và Phước Thiện song hành nhau, các chức vụ tương ứng nhau, phận sự thờ phượng tương đương nhau, do đó mà các Chức sắc CQPT đôi khi xem nhẹ mục tiêu chánh yếu của Phước Thiện là cơ quan bảo tồn, cứu khổ ban vui cho chúng sanh, làm ra thật nhiều của cải vật chất để thực hiện mục tiêu nầy.

 

So sánh tổ chức CQPT ở địa phương với tổ chức Hành Chánh Đạo CTĐ ở địa phương :

 

CQPT địa phương
Hành Chánh Đạo địa phg

 

 

 

TRẤN ĐẠO PT

Quản Trấn Đạo PT

(Đạo Nhơn)

 

TRẤN ĐẠO

Khâm Trấn Đạo

(Giáo Sư)

 

 

CHÂU ĐẠO PT

Quản Châu Đạo PT

(Chí Thiện)

CHÂU ĐẠO

Khâm Châu Đạo

(Giáo Hữu)

 

 

TỘC ĐẠO PT

Quản Tộc Đạo PT

(Giáo Thiện)

Cai quản Điện Thờ PM

TỘC ĐẠO

Đầu Tộc Đạo

(Lễ Sanh)

Cai quản Thánh Thất

 

 

Sở Lg điền Công nghệ

Chủ Sở

(Hành Thiện)

Hương Đạo

Đầu Hương Đạo

(Chánh Trị Sự)

 

 


Sơ đồ tổ chức CQPT :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI QUÂN chi ÐẠO HTÐ
Thống Quản CQPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƠN NHƠN
Chưởng quản NỮ PHÁI PT

 

 

 

CHƠN NHƠN
Chưởng quản NAM PHÁI PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÐỆ NHỨT
Phó Ch.quản

 

 

ÐỆ NHỊ
Phó Ch.quản

 

ÐỆ NHỨT
Phó Ch.quản

 

 

ÐỆ NHỊ
Phó Ch.quản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cửu Viện PT Nam phái

 

 

 

Cửu Viện PT Nam phái

 

 

 

Hòa | Lại | Lễ | Học | Y  | Nông | Hộ | Lương | Công

 

 

 

Hòa | Lại | Lễ | Học | Y  | Nông | Hộ | Lương | Công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẤN ÐẠO PT
ÐẠO NHƠN
Nữ Quản Trấn

 

 

 

 

 

TRẤN ÐẠO PT
ÐẠO NHƠN
Quản Trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂU ÐẠO PT
CHÍ THIỆN
Nữ Quản Châu

 

 

 

 

 

CHÂU ÐẠO PT
CHÍ THIỆN
Quản Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỘC ÐẠO PT
GIÁO THIỆN
Nữ Quản Tộc

 

 

 

 

 

TỘC ÐẠO PT
GIÁO THIỆN
Quản Tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Nữ Chủ Trưởng

 

 

 

 

 

BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Chủ Trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ SỞ và ÐẠO SỞ
HÀNH THIỆN, THÍNH THIỆN
TÂN DÂN, MINH ÐỨC

 

 

 

CHỦ SỞ và ÐẠO SỞ
HÀNH THIỆN, THÍNH THIỆN
TÂN DÂN, MINH ÐỨC

 

 

                                           

Top of Page


Đại Hội PT là một hội nghị mà các hội viên gồm đủ đại diện của các thành phần Chức sắc trong CQPT, kể ra :

- Các Phái viên : đại diện cho các vị trong 3 phẩm : Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện.

- Các Nghị Viên : đại diện cho các vị Hành Thiện.

            - Các Chức sắc PT từ Giáo Thiện đến Chơn Nhơn.

(Xem chi tiết trong Đạo Luật Mậu Dần, phần Phước Thiện)

Phận sự của Đại Hội Phước Thiện là :

1. Kiểm soát công việc hành đạo trong năm vừa qua, nhận định các ưu khuyết điểm.

2. Chương trình hành đạo trong năm tới, dự kiến mở rộng các cơ sở Phước Thiện.

3. Kiểm soát tài chánh và phỏng định số thâu xuất.

4. Ý kiến về cầu phong cầu thăng của Chức sắc PT.

Đại hội Phước Thiện mỗi năm họp một lần ngay sau ngày Ba Hội lập Quyền Vạn linh họp xong

Top of Page


“ Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường sanh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng sanh, tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát ít oi, hoặc giúp tay cho bên Hành Chánh thi hành luật pháp cho đặng dễ dàng trọn vẹn.” (ĐLMD)

“ Phước Thiện là cơ quan tận độ, cốt để mở đường Thánh đức cho toàn sanh chúng có đủ phương thế nhập vào Thánh thể, người ngoại giáo có thể nhờ nơi cửa Phước Thiện mà hiệp cùng Hội Thánh.

Phước Thiện là phương bảo tồn sanh chúng, tế khổn phò nguy, vì trong đời người không có sự khổ nào bằng sanh, lão, bệnh, tử. Muốn thi hành cơ tận độ, những con cái của Đức Chí Tôn sẵn có tài tình học thức, đã được lập công nơi cơ quan khác, còn sót lại những kẻ dốt, kém, thật thà thì do nơi đâu mà lập công đoạt vị ? Chỉ có CQPT mới có đủ phương thâu nhập toàn thể con cái Chí Tôn qui về cửa Đạo, nên gọi là cơ Bảo tồn.

Muốn thật hành chánh nghĩa Phước Thiện, con cái Chí Tôn đói phải nuôi, rách cho mặc, tật nguyền phải bảo dưỡng, cô thế phải chở che, châu cấp người già cả, săn sóc kẻ bịnh hoạn, vv. . . . nói tóm lại là phải gánh mọi sự khổ trên đời nầy.

Vả lại, đời là một trường tranh đấu vì miếng ăn chỗ ở. Muốn sống phải no, ấm, mạnh.

Phước Thiện cứu kẻ khổ, giúp kẻ nguy, dìu dắt cho có phương sanh sống, tuy không giàu mà tự toại, không sang mà thung dung, mới có thể tránh được sự tranh đấu vì lẽ sống, tức là nâng đỡ, bảo sanh cho hạng Tam dân (nông, công, thương) hưởng đủ quyền lợi mà mỗi người được quyền sống hưởng theo luật tự nhiên của Tạo hóa.

Phước Thiện là phương pháp làm cho bình đẳng giữa hai hạng người : vô sản và tư sản, hay nói cho đúng là dung hòa quyền lợi chung hưởng chánh đáng, bất phân giai cấp sang hèn, tức là huờn thuốc tự do bình đẳng bác ái.

Chơn truyền của Phước Thiện lại còn phải thay thế cho Chí Tôn và Phật Mẫu thật hành cơ cứu khổ bằng phương pháp là : làm cha những kẻ không cha, làm mẹ những kẻ không mẹ, làm anh những kẻ không anh, làm bạn những kẻ thiếu bạn, làm chồng làm vợ những kẻ không chồng không vợ, trong sự thương yêu cao quí và trong sự giúp đỡ chơn thành. Như thế mới có thể thực hành cơ quan cứu khổ để nơi mặt thế.

Nếu CQPT bảo đảm được con cái Chí Tôn dường ấy thì ân đức của Đại Đạo có thể sánh cùng Trời Đất, làm cho đời khổ trở nên đời hạnh phúc, đời loạn trở nên đời an cư lạc nghiệp thì sự hòa bình của đại đồng thế giới mới mong thành tựu đặng. “ (Trích Chánh Trị Đạo của Trần Khai Pháp)

“ Phải cho cơm những kẻ thiếu cơm, cho thuốc những kẻ thiếu thuốc, cho hàn những kẻ không hàn chôn, chở che những kẻ bị đàn áp bất công, binh vực những kẻ bị chúng hiếp, an ủi những kẻ buồn rầu, khuyến khích những kẻ toan thối bước, độ những kẻ khổ tâm, lau chùi nước mắt những kẻ cô độc đang khóc trước mặt mình.

“ Tóm lại, là phải tự hiến mảnh thân làm tế vật cho Đức Chí Tôn để làm tôi đòi cho con cái của Người sử dụng trong công việc đem hạnh phúc đến cho họ, để thực hành trọn vẹn cơ quan giải khổ của Đại Từ Phụ.” (TNST-Q2-B 67)

Top of Page


BÁT QUÁI ÐÀI

CỬU TRÙNGÐÀI

HIỆP THIÊNÐÀI

CƠ QUAN PT

BỘ NHẠC

BAN THẾ ÐẠO

CƠ QUAN KHÁC

Thiên Tiên

Giáo Tông

Hộ Pháp

Phật Tử

 

 

 

Nhơn Tiên

Chưởng Pháp

ThượngPhẩm
ThượngSanh

 

 

 

 

Ðịa Tiên

Ðầu Sư

Thập nhị TQ

Tiên Tử

 

 

 

Thiên Thánh

ChánhPhốiSư
Phối Sư

Tiếp Dẫn ÐN
Chưởng Ấn

Thánh Nhơn
Hiền Nhơn

Tiếp Lễ NQ

Phu Tử

Thập nhị BQ

Nhơn Thánh

Giáo Sư

Cải Trạng
Giám Ðạo

Chơn Nhơn
Ðạo Nhơn

Nhạc Sư
Ðốc Nhạc Ðề Nhạc

Ðại Phu

Hộ Ðàn PQ.
Hữu Phan Q.
Tả Phan Q.

Ðịa Thánh

Giáo Hữu

Thừa Sử
Truyền Trạng

Chí Thiện

Lãnh Nhạc
QuảnNhạc
Ðội Nhạc

Quốc Sĩ

Tổng Giám

Thiên Thần

Lễ Sanh

Sĩ Tải

Giáo Thiện

Cai Nhạc
Bếp Nhạc

Hiền Tài

Phó T.Giám

Nhơn Thần

Chánh Trị Sự
Phó Trị Sự
Thông Sự

Luật Sự

HànhThiện
ThínhThiện

Nhạc Sĩ
Lễ Sĩ
Giáo Nhi

 

Tá Lý
Ð.PhòngVăn

Ðịa Thần

Ðạo Hữu

 

Tân Dân
Minh Ðức

 

 

Thơ Ký


Top of Page

      HOME