CHÚ GIẢI - 注 解
KINH THẾ ĐẠO - 世 道 經

THIÊN VÂN
Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA

天 雲
賢才 郭 文 和

Mục Lục

KINH THẾ ĐẠO
1.- Kinh Thuyết Pháp
2.- Kinh Nhập Hội
3.- Kinh xuất Hội
4.- Kinh Đi Ra Đường.
5.- Kinh Khi Về.
6.- Kinh Khi Đi Ngủ.
7.- Kinh Khi Thức Dậy.
8.- Kinh Vào Học.
9.- Kinh Vào Ăn Cơm.
10.- Kinh Khi Ăn Cơm Rồi
11.- Kinh Hôn Phối.
12.- Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà.
13.- Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị.
14.- Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu.
15.- Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu.
16.- Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đã Qui Liễu.
17.- Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần.
18.- Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị.
19.- Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu .

www.daocaodai.info

   HOME

UNICODE FONT

    Đây là bản thảo “Chú Giải Kinh Thế Đạo” của Hiền Tài Quách Văn Hòa, chỉ lưu hành nội bộ.
    Khi sửa chữa hoàn chỉnh, bản quyền sẽ được dâng lên Hội Thánh.
    Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA