CHÚ GIẢI
KINH TẬN ĐỘ

THIÊN VÂN
Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA

注 解
盡 度 經

Mục Lục

Lời Giới Thiệu Kinh Tận Độ
Kinh Giải Oan
Kinh Tắm Thánh
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
Kinh Khi Đã Chết Rồi
Kinh Tẩn Liệm
Kinh Cầu Siêu
Kinh Đưa Linh Cửu
Kinh Hạ Huyệt
Kinh Vãng Sanh Thần Chú
Kinh Tuần Cửu, Tiểu, Đại Tường
Sớ Tân Cố, Tuần Cửu, Tiểu, Đại Tường

www.daocaodai.info

   HOME

UNICODE FONT

Đây là bản thảo “Chú giải Kinh Tận Độ” của Hiền Tài Quách Văn Hòa, chỉ lưu hành nội bộ.
Khi sửa chữa hoàn chỉnh, bản quyền sẽ được dâng lên cho Hội Thánh.
Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA