Ý Nghĩa Sự Hình Thành Các Cơ Quan Trong Đ. Đ. Tam Kỳ Phổ Độ
Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
Tài-liệu do Ban Tốc-Ký Tòa Thánh Tây Ninh ghi chép và sưu-tập