ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TOÀ-THÁNH TÂY-NINH


Triết Lý Đạo

Thuyết Đạo
của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

Mục Lục
Nghe đọc lại lời Thuyết Đạo của Đ.H.P.

Lời Tựa
1.- Thuyết minh chữ Ðạo
2.- Chữ Tu
3.- Chữ Tu ( tt )
4.- Ðại Từ Phụ là Cha cả vạn linh
5.- Vấn đề đại đồng thế giới
6.- Thuyết đại đồng
7.- Tánh đức nòi giống V.N
8.- Ý nghĩa sự sống của con người
9.- Khuôn luật nào chúng ta đã sống
10.- Ðịnh phận của con người
11.- Lẽ sống của chúng ta nơi cõi trần
12.- Lẽ sống của chúng ta nơi cõi trần ( tt )
13.- Thể chất và tánh đức các hạng khách trần
14.- Nhơn loại phải tìm phương thuốc trường sanh
15.- Nhơn loại phải biết yêu ái nhau
16.- Quyền lực đạo đức nhơn nghĩa
17.- Cái chơn hạnh phúc của kiếp sanh chúng ta
18.- Kiếp duyên kiếp quả của chúng ta
19.- Cái thật & Cái giả
20.- Danh từ Tà & Chánh trong Tôn Giáo
21.- Nghiệp Ðời & Nghiệp Ðạo
22.- Quyền Ðời & Quyền Ðạo
23.- Quyền Ðời & Quyền Ðạo ( tt )
24.- Luật Ðạo liên quan với luật Ðời
25.- Thiên Tài & Nhơn Tài
26.- Thiên Ðạo & Vương Ðạo
27.- Cầu nguyện Lễ Trung Nguơn
28.- Trong cõi Hư Linh không có đẳng cấp cô hồn
29.- Vật thể ngoài hành tinh của chúng ta
30.- Cái án tử hình bất công của xã hội


   HOME

UNICODE FONT