ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TOÀ-THÁNH TÂY-NINH


Tam Bửu

Thuyết Đạo
của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

Mục Lục
Nghe đọc lại lời Thuyết Đạo của Đ.H.P.

Lời Tựa
1.- Giảng về Tam Bửu
2.- Tinh khí thần
3.- Tam bửu
4.- Tam bửu nguyên thủy tạo thành càn khôn thế giới
5.- Phương pháp luyện Tam Bửu bằng lời cầu nguyện
6.- Giá trị Tam bửu là gì ?
7.- Sự tương quan giữa Tam Bửu và Tam Trấn Oai Nghiêm


   HOME

UNICODE FONT